1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

06: شماره تلفون ات چه است؟

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

اينجا ياد می گیريد که چطور از کسی شماره تليفون و آدرس ای میل می پرسيد، و همچنان عددها از ۰ تا ۱۰

https://www.dw.com/fa-af/06-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-18746392Wortfeld – ساحه لغوی

0 ,null - صفر, ۰

1 ,eins - يک, ۱

2 ,zwei - دو, ۲

3 ,drei - سه, ۳

4 ,vier - چهار, ۴

5 ,fünf - بنج, ۵

6 ,sechs - شش, ۶

7 ,sieben - هفت, ۷

8 ,acht - هشت, ۸

9 ,neun - نه, ۹

10 ,zehn - ده, ۱۰

?Wie ist deine Telefonnummer – شمارهتليفوناتچيست؟

?Wie ist deine E-Mail-Adresse – آدرسایميلاتچهاست؟


06: Wie ist deine Telefonnummer?

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Taliban ordnen die Schließung von Mädchenoberschulen in Afghanistan an

مردم: مشکل فرهنگی نداریم و خواهان باز شدن مکاتب هستیم

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی