1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

10: همراه با طبيب/داکتر

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

اينجا لغتهای مهم را برای رفتن به طبيب/داکتر ياد می گیريد

https://www.dw.com/fa-af/10-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1/a-18746583

10: Beim Arzt

Wortfeld – ساحه لغوی

der Arzt – طبیب/داکتر

die Arztpraxis – معاينه خانه داکتر

das Wartezimmer – خانه انتظار

die Untersuchung – معاينه

Blutdruck messen – اندازهگیریفشارخون

der Ausschlag – بخار

das Fieber – تب

die Tablette – قرص/گولی/تابليت

die Salbe – مرهم

die Krankenkasse – بيمهصحی

die Krankenkassenkarte – کارت بيمه صحی

das Rezept – نسخه

.Mir ist übel – دلم بد می شود

die Übelkeit – دل بدی

.Ich habe Schmerzen – من درد دارم.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Konflikt in Afghanistan - Taschkent

افزایش درخواست ها برای کمک به همکاران محلی آلمان درافغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی