یک شفاخانه 50 بستر برای تداوی معتادان در کندز اعمار می شود | گزارش های بازسازی | DW | 10.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

یک شفاخانه 50 بستر برای تداوی معتادان در کندز اعمار می شود

در سال های اخیردرنقاط مختلف افغانستان شفاخانه ها وکلینیک های زیادی اعمار شده است، اما نیاز به مراکز درمان معتادان به مواد مخدره تا هنوز بیشتر محسوس است. حالا کار اعمار یک شفاخانه برای تداوی معتادان در کندز آغاز شده است.

آرشیف: لوحه یک شفاخانه 50 بستری در بلخ

آرشیف: لوحه یک شفاخانه 50 بستری در بلخ

این درمانگاه که در جنب شفاخانه حوزه وی این ولایت ساخته می شود، به گفته داکتر سعد مختار رییس صحت عامه کندز، ازسوی دولت آلمان حمایت مالی شده است.

رییس صحت عامه کندز در این مورد توضیح می دهد: "مایک شفاخانه پنجاه بستر تداوی معتادان مواد مخدر را در محوطه شفاخانه حوزه وی کندز تحت کار داریم . با اعمار این شفاخانه، ظرفیت تداوی معتادان از 20 بستر به 50 بسترافزایش می یابد. هزینه این پروژه حدود سه صد و پنجاه هزار دالر امریکایی است. بانک انکشافی آلمان این پروژه را تمویل می کند وتطبیق کننده آن بنیاد آغاخان است."

به گفته رییس صحت عامه کندز، اعماراین شفاخانه، روند تداوی معتادان در این ولایت را سرعت خواهد بخشید وبا درنظرداشت ظرفیت و امکاناتی که درآن وجود دارد، شمار بیشترمعتادان مواد مخدرتحت تداوی قرار خواهند گرفت، کاری که به گفته او تا حالا به دلیل نبود امکانات لازم در کلینیک 20 بسترتداوی معتادان صورت نگرفته است. و این در حالی است که قول او طی سال های اخیر شمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت روبه افزایش بوده است.

آقای مختارمی افزاید:"درگذشته ما آمار دقیقی در اختیار نداشتیم؛ اما چیزیکه بیانگرحالت است، دقیقا افزایش تعداد معتادان را نشان می دهد. عوامل آن نیززیاد است، فقر، بیکاری و ناامنی در بعضی ساحات می تواند ازعوامل اعتیاد به مواد مخدر باشد. جوانان دربرخی موارد از بیکاری و فقر و ناامنی به اعتیاد رو می آورند."

با آنکه گفته می شود امکانات تداوی درکلینیک بیست بسترتداوی معتادان ولایت کندز اندک است، اما شماری ازمعتادان دراین کلینیک تحت تداوی قراردارند. این عده امیدوار اند که از شر اعتیاد رهایی یابند.

عبدالقدیر باشنده ولسوالی علی آباد ولایت کندز که در کلینیک تداوی معتادان بستراست، می گوید :"من کرستال استفاده می کردم، دو سال این کاررا کردم. هشت روز است که اینجا بسترهستم. می خواهم که اعتیاد را ترک کنم. فعلا هفتاد درصد خوب هستم. درطول زندگی ام همین یک هفته است که احساس می کنم، انسان هستم."

رییس صحت عامه کندزمی گوید که با تکمیل شدن ساختمان شفاخانه 50 بستر تداوی معتادان، ده بستر آن به تداوی زنان معتاد اختصاص داده خواهد شد. آقای مختارمی گوید که کاراین پروژه تا بهارسال آینده به پایه اکمال خواهد رسید.

درحال حاضرکاراعماریک کلینیک 20 بستر برای تداوی معتادان با حمایت مالی وزارت مبارزه با مواد مخدردر ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز نیز جریان دارد که گفته می شود این پروژه نیز در سال آینده آماده بهره برداری خواهد شد.

آگهی