گزارش ملل متحد درمورد قتل بي نظي ربهوتو وواکنش حکومت پاکستان | آلمان و جهان | DW | 16.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

گزارش ملل متحد درمورد قتل بي نظي ربهوتو وواکنش حکومت پاکستان

حکومت پاکستان بعد از مطالعه گزارش هي ئت تحقي ق ملل متحد درمورد قتل بي نظي ربهوتو گفته است واکنش خودرا اظهار مي دارد. دراي ن گزارش گفته مي شود که قتل بهوتو قابل جلوگي ري بوده است .

گزارش ملل متحد قتل بی نظیر بهوتو را قابل جلو گیری می داند

گزارش ملل متحد قتل بی نظیر بهوتو را قابل جلو گیری می داند

فرحت الله بابر سخنگوي رئي س جمهور پاکستان گفته است :« ما گزارش را مي خواني م وپس ازآن واکنش مشرح خود را بي ان مي کني م ».

کمي سي ون تحقي ق مستقل ملل متحد به روز پنجشنبه گفته است که قتل بي نظي ربهوتو درسال 2007 قابل جلوگي ري بوده است ومقامات مسوول پاکستان عمداً ازتحقي ق مناسب درزمي نه مرگ او خود داري کرده اند.

بابرگفته است که « حکومت وظاي فش را فراموش نکرده است وقتل محترمه بي نظي ربهوتو را تحقي ق مي کند» .

او افزوده است:« بنا برگزارش ملل متحد حکومت فدرال وحکومت اي التي درتامي ن امني ت بهوتو کوتاهي کرده اند».

اي ن گزارش ملل متحد که به اساس تقاضاي آصف علي زرداري رئي س جمهور پاکستان منسوب به حزب مردم آن کشور تهي ه شده است، به بان کي مون دبي رکل سازمان ملل متحد ارجاع شده است.

آصف علي زرداري شوهر بي نظي ربهوتوي فقي د بوده وپس ازقتل خانمش رهبري حزب مردم پاکستان را دردست گرفته است وپس ازانتخابات ماه سپتمبر سال 2008 به حي ث رئي س جمهور پاکستان انتخاب شده است.

درهفته گذشته حکومت پاکستان گفته است که تقاضاي انتشار اي ن گزارش را ازملل متحد کرده بود ودربدو امر قرار بود اي ن گزارش در 30 ام مارچ انتشار ي ابد. اما درزمي نه تاخي ري صورت گرفت ودلي ل آن اي ن بود که معلومات اضافي ي ازافغانستان، اي الات متحده امري کا وعربستان سعودي مي توانست برآن افزوده شود.

رحمان ملک وزي رداخله پاکستان گفته است که او ازهي ئت تحقي ق سه عضوي ملل متحد تقاضا کرد تا معلومات اضافي کوندولي زا راي س وزي رخارجه اي الات متحده امري کا، حامد کرزي رئي س جمهور افغانستان و عربستان سعودي برآن افزوده شود.رحمان ملک نگفته است که چه معلوماتي مي باي ست براي ن گزارش افزوده شود.

بي نظي ربهوتو که اولي ن نخست وزي ر زن درتاري خ سي اسي کشورهاي اسلامي مي باشد، به تاري خ 27 ام دسمبر سال 2007 براثر حمله انتحاري با گلوله تفنگ درجري ان ي ک اجتماع انتخاباتي درشهر سربازخانه اي راولپندي نزدي ک به اسلام آباد پاي تخت پاکستان به قتل رسي د.

فرانس پرس/ رسول رحي م

وي راستار: رتبي ل شامل آهنگ

آگهی