گفت وگوبادکتر سیماسمرنماینده ی ویژه ی حقوق بشر ملل متحد درسودان | مجله حقوق بشر | DW | 04.08.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

گفت وگوبادکتر سیماسمرنماینده ی ویژه ی حقوق بشر ملل متحد درسودان

شورای امنیت سازمان ملل متحد دکترسیما سمر رییس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان را بحیث گزارشگر ویژه ی حقوق بشرملل متحد درسودان انتخاب نمود.

آوارگان ناشی ازخشونت در دارفور

آوارگان ناشی ازخشونت در دارفور

تقرر خانم دکترسیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان بحیث گزارشگرویژه ی حقوق بشرملل متحد درسودان، دربین ناظران حقوق بشردرافغانستان وشنوندگان رادیو ، احساس دوگانه ی خوشی ونگرانی را درامن زده است. خوشی بخاطرآنکه سیما سمرنخستین زن افغان است که ازچنین اعتماد سازمان بین المللی برخوردارمی باشد. نگرانی بیشترازاین ناحیه وجود دارد که مبادا به تدریج هستهء جدوجهد های دوکتورسیما سمردرراه حقوق بشر، ازافغانستان بخارج کشورمنتقل گردد.

متصدی بخش حقوق بشراین برنامه گفتگویی با خانم دکترسیما سمرداشته است که فرازهای آن ازاینقراراند:

دویچه ویله:آیا تقررشما بحیث گزارشگرویژه ی حقوق بشرسازمان ملل متحد درسودان، بروظیفه ی اصلی تان به مثابه ی رییس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان سایه نخواهد انداخت؟

دکترسیما سمر:فکرنمی کنم تاثیربسیارفوق العاده داشته باشد. بنابرمشابهت هایی که میان افغانستان وسودان وجوددارد، اینکاربسیارمشکل نخواهد بود. وظیفه ایکه من باید انجام بدهم بسیاروقتگیر نیست . سال یکبارویا دوباروآنهم برای یک هفته به سودان خواهم رفت. گزارشها را کمیسیاریای عالی ملل متحد تهیه می نماید ومن چگونگی آنرا باید ارزیابی (چک ) نمایم. پس ازآن، سال یکباراین گزارشها به شورای امنیت ملل متحد ارائه میگردد. درعین زمان من میتوانم بحیث رئیس کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ، همزمان هردوگزارش خود را به شورای متذکره تقدیم نمایم.

دویچه ویله:این سوال بخاطری مطرح می گردد که تنها وسعت دارفورتقریباً دوچند فرانسه می باشدودرآنجا ادعاهایی صورت گرفته است که گویا نسل کشی، قتل عام ، تجاوزوغارتگریها صورت گرفته اند. طبعاً شما درمورد هریک ازفقرات متذکره باید بطورمستند روشنی بیاندازید واین مستلزم وقت فراوان است. بویژه پس ازسقوط هلیکوپتر آقای کارنگ معاون رییس جمهورسودان این معضله ازپیچیدگیهای بیشتری برخوردارشده است.

دکترسیما سمر:حرف شما درست است اما من مجبورنیستم با فردفرد تماس بگیرم. این نمایندگان جامعه مدنی ودولت اند که بایددرمورد برخی سوالاتی که من دارم پاسخ بگویند. شما بسیاردقیق میگویید که، متاسفانه همزمان با تقررمن آقای گرنگ کشته شد. امیدوارم این قضیه حل شود. جانشین وی فعلاً مردم را به آرامش دعوت نموده است.

دویچه ویله :بعضی ازاین نگران اند که مبادا هسته ی کارشما به تدریج به خارج افغانستان منتقل گردد، بنابراین سوالی اینطورمطرح می گردد، که اگرقرارباشد شما درخارج افغانستان مقررگردید؛ شخصاً روی کاردردرون افغانستان تاکید می نمائید و یا با این تقرر موافقت خواهید کرد؟

دکترسیما سمر:معلومداراست که من روی کار برای حقوق بشردردرون افغانستان تاکید می نمایم. وظیفه ایکه اکنون به من داده شده است یک وظیفه ی افتخاری است. کاراصلی من دردرون افغانستان است واینکارممکن است دریکسال سه هفته وقت مرا دربر گیرد.

مطالب مرتبط

آگهی