گفت و شنودی با آقای مشایل لويدرز يكی از كارشناسان امور آسيای ميانه و شرق نزديك | مصاحبه ها | DW | 18.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفت و شنودی با آقای مشایل لويدرز يكی از كارشناسان امور آسيای ميانه و شرق نزديك

گفته می شود كه زلمی خليلزاد سفير ايالات متحده امريكا از سمتش در افغانستان سبكدوش وبه بغداد پايتخت عراق فرستاده شود.

default

پيرامون پيامد های اين تبديلی كه برای افغانستان بس مهم خوانده شده گفت و شنودی داريم با آقای مشایل لويدرز يكی از كارشناسان صاحب نظر در امور آسيای ميانه و شرق نزديك.

صدای آلمان :آقای لویدرز قرار است که زلمی خلیلزاد سفیرایالات متحده آمریکا درافغانستان به حیث سفیربه بغداد پایتخت عراق فرستاده شود. تبدیلی آقای خلیلزاد راشما چگونه تعبیرمی کنید ؟

لویدرز: به نظرمن دولت آقای بوش به این باوراست که برنامه های سیاسی ونظامی آنها درافغانستان موفق بوده وخلیلزاد که اورا می توان طراح اصلی سیاست های آمریکا دراین کشورخواند_ بایست برای حل بحران عراق دست به کارشود. آمریکا اوضاع سیاسی ونظامی افغانستان را درحالتی می بیند که حالا می خواهد تمام قدرتش رابرای ازبین بردن مشکلات عراق متمرکزکند .حامدکرزی رییس جمهورافغانستان دروضعیت سیاسی قراردارد که ازدید ایالات متحده ثابت خوانده می شود بناءً آمریکا می خواهد با فرستادن خلیزاد به عراق روی این نکته تاکید کند که ما درافغانستان پیروزوموفق استیم وحالا خلیلزاد را به عراق می فرستیم تا درآنجا نیز وظایف که به اوسپرده می شود به شکل اعلی آن انجام بدهد.

صدای آلمان: پس بنابرتحلیل شما میتوان تبدیلی آقای خلیلزاد را گامی مثبت برای افغانستان خواند ،چون آمریکادیگرضرورت بودن مهمترین مهره خودرا که آقای خلیلزاد است ؛ دراین کشورضروری نمیداند وافغانستان را رو به آرامش می بیند ؟

لویدرز: خوب دراین بخش دیدگاه ها فرق می کنند. ایالات متحده وبعضی ازکشورهای اروپایی اوضاع افغانستان را مثبت تلقی نموده وبه این باوراستند که طالبان وگروههای دهشت افگن از بین رفته اند ودیگرنیروی مخالف آنها وجود ندارد .تاروند سیاسی این کشوررا به جهت دیگری تغییربدهد.

درعین زمان استند اشخاصیکه امنیت وثبات سیاسی افغانستان را به خطرهای بزرگی مواجه می بینند. بنابراستدلال این گروه حکومت آقای کرزی تنهادرپایتخت افغانستان وبعضی ازولایات همسرحد با آن رسمیت دارد وقدرت اصلی راجنگسالاران تشکیل میدهند . به نظرمن افغانستان هنوزهم به ثبات سیاسی دست نیافته ،تا بتوان این کشورراخالی ازتمام بحران های سیاسی ونظامی خواند.

درضمن همه می دانیم که افغانستان نیزبه کشورمبدل گردیده که مرکزکشت وقاچاق موادمخدرمی باشد. میلیارد ها دالرکه ازاین راه بدست میاید بدون اینکه دولت دراین بخش سهم داشته باشد. دربازارهابه کارانداخته می شود وباعث تضعیف پایه های دولت می گردد .

جنگسالاران ازهمین پول قاچاق مواد مخدر است که مصارف نظامی خودرا می پردازند. بناءً من فکرمی کنم که بحران افغانستان هنوزبکلی ازمیان برداشته نشده وما شاید درآینده های نه چندان دوری خواهیم دید که آیا راه را که افغانستان درپیش دارد منجربه صلح خواهد گردید یاخیر.

صدای آلمان :آقای لویدر، گفته می شود که درحکومت آقای بوش وزیر دفاع آنکشوردرقدم اول خواهان تامین امنیت درافغانستان می باشد وبرعکس بعضی علقات دیگر درکنارامنیت علاقمند پیاده نمودن برنامه های سیاسی چون دموکراسی وتامین حقوق بشر. آیامی توان فرستادن خلیلزاد را به بغداد نشان دهنده ی پیروزی پنتاگون تلقی نمود ؟

لویدرز:خوب دراین مورد فرضیه های گوناگونی وجود دارد .اما به نظرمن تبدیلی یک سفیر،ضرورنیست که صددرصد با تغییرسیاست آمریکا درمنطقه ویا افغانستا همراه باشد. فرستادن آقای خلیلزاد بدون شک که یک عمل نمادین وسمبولیک است .اما درحال حاضر نمی توان گفت که ایالات متحده ازتعهدات سیاسی خود درقبال افغانستان منصرف گردیده وسیاستی بکلی جدیدرا درپیش خواهد گرفت .ولی ماهمه می دانیم که حکومت بوش ارزش خاصی به به برنامه های nation building یعنی پیاده نمودن نظام سیاسی مردمی ندارد.ایالات متحده بیشتر به جهات نظامی قضیه می اندیشد تا به نکات سیاسی آن .بناءً سیاست دولت حکومت بوش دراین است تا دولت های مخالف را با استفاده از زورنظامی ازمیان بردارد وبا مستقرنمودن یک حکومت دلخواه ،دوباره محل را ترک بگوید ومشکل را حل شده تلقی نماید.

حکومت بوش هنوزهم قانع نگردیده که بازسازی سیاسی مدت هارادربرمی گیرد وبه وقت کم قابل تطبیق نمیباشد. به همین دلیل است که پول راکه ایالات متحده برای قضیه افغانستان دراختیاردارد90 درصد آنرا دربخش های نظامی به خرج می رساند.

صدای آ|لمان :پس بنابرتحلیل شما ،آیا وقتی جورج بوش پشتیبانی ازروند دموکراسی درافغانستان می نماید ،خوداوهم به این حرف باورندارد؟

لویدرز:البته که حکومت ایالات متحده با قاطعیت تمام دایماً اعلام نموده وخواهان پیاده نمودن صلح ودموکراسی درافغانستان وبعضی کشورهای دیگرمی باشد .اما مامیدانیم که بین شنیدن ودیدن وبین حرف زدن وعمل نمودن تفاوت های زیاد وجود دارد .طوریکه قبلاً هم گفتم ،سیاست های آمریکا تاجاییکه ما با آن آشنایی داریم سیاست های زود گذربوده وکمتربا برنامه های وسیع وطویل المدت صورت گرفته ، بناءً آمریک امانند گذشته ها مسوولیت بخش نظامی یک بحران را به عهده می گیرد. وبازسازی سیاسی رابه ارپاییان وسازمان ملل متحد واگذار می کند .

صدای آلمان : شما می خواهید بگویید که افغانستان برای ایالات متحده ازلحاظ سیاسی وجیوپولتیک آنقدراهمیت ندارد تا جزبرنامه های استراتیژیک ودرازمدت آن کشورگردد؟

لویدرز:برعکس من فکرمی کنم که افغانستان برای اهداف آمریکا درمنطقه بسیارمهم می باشد.آمریکا نه تنها درحال حاضربلکه برای آینده ها هم خواهان صلح وثبات سیاسی درافغانستان می باشد .اما ما می بینیم که آمریکا امروزبا مشکلات متعدد دست وپنجه نرم می کند که ا لبته بزرگترین آن بحران عراق می باشد. بناءً ایالات متحده میخواهد تا درقدم اول شورشیان عراق رامغلوب نموده وهمچنان درمورد ایران تصمیم بگیرد .آمریکا باازبین بردن طالبان وگروه های دهشت افگن درافغانستان ،هدف اساسی خودرا دراین کشوربدست آورده وحالا درنظردارد تابازسازی سیاسی کشور را به اتحادیه اروپا بسپارد.به همین دلیل است که آمریکا ، به اروپا وجامعه ی بین الملی وقتاً فوقتا|ًگوشزد می نماید که افغانستان و وعده های خود را به این کشور فراموش نکنند.

تمامی گفت وگوی آقای لویدرز را دربخش صوتی همین صفحه می توانید بشنوید.

آگهی