گفت وشنود وزيرخارجه افغانستان با خبرنگار دي . پ. آ | مصاحبه ها | DW | 02.09.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفت وشنود وزيرخارجه افغانستان با خبرنگار دي . پ. آ

درحالي که وضع امنيتي افغانستان خرابترگرديده است وبرخي ازتحليلگران، جنگ عليه دهشت افگني را درافغانستان درحال شکست مطلق مي دانند، داکترسپنتا درگفت وشنودي باdpa - آژانس خبررساني آلمان - با قبول اشتباهات وفروگذاشتها ؛ " شکست مطلق " را مبالغه آميز مي داند.

داکتررنگین دادفرسپنتا وزیرخارجه جمهوری اسلامی افغانستان

داکتررنگین دادفرسپنتا وزیرخارجه جمهوری اسلامی افغانستان

پنج سال پس ازآغازجنگ عليه دهشت افگني ، حکومت افغانستان جامعه بين المللي را به غفلت واشتباه متهم مي سازد. رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه جمهوري اسلامي افغانستان گفته است:

" جنگ عليه ترورتنها يک امرنظامي نيست، بلکه درعين زمان يک وظيفه مربوط به سياست توسعه يي واجتماعي نيزمي باشد."

سپنتا درعين زمان به اشتباه حکومت خودش نيز اعتراف کرد. وزيرخارجه افغانستان گفته است:

فساد ورشوه خواري ، کشت مواد مخدر ودهشت افگني درسالهاي گذشته افزايش يافته اند. بدون مبارزه همزمان عليه اين معضلات " ما نمي توانيم کدام موفقيت داشته باشيم ". دراين ميان کشت مواد مخدر ودهشت افگني دست دردست همديگرداده اند.

سپنتا اعتراف نمود که ما معضلات جدي داريم ؛ لاکن وي اين را مبالغه آميز خواند هرگاه گفته شود که "افغانستان درمعرض خطرناکامي مطلق قراردارد".

سپنتا درمورد اسلامگرايان تندرو درجنوب وشرق افغانستان گفته است:

" مابايک شبکه تروريستي که ازلحاظ بين المللي خوب فعال است ، روبرومي باشيم ". اين شورشيان داراي اسلحه ، مهمات ووسايط ترانسپورتي مدرن مي باشند.

دررابطه با اعزام قسمي سربازان آلمان به جنوب افغانستان ؛ سپنتا گفته است که اين موضوعي است مربوط به مسائل داخلي ناتو.

سپنتا افزوده است که :

بازهم بايد عمدتاً به طور نظامي عليه شورشيان مبارزه نمود. " درعين زمان بايد سياست توسعه يي داشته باشيم ". به طورمثال درمناطق نا آرام تهيه آب آشاميدني صورت گيرد، مکاتب ودرمانگاهها ساخته شود.

به نظرسپنتا:

" معضله درآن است که سازمانهاي غيردولتي ( انجوها) وتيمهاي بازسازي ، کاملاًازمناطق جنوبي وشرقي بيرون رفته اند."

به عقيده سپنتا حضوردولت نيز بايد دراين مناطق تقويت گردد. اومي گويد:

" آيا مي توانيم ازيک ولسوالي که 40000 نفرجمعيت دارد، با 41 نفرپليسي که که بصورت بسياربدي مسلح مي باشند، دفاع نمود"

سپنتا ادامه مي دهد:

درصورتي که ماموفق نگرديم درمناطق نا آرام توسعه اقتصادي واجتماعي به وجود آوريم ، امنيت را بهبود بخشيم ، حضورنهادهاي دولتي را تقويت نمائيم ؛ " درآنصورت ما نمي توانيم ازيک برداشت موفقيت آميز وقابل اعتماد جنگ عليه دهشت افگني سخن به ميان آوريم ."

سپنتا مي پذيرد که ؛ " ما همراه با جامعه بين المللي يک سلسله فروگذاشتها داشته ايم ."

آگهی