1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

01:خود را معرفی کردن

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

شما می توانيد به اينطور خود را به آلمانی معرفی کنيد

https://www.dw.com/fa-af/01%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/a-18729355

DTA01

Wortfeld – ساحه لغوی

sich vorstellen – خود را معرفی کردن

der Name – اسم/نام

der Vorname – اسم کوچک/اسم اول

der Nachname – اسم خانوادگی/تخلص، مثلاً کامينسکي، نويمن، ايلمز، باور

(Wie ist Ihr Name? (formell – اسم شما چيست؟ (رسمی)

.Mein Name ist Philipp Neumann – اسم من فيليپ نويمن است.

(Wie heißt du? (informell – اسم تو چيست؟ (غير رسمی)

.Ich heiße Franziska – اسم من فرانسيسکه است.

?Wie alt bist du – چند ساله استی؟

.Ich bin 20 Jahre alt – من ۲۰ ساله استم.

arbeiten – کار کردن

studieren – تحصيل کردن

eine Ausbildung machen – اموزش مسلکی را انجام دادن

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Berlin | Ferda Ataman | Antidiskriminierungsbeauftragte

«نژادپرستی، شایع‌ترین نوع تبعیض در آلمان است»

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی