07: ساعت چند است؟ | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 01.10.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

07: ساعت چند است؟

اينجا ياد می گیريد که بگوئيد ساعت چند است.

ویدیو را ببینید 01:46

ساعت چند است؟ (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

die Stunde – ساعت

die Minute – دقيقه

die Sekunde – ثانيه

?Wie spät ist es – ساعت چند است؟

.Es ist) halb drei) – ساعتدونيمبجهاست.

.Viertel nach acht – پانزده بالا هشت

.Viertel vor zwölf – پانزده کم دوازده

.Es ist) 20 vor zehn) – ساعت بيست کم ده است.

.Zehn nach sieben – ده بالا هفت است.

.Es ist) 13 Uhr 40) – ساعت۱بجه۴۰دقيقهاست(بعدازظهر)

von 16:50 Uhr bis 17:30 Uhr – ازچهاربجهپنجاهدقيقهالیپنجبجه۳۰دقيقه

?Um wie viel Uhr ist die Prüfung – امتحان چه وقت است؟

.Die Prüfung ist um 15 Uhr – امتحان ۳ بجه (بعد از ظهر) گرفته می شود.

.Die Prüfung dauert 60 Minuten – امتحان ۶۰ دقيقه دوام می کند.

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع