1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

یک سال حاکمیت طالبان

عبور از قسمت موضوعات مهم

موضوعات مهم

Doku Nahaufnahme Der Fall von Kabul

بررسی واقعیت: آیا طالبان به وعده های خود عمل کردند؟

عبور از قسمت موضوعات مهم

موضوعات مهم

یک سال حاکمیت طالبان

مطالب

یک سال از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان می گذرد و هنوز هیچ کشوری در جهان به صورت رسمی با اداره آنان تعاملی ندارد. وضع در افغانستان رو به وخامت است و فقر، گرسنگی، و نقض حقوق بشر در این کشور به شدت افزایش یافته است.

عبور از قسمت دیدگاه

دیدگاه