06: شماره تلفون ات چه است؟ | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

06: شماره تلفون ات چه است؟

اينجا ياد می گیريد که چطور از کسی شماره تليفون و آدرس ای میل می پرسيد، و همچنان عددها از ۰ تا ۱۰

ویدیو را ببینید 01:28

شماره تلفون ات چه است؟ (FLV)Wortfeld – ساحه لغوی

0 ,null - صفر, ۰

1 ,eins - يک, ۱

2 ,zwei - دو, ۲

3 ,drei - سه, ۳

4 ,vier - چهار, ۴

5 ,fünf - بنج, ۵

6 ,sechs - شش, ۶

7 ,sieben - هفت, ۷

8 ,acht - هشت, ۸

9 ,neun - نه, ۹

10 ,zehn - ده, ۱۰

?Wie ist deine Telefonnummer – شمارهتليفوناتچيست؟

?Wie ist deine E-Mail-Adresse – آدرسایميلاتچهاست؟


WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع