10: همراه با طبيب/داکتر | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

10: همراه با طبيب/داکتر

اينجا لغتهای مهم را برای رفتن به طبيب/داکتر ياد می گیريد

ویدیو را ببینید 01:38

همراه با طبيب/داکتر (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

der Arzt – طبیب/داکتر

die Arztpraxis – معاينه خانه داکتر

das Wartezimmer – خانه انتظار

die Untersuchung – معاينه

Blutdruck messen – اندازهگیریفشارخون

der Ausschlag – بخار

das Fieber – تب

die Tablette – قرص/گولی/تابليت

die Salbe – مرهم

die Krankenkasse – بيمهصحی

die Krankenkassenkarte – کارت بيمه صحی

das Rezept – نسخه

.Mir ist übel – دلم بد می شود

die Übelkeit – دل بدی

.Ich habe Schmerzen – من درد دارم.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع