گفتگوبا انگيللامرکل نخست وزيرآلمان | مصاحبه ها | DW | 29.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گفتگوبا انگيللامرکل نخست وزيرآلمان

"سياست داخلي وخارجي خيلي باهم پيوند نزديک دارند. يک تعداد زيادي ازمطالب مهم پيش روي ما قراردارند که بايد درجهت دريافت راههاي مناسب آن کارنمود. ازجمله مي توان ازسياست دستگاههاي اتمي براي انرژي، مسله اي پرستاري سالخوردگان ويا ازاهداف حفظ محيط زيست ياد آوري نمود."

default

فشرده گفتگوبا انگيللامرکل نخست وزيرآلمان:

دويچه ويله : شش ماه رياست شوراي اتحاد اروپا، جلسه اي سران اتحاد اروپا درهايلينگدم ومذاکرات طولاني دربروکسل ،خانم مرکل همه اين مسايل را اکنون پشت سرگذاشته خوشحال هستيد ازاين که حال به تعطيلات مي رويد؟

خانم مرکل : جواب نخست ازهمه من خيلي مسرورهستم که درزمان رياست شوراي اتحاد اروپا دستاوردهاي داريم. اين دوره فوق العاده پرتنش وچالش افزا بوده است . دوره اي که نه تنها من ،بلکه تمام اعضاي کابينه انتباه گرفته اند که مساعي بخرچ داده وهمه ي ما به وجه احسن همکاري نموديم.

طبعاً بعدازاجراي کارهاي لازم اکنون چند روزي مرخصي امرنيک پنداشته مي شود. ولي دوراي کاري واقعاً لذت بخش بود.

دويچه ويله: پيروزيهاي شما منجربه آن گرديده که ازشما گويا به مثابه ملکه اي زيباي جهان ياد آوري شد وتوانايي ميانجيگري شما در درون کشور وهم درخارج مورد ستايش قرارگرفته است. شما خود تان تا چه اندازه ازدستاوردهاي اين زمان ، راضي هستيد؟

خانم مرکل : نظربه اين که من ازطريق تجارب عملي با دوستان،همصحبتان وحاميان آشناگرديدم ، ازدست آوردهاي مورد بحث خيلي راضي هستم. قابل يادآوري است که شما نه درحلقه اي گروه هشت G8 ونه درچهارچوب اتحاد اروپا با 27 عضواين اتحاد به تنهايي به چيزي دست يافته مي توانيد. اگرديگرها احساس نمايند که زمان آن هنوزهم نرسيده است پس شما هم گويا بازنده هستيد.

دويچه ويله: ازآنجايي که يک سري ازمسايل خيلي مهم دردستورکارقرارداشت ازجمله اصلاحات قانون اساسي اتحاد اروپا ،حفظ اقليم وکمک به قاره افريقا يقيناً که شما خواهان دستاوردهاي بيشتري بوديد. شما چه آرزوداشتيد ، که درکدام ساحه به پيروزيهاي بيشتري نايل مي شديد؟

خانم مرکل : قابل توجه اين نکته است که منجربه قناعت من هم گرديده است که اشتراک کنندگان با مواضع مختلف ابرازنظرمي نمايند درحالي که همه خود حضوربهم مي رسانند. اين موضوع ازطريق کنفرانس ويديو امکان پذيرنيست. به اينترتيب فضاي ايجاد مي گردد که باوجود اختلاف نظرها امکانات قدمهاي مشترک ومصالحه ايجاد مي گردد.

دويچه ويله : بعدازمرخصي تابستاني سياست جهاني راگويا پشت سرگذاشته ودوباره بايست به سياست دورني کشورتوجه کرد. فضاي سياسي دردرون ايتلاف حکومت بويژه باحزب سوسيال دموکرات چگونه است ؟

خانم مرکل : ازصدق دل گفتن؛ همچوتفاوت بين سياست خارجي وداخلي را قسماً کوتاه بيني مي دانم. به ندرت مي توان به مسايلي برخورد که با اين سادگي اين طورازهم جداپذيرباشد.

مي توان گفت که سياست داخلي وخارجي خيلي باهم پيوند نزديک دارند. باوجود آنهم يک تعداد زيادي ازمطالب مهم پيش روي ما قراردارند که بايد درجهت دريافت راههاي مناسب آن کارنمود. ازجمله مي توان ازسياست دستگاههاي اتمي براي انرژي، مسله اي پرستاري سالخوردگان ويا ازاهداف حفظ محيط زيست ياد آوري نمود.

دويچه ويله : تشکرازشما.

آگهی