07: ساعت چند است؟ | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 01.10.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

07: ساعت چند است؟

اينجا ياد می گیريد که بگوئيد ساعت چند است.

ویدیو را ببینید 01:46

ساعت چند است؟ (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

die Stunde – ساعت

die Minute – دقيقه

die Sekunde – ثانيه

?Wie spät ist es – ساعت چند است؟

.Es ist) halb drei) – ساعتدونيمبجهاست.

.Viertel nach acht – پانزده بالا هشت

.Viertel vor zwölf – پانزده کم دوازده

.Es ist) 20 vor zehn) – ساعت بيست کم ده است.

.Zehn nach sieben – ده بالا هفت است.

.Es ist) 13 Uhr 40) – ساعت۱بجه۴۰دقيقهاست(بعدازظهر)

von 16:50 Uhr bis 17:30 Uhr – ازچهاربجهپنجاهدقيقهالیپنجبجه۳۰دقيقه

?Um wie viel Uhr ist die Prüfung – امتحان چه وقت است؟

.Die Prüfung ist um 15 Uhr – امتحان ۳ بجه (بعد از ظهر) گرفته می شود.

.Die Prüfung dauert 60 Minuten – امتحان ۶۰ دقيقه دوام می کند.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع