گزارش کاري نه وزارت داخله و رياست مبارزه با فساد اداري تاجيکستان | مصاحبه ها | DW | 29.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

گزارش کاري نه وزارت داخله و رياست مبارزه با فساد اداري تاجيکستان

مقامات وزارت امورداخله تاجيکستان طي يک نشست عمومي فعاليت نه ماهه کارمندان ارگانهاي مربوط اين وزارت رادرطي نه ماه گذشته سال روان موردارزيابي قرارداده وگزارش داده اند. دراين گزارش از کشف جنايات مختلف نظيرقتل،قاچاق موادمخدر،دزدي وهمچنان تجاوزجنسي بالاي زنان درنه ماه گذشته سخن گفته شده است.

default

بنابرگفته اي مقامات مسوول اين وزارت به تناسب سال گذشته شماراين گونه تخلفات وجنايات بيشتربوده وفعاليتهاي نهادهاي امنيتي درموردکشف جنايات در سال جاري نيزقابل ملاحظه مباشد. به گفته سرهنگ عبدالله سيدف رييس بخش داخلي شهردوشنبه وزارت داخله اين کشور، درطول نه ماه گذشته ، نهادهاي مسوول وزارت امورداخله مؤفق گرديدندبيشتراز 2700 مورد جرم وجنايت راکشف ومجرمين رابه دادگاه معرفي نمايند.

آقاي سيدف اظهارداشت که دراين مدت درپايتخت تاجيکستان درحدود2781 موردجنايت صورت گرفته است وازاين جمله حدود2291 موردآن کشف ومتهمين به بازجويي ومحاکمه کشانده شده اند. سيدف افزوددرپايتخت کشورنسبت به سال گذشته 414 موردجنايت بيشترصورت گرفته است. به گفته مقامات مسوول وزارت امورداخله کشوربيشتراين جنايات راقاچاق وفروش موادمخدرتشکيل مي دهند. درگزارش آمده است که تنهادرپايتخت اين کشوردرطول نه ماه درحدود(125)موردفروش موادمخدرکشف که درنتيجه بيشتراز(339) کيلوگرام موادمخدرتوسط نيروهاي امنيتي دستگيرگرديده است.

همچنين نهادهاي امنيتي وزارت داخله درهفته گذشته ازهماهنگ سازي عمليات مشترک ضدقاچاق موادمخدرازقلمروافغانستان بامرزبانان تاجيک خبرداده بودند. بنابرگفته اي مقامات رسمي ، نيروهاي امنيتي وزارت داخله ومرزبانان تاجيک طي يک عمليات مشترک درمناطق نوارمرزي باکشورهمسايه افغانستان بيشتراز(80)کيلو گرام موادمخدرودوميل سلاح نوع کلاشينکوف ازقاچاقبران افغاني دستگيرشده و يکنفرازقاچاقچيان مسلح درمحل حادثه به قتل رسيده است

درگزارش همچنان از پرونده شهروندديگرافغانستان محمدگل نقشبندکه درماه اگست سال روان بايک ميل سلاح کلاشينکوف وبيشتراز(9)کيلوگرام موادمخدرکه درحومه شهردوشنبه ازطرف مؤظفين امنيتي دستگيرگرديده بود سخن به ميان آمده است. پرونده اي نقشبند دردادگاه شهري ناحيه سيناي شهردوشنبه برسي گرديده است. دادگاه متهم رابه مدت پانزده سال راهي زندان نمود.

چندي قبل مسوولين رياست مبارزه باموادمخدرتاجيکستان درحالي که آنتانياماريا رييس دفترسازمان ملل متحد در امورموادمخدروجرايم حضورداشت درحدودبيشتراز يک تن وهفتصدکيلوگرام موادمخدررابه آتش کشيدند.

رييس دفترسازمان ملل متحددرامورموادمخدردراين مراسم گفت مبارزه عليه قاچاق وکشت موادمخدردرافغانستان بايدعملي گردد.

وي افزودمسلماً مبارزه عليه کشت خشخاش درافغانستان صورت بگيرد ؛ اماازاين که آن کشورآماده نيست بناءًبهتراست که جلوقاچاق موادمخدردرمرزهاي مشترک افغانستان با کشورهاي نظيرايران ،پاکستان وجمهوري هاي آسياي مرکزي گرفته شود.

آگهی