06: شماره تلفون ات چه است؟ | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 28.09.2015

صفحه جدید دویچه وله را ببینید

سایت جدید دویچه وله هنوز کامل نیست. نظر شما می‌‌تواند کار ما را بهبود بخشد. از نسخه بتای دویچه وله دیدن کنید.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

06: شماره تلفون ات چه است؟

اينجا ياد می گیريد که چطور از کسی شماره تليفون و آدرس ای میل می پرسيد، و همچنان عددها از ۰ تا ۱۰

ویدیو را ببینید 01:28

شماره تلفون ات چه است؟ (FLV)Wortfeld – ساحه لغوی

0 ,null - صفر, ۰

1 ,eins - يک, ۱

2 ,zwei - دو, ۲

3 ,drei - سه, ۳

4 ,vier - چهار, ۴

5 ,fünf - بنج, ۵

6 ,sechs - شش, ۶

7 ,sieben - هفت, ۷

8 ,acht - هشت, ۸

9 ,neun - نه, ۹

10 ,zehn - ده, ۱۰

?Wie ist deine Telefonnummer – شمارهتليفوناتچيست؟

?Wie ist deine E-Mail-Adresse – آدرسایميلاتچهاست؟


WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع