گزارش جدید در بارۀ فقر و ثروت در آلمان | آلمان و جهان | DW | 20.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

گزارش جدید در بارۀ فقر و ثروت در آلمان

. نظر به گزارش فقر و ثروت در آلمان، هر هشت شهروند آلماني به عنوان فقير محسوب مي شود

فقر اطفال در آلمان

فقر اطفال در آلمان

سومين گزارش در بارۀ فقر و ثروت از طرف حکومت آلمان هنوز نشر نشده است، بلکه به صورت طرح وجود دارد، باوجود آن هستۀ مضمون آن از ديروز دوشنبه در رسانه هاي خبري آلمان انعکاس وسيع يافته است. نظر به گزارش فقر و ثروت در آلمان، هر هشت شهروند آلماني به عنوان فقير محسوب مي شود و 13 در صد از طريق کمک هاي اجتماعي دولتي چون پول بيکاري، پول براي کرايه خانه و پول براي اطفال از خطر لغزيدن به فقر مصئون مانده اند.

هوبرتوس هايل سرمنشي حزب سوسيال دموکرات ها مي گويد:

"ما بايد به اين نقطه توجه کنيم که فقر جديدي در جمهوري فدرال آلمان وجود دارد. اين يک فقر نسبي است، به اين معني که اين فقر با در نظر داشت سطح زندگي جامعۀ ما، با فقر در کشور هاي در حال رشد و کشور هاي تازه پيشرفته قابل مقايسه نيست. اين يک فقر چند بعدي است، يعني از يک طرف يک فقر مادي، از جانب ديگر يک فقر تثبيت شده که به آن اين عناصر علاوه مي شوند: فقدان چانس وامکانات براي آموزش، فقدان دورنما براي يک زندگي بهتر و قبل از همه فقدان دورنما براي اشتغال و تحصيل و آموزش."

تعريف فقر از طرف اتحاديه اروپا اين است که يک شخص مجرد بدون خانواده کمتر از 60 در صد مزد در حد متوسط را دريافت کند، يعني 781 يورو مزد خالص. حزب سوسيال دموکرات ها به اين دليل طر فدار يک درآمد مطمئن براي زندگي است و مزد در حد اقل عمومي را تقاضا مي کند. شرکاي احزاب ايتلافي دموکرات مسيحيان و سوسيال مسحيان اين پيشنهاد حزب سوسيال دموکرات را رد مي کنند. از نظر آنان عملي کردن مزد در حد متوسط جا هاي کار و اشتغال را نابود مي سازد و عليه فقر مي توان فقط به وسيلۀ کار مبارزه کرد. اما همزمان با اين ديدگاه در اين دو حزب متحد، تعداد افراد گروهي زياد مي شود که خواهان تقليل ماليات هستند. زيرا از نظر آنان نه تنها مزد آناني کم مي شود که درآمد کمتر دارند، بلکه طبقۀ متوسط نيز زير بار ماليات دهي رو به افزايش و بالا رفتن قيمت ها فرو مي روند. هورست زيهوفر وزير در امور مصارف از حزب سوسيال مسيحيان مطمئن است که بايد ميزان ماليات دهي کاهش يابد. او مي گويد:

هورست زیهوفر وزیر در امور مصارف

هورست زیهوفر وزیر در امور مصارف

"ما در سال بعدي براساس ديدگاه ما از اطفال آغاز مي نماييم. ما بايد به اين امر به دلايل حقوقي و قانوني اقدام کنيم، زيرا شما بايد حد اقل شرايط زندگي را براي اطفال از ماليات جدا سازيد. دوم اين که قيمت بنزين بالا مي رود. فهم اين امر ساده است که براي آناني که به دليل دوري محل کارشان وابسته به موتر هستند و به اين قيمت بالاي بنزين خساره مند مي شوند،

بايد مزد عمومي براي مصافت کارشان داده شود، چنانچه پيش ها اين قاعده را داشتيم."

اما از ديگاه حزب سوسيال دموکرات ها، سبز ها و حزب چپ، کاهش ميزان ماليات به فقراي واقعي کمترکمک مي کند، زيرا آنان اصلا ً ماليه نمي دهند. اين احزاب خواهان کمک هاي بيشتر دولتي هستند. حزب چپ خواهان ماليات دهي ثروت مندان هستند.

نظر به گزارش فقر و ثروت، ثروت مند کسي است - در صورتي که مجرد باشد - داراي درآمد خالص ماهانه به مبلغ بيشتر از 3418 يورو باشد و يا اگر شخصي با خانواده اي داراي دو طفل باشد، در آمدش بالغ بر 7178 يورو در ماه گردد. از نظر گريگور گيسي رهبر فراکسيون ازحزب چپ در پارلمان بسياري از اين ثروتمندان مطمئنا ً با ماليات براي ثروت مندان تفاهم خواهند داشت. او مي گويد:

"در اين جا کساني با درآمد بهتر وجود دارند که نمي توانند نسبت به فقر بي تفاوت باشند. من به اين گروه تعلق دارم. کس به صورت خودکار چپ نيست، به اين دليل که فقير است، بلکه کسي به ا ين دليل چپ است که عليه فقر باشد و نيز عليه آن بخواهد کاري کند. اگر من حالا مي شنوم که ما بعد ا ز سالها حکومت ايتلافي اخراب بزرگ و هفت سال حکومت ايتلافي دو حزب سوسيال دوکرات و سبزها نسبت به پيش ها فقر بيشتر در آلمان داريم ، پس اين عادلانه نيست. مي توان اين را تغيير داد و بايد نيز آن را تغيير داد."

گریگور گیسی رهبر فراکسیون از حزب چپ در پارلمان آلمان

گریگور گیسی رهبر فراکسیون از حزب چپ در پارلمان آلمان

گزارش فقر و ثروت از طرف حکومت آلمان در 25 ماه جون در کابينه مورد بحث قرار مي گيرد و بعد از ان رسما ً نشر مي گردد.

مطالب مرتبط

آگهی