1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

07: ساعت چند است؟

۱۳۹۴ مهر ۹, پنجشنبه

اينجا ياد می گیريد که بگوئيد ساعت چند است.

https://www.dw.com/fa-af/07-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18746447

07: Wie spät ist es

Wortfeld – ساحه لغوی

die Stunde – ساعت

die Minute – دقيقه

die Sekunde – ثانيه

?Wie spät ist es – ساعت چند است؟

.Es ist) halb drei) – ساعتدونيمبجهاست.

.Viertel nach acht – پانزده بالا هشت

.Viertel vor zwölf – پانزده کم دوازده

.Es ist) 20 vor zehn) – ساعت بيست کم ده است.

.Zehn nach sieben – ده بالا هفت است.

.Es ist) 13 Uhr 40) – ساعت۱بجه۴۰دقيقهاست(بعدازظهر)

von 16:50 Uhr bis 17:30 Uhr – ازچهاربجهپنجاهدقيقهالیپنجبجه۳۰دقيقه

?Um wie viel Uhr ist die Prüfung – امتحان چه وقت است؟

.Die Prüfung ist um 15 Uhr – امتحان ۳ بجه (بعد از ظهر) گرفته می شود.

.Die Prüfung dauert 60 Minuten – امتحان ۶۰ دقيقه دوام می کند.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

طالبان امروز از یکصد و سومین سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند

سالروز استقلال افغانستان؛ تجلیل طالبان، انتقاد کاربران

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی