22 کشته و30 مجروح دراثرريزش پل درچين | آلمان و جهان | DW | 14.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

22 کشته و30 مجروح دراثرريزش پل درچين

ريزش پل درجنوب جمهوري چين باعث کشته شدن دستکم 22 نفرومجروح شدن بيش از30 نفرگرديد. بيش از60 نفرديگرتاکنون مفقودالاثرمي باشند. اين پل 320 متري روي درياي " توو" ودرشهرستان فينگ هوانگ ،که هنوز درحال بازسازي بود ؛ قرارداشت.

يک مسوول بازسازي اين پل گفته است 123 نفرکارگرمشغول کاردراطراف پل بودند .

يک مسوول بازسازي اين پل گفته است 123 نفرکارگرمشغول کاردراطراف پل بودند .

يک مسوول بازسازي اين پل گفته است 123 نفرکارگرمشغول کاردراطراف پل بودند. قراربود کار ساختمان این پل تا ماه آينده تکميل شود. گفته مي شود بيش از56 کارگرهنگام ريزش پل دراتفاع 42 متري مشغول کاربوده اند.

400 پليس وحدود 1000 نفرامداد رسان براي جستجو وبراي دريافت قربانيان به محل اعزام شده اند وکارجستجوبراي دريافت قربانيان ادامه دارد.

بنابرگزارش رويترازقول مقامات چيني ؛ بيش از6000 پل دراين کشور يا خراب ويا خطرناک اند. درماه جون نيزدراثرريزش يک پل درايالت گوانگ دونگ نيز 9 نفرجان باختند.

بنابرگزارش خبرگزاري رويترشماري زيادي از زنان وکودکان دراطراف آوارها باحالت گريان دنبال قربانيان واعضاي خانواده هاي شان اند.

فينگ هوانگ يکي ازمناطق معروف جهانگردي درايالت هنان مي باشد. خبرگزاري رسمي شين هوا گفته است هنوزعلت ريزش پل يادشده مشخص نيست. تحقيقات درمورد علت ريزش پل ادامه دارد.

آگهی