01:خود را معرفی کردن | زبان آلمانی - گام‌های نخست | DW | 24.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان آلمانی - گام‌های نخست

01:خود را معرفی کردن

شما می توانيد به اينطور خود را به آلمانی معرفی کنيد

ویدیو را ببینید 01:35

خود را معرفی کردن (FLV)

Wortfeld – ساحه لغوی

sich vorstellen – خود را معرفی کردن

der Name – اسم/نام

der Vorname – اسم کوچک/اسم اول

der Nachname – اسم خانوادگی/تخلص، مثلاً کامينسکي، نويمن، ايلمز، باور

(Wie ist Ihr Name? (formell – اسم شما چيست؟ (رسمی)

.Mein Name ist Philipp Neumann – اسم من فيليپ نويمن است.

(Wie heißt du? (informell – اسم تو چيست؟ (غير رسمی)

.Ich heiße Franziska – اسم من فرانسيسکه است.

?Wie alt bist du – چند ساله استی؟

.Ich bin 20 Jahre alt – من ۲۰ ساله استم.

arbeiten – کار کردن

studieren – تحصيل کردن

eine Ausbildung machen – اموزش مسلکی را انجام دادن

WWW links

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع