گزارش سازمان عفو بین المللی انتشار يافت | مجله حقوق بشر | DW | 23.05.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

گزارش سازمان عفو بین المللی انتشار يافت

امروزچهارشنبه 23 ام ماه مه گزارش سازمان عفو بین المللی درمورد وضع حقوق بشردرجهان انتشاريافت. عفو بین المللی یک شبکه جهانی حقوق بشراست که هرباربا انتشارگزارشهایش سروصداهای زیادی دراکناف واطراف جهان خلق می شود. درتهیه این تازه ترین گزارش 140 تن ازمدافعان حقوق بشر ازسرتاسرجهان شرکت ورزیده اند.

وضع حقوق بشر در افغانستان طی سال گذشته وخيمتر از پنج سال پيش بوده است.

وضع حقوق بشر در افغانستان طی سال گذشته وخيمتر از پنج سال پيش بوده است.

ترس به مثابه نیروی محرکه ای درسیاست

مطابق به گزارش سال 2007 سازمان عفوبین المللی ، ترس حکم نیروی محرکه ای را درسیاست جهانی یافته است. حکومتها، رژیمهای سرکوبگر وگروههای مسلح عمداً آن را به کارمی گیرند و وتوسط آن حقوق بشررا پامال نموده ودرعین زمان یک جهان قطب بندی شده وخطرناک را ایجاد می کنند. درحالی که ترس بسیاری انسانها دربرابر انفجارات وحملات امرطبعیی ای به شمارمی رود، بالمقابل سیاست ترس خلق کردن می خواهد انسانها را به " ما " و " آنها" ، دوست ودشمن ، مسیحی ومسلمان ، عرب واروپایی تقسیم بکند. باربار لوخ بیهلر، دبیرکل عفو بین المللی درآلمان درمورد آثاراین ترس برحقوق بشری انسانها براین نظراست که :

" مناطق مختلف وهمچنان حکومتهایی وجود دارند که می خواهند ازاین فرصت استفاده بکنند و دوباره تضمینهای حقوق بشرو هنجاری اساسی یک دولت قانونمداررا بی محتوا ساخته وزیرخاک بکنند."

خطرات امنیتی ازناحیه فقر و مرض ایدز درصورتی که درنتیجه یک هم بستگی موثرجامعه بین المللی با آن مبارزه نشود، ملیاردها انسان را تهدید می کند. ارینه خان دبیرکل عفو بین المللی درلندن دراین رابطه می گوید:

" جلو گیری ازبی محتوا ساختن حقوق بشرفقط بایک روحیه قوی همبستگی بین المللی می تواند، با توسل به ازمیان بردن سیاست ترس ، واحساس جانبداری ازاینکه حقوق بشرچنان ارزش واقعی ای دارد که جهان ازهم گسسته را دوباره ازطریق ارزشهای جهانشمول وارزشهای فردی حقوق بشرپیوند دهد، عملی گردد."

دررابطه با توسعه نهادهای حقوق بشردرافریقا واینکه گروه " جی 8" یا هشت صنعتی کشورهای جهان درسال 2002 ازبرنامه عملی نیست به افریقا دراین رابطه سخن به میان آورده بودند، اکنون که قراراست کنفرانس سران " جی 8" درماه آینده درهایلیگن دام آلمان برگزارشود، باربارا لوخ بیهلرپیشنهاد می کند:

"توصیه ما اینست که کشورهای عضو گروه " جی 8" کمسیون حقوق بشر وحقوق خلقها درافریقا را درکارشان بیشترحمایت بکنند، تا هم مردم افریقا وهم حکومتها وجامعه مدنی ، خود آن را جدی بگیرند وازآن استفاده بکنند. لاکن این کمسیون ازنگاه پرسونل وتوانایی مالی وضع خوبی ندارد. به همین ترتیب یک دادگاه افریقایی وجود دارد که تاهنوزکارش را آغازنکرده است. دراینجا می توان پیشنهاد کرد که یک صندوق مالی داوطلبانه تاسیس گردد وکشورهای " جی 8" به طورکاملاً مشخصی ازآن حمایت مالی بکند."

همچنان باربارلوخ بیهلردرمورد وضع ناگوارحقوق بشردردارفورمی گوید؛ چین با نفوذی که برحکومت سودان دارد ، می تواند آن کشوررا ترغیب بکند، تا قطعنامه های سازمان ملل متحد را دراین رابطه قبول کند.

شرق وغرب دررعایت حقوق بشرکوتاهی می کنند

درگزارش عفو بین المللی ازمحدودیتهای انبوه برآزادی بیان ومطبوعات درکشورهای خاورمیانه ، کشورهای مغرب افریقا وافریقای شمالی نیز شکایت شده است. درکشورهای الجزایر، مراکش ومصر مطابق به قانونی که وجود دارد، منتقدان ازحکومت وژورنالیستان را متهم "افترا بستن " نموده وزندانی می سازند.

اما این تنها آسیا ، افریقا وخاورمیانه نیست که درآنجاها حقوق بشرپامال می شود، بلکه کشورهای اروپایی نیز درمورد هزاران مهاجرافریقایی که با قایقها ازطریق مدیترانه یا اوقیانوس اطلس می خواهند به این کشورها بیایند، نه تنها معیارات حقوق بشررا رعایت نمی کنند بلکه بسیاری ازاین پناهجویان به شکل دردناک درآب غرق می شوند. باربارا لوخ بیهلررئیس عفو بین المللی درآلمان دراین مورد می گوید:

" به صدها نفربه این دلیل که ازمراکش بدینجا آمده اند، دوباره اخراج می گردند وهمانطوردرمرزالجزایر دریک منطقه صحرایی رها می شوند. ما اسنادی داریم که این افراد قسماً مورد لت وکوب قرارگرفته اند وزنان مورد تجاوزقرارداده شده اند. نمی تواند گفت که اتحادیه اروپا دراین رابطه قراردادی بسته است، درحالیکه دراین قرارداد حداقل معیارات حقوق بشرتضمین نگردیده است."

گزارش این رویه کشورهای اروپایی را نیزناشی ازهمان سیاست ترس می داند، سیاستی که ازسرازیرشدن افریقاییان درقاره اروپا می ترسد.

لوخ بیهلرموضوع دیگری که دررابطه با تخطی ازحقوق بشردرسال 2006 قابل تذکرمی داند، عبارت ازانتقال مخفی مظنونان به دست داشتن درهراس افگنی توسط هواپیماهای مخفی سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا – سی . آی . اِی – می باشد. او می گوید:

" کشورهای مختلف اروپایی دراین انتقال غیرقانونی مظنونان به هراس افگنی توسط هواپیما های سی . آی. اِی شرکت داشته اند. این کاری بوده است که قبلاً صورت گرفته بود ودرسال 2006 افشاگردید. دراین ارتباط نهادهای اروپایی مانند پارلمان اروپا و متصدی خاص شورای اروپا برای روشن گردانیدن این موضوع کارشان را به خوبی انجام دادند . با اینهم ً قسماً حمایت اندک دولتها ازاین اقدام ، دخیل بودن این دولتها یا یک حمایت ویا تحمل خاموشانه ربودن انسانها باهواپیما توسط این دولتها را می تواند مطرح سازد."

عفو بین المللی ازآلمان انتقاد می کند که نگفته است ازاین مورد چه آموخته است، درحالیکه ایتالیا علامت مثبتی نشان داده و علیه برخی ازکارمندان سی . آی .اِی ، تقاضا مجازات ازجانب محکمه نموده است.

عفو بین المللی ازجو تهدید آمیز حقوق بشردرروسیه نیزشکایت نموده است. گاهی این تهدیدها مستقیماً ازجانب حکومت نبوده بلکه توسط گروههای شبه نظامی وراستهای افراطی عملی می شوند. آنها افراد علی حده ای را تهدید می کنند. لوخ بیهلردراین رابطه می گوید:

" ما می بینیم که بسیاری ازچیچینها مفقود شده اند. هرگاه آنها با محکمه اروپایی حقوق بشرتماس بگیرند تهدید می شونددراین رابطه باید حکومت روسیه نظرش را تغییربدهد."

گزارش حاکی ازآن است که درسال 2006 محدودیتهای فوق العاده ای برآزادی رسانه ها ومطبوعات درروسیه اِعمال شده است. لوخ بیهلررییس عفو بین المللی درآلمان می گوید:

" کمتررسانه مستقلی وجود دارد.گاهی کارتا به قتل کشانده می شود. ژورنالیستانی که منتقد حکومت می باشند، نیز با خطرات زیادی روبه رواند. ما شاهد خشونتهای نژاد گرایانه درروسیه می باشیم . درسال 2006 پنجاه وچهارمورد قتل ثبت شده است که همه ناشی ازخشونتهای نژاد گرایانه می باشند."

در مورد وضع حقوق بشر در افغانستان طی سال گذشته در گزارش سازمان عفو بین المللی آمده است که وضع حقوق بشر در اين کشور وخيمتر از پنج سال گذشته بوده است.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی