گام به گام با حقوق بشر | مجله حقوق بشر | DW | 25.01.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

گام به گام با حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر که گویا درشب فردای جنگ جهانی دوم وپس ازکشته شدن دهها میلیون انسان تصویب گردید ، وبخش اعظم کشورهای جهان درپای آن به رسم تایید امضا گذاشته اند،

default

سوگمندانه تاهنوز درهمه نقاط جهان عملاً رعایت نمیگردد. واز آن بیشتر به عنوان یک شعاراستفاده می گردد .

ماده ی 19 اعلامیه جهانی حقوق بشریک شعاراست که :

« هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد وحق مزبور شامل آنست که ازداشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد ودرکسب اطلاع وافکار ودراخذ و انتشار آن ، باتمام وسائل ممکن وبدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

همچنان ماده ی 5 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح میدارد که :

« احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه ویا برخلاف انسانیت وشئون بشری یا موهن باشد."

تازه ترین خبرهای مربوط به حقوق بشرحاکی ازآنند که درجمهوری اسلامی ایران ، این دواصل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، نه تنها نادیده گرفته میشوند، بلکه به شدت پامال نیز میگردند.

دربرنامه ی این هفته ی مجله حقوق بشر نخست به بدرفتاری وشکنجه ی ژورنالیستان درجمهوری اسلامی ایران پراخته ، بد نبا ل آن تازه ترین خبرهای مربوط به نقض حقوق بشردرجهان را به خدمت تان تقدیم میداریم

************************

بدرفتاری وشکنجه ی ژورنالیستان درایران

بتاریخ 20 دسمبرسال 2004 میلادی ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به پیشنهاد کشور کانادا ، ضمن تصویب قظعنامه ای دولت اسلامی ایران را بخاطر به اجرا درآوردن حکم اعدام درملاء عام ، شکنجه ، بازداشت غیرقانونی، شلاقکاری ، سنگسار وتبعیض سازمان یافته علیه زنان ، متهم به نقض اعلامیه ی چهانی حقوق بشرگردانید.

ازجمله ی 136 کشورحاضر درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، 71 کشور به جانبداری ازاین قطعنامه و 54 کشور مخالف آن رای داده اند.

ازبدرفتاریهایی Human Rights Watch بتاریخ 6 ماه جنوری سازمان دیده بان حقوق

نام برده است ، که ژورنالیستان جوان شکنجه شده ، دربرابرکمیسیون مقرره ازجانب رییس جمهور

ازآن پرده برداشته اند.درگزارش سازمان دیده بان حقوق بشرآمده است که این ژورنالیستان پس از

این پرده دری ، ازطرف ماموران قضایی زیررهبری سعید مرتضوی، دادستان کل تهران تهدید به مرگ شده اند.

بتاریخ 25 ماه دسمبر سال 2004 میلادی حنیف مزروعی، مسعود قریشی، فرشته قاضی، آرش نادرپور، و محبوبه عباسقلی زاده – که همه ی اینها ژورنالیستان زندانی شده توسط حکومت ایران اند-

دربرابرکمسیون ریاست جمهوری به بدرفتاری وشکنجه هاییکه درزندان متقبل شده اند، گواهی دادند

مدیر عمومی بخش خاورمیانه وافریقای شمالیSarah Leah Whitson سارا لیا وایت سن

این سازمان گفته است :

« مامیخواهیم تا حکومت ایران بداند جهان ناظر آنچه می باشد که برای این ژورنالیستان جوان اتفاق افتاده است. حکومت ایران مسئوول سلامتی ایشان می باشد. مقامات ایرانی باید اززندگی شهروندانی حراست نماید که دربرابر کمیسیون گواهی داده اند، بجای آنکه ایشان را به تهدید مرگ بسپارد. »

فرشته قاضی شرح بدرفتاری بازجویان باخود رابطورمفصل بیان داشته است که این شامل ضرب وشتم شدیدی درجریان بازجویی می باشد. کاراین ضرب وشتم بدانجا کشیده است که بینی وی درجریان بازجویی شکسته است.

این ژورنالیستان درمراکززندانهای مخفی برای مدتهای طولانی درحبس انفرادی نگهداشته شده ومعروض به شکنجه های روانی وفزیکی گردیده اند.

بتاریخ اول ماه جنوری دوزندانی قدیمی دیگریعنی امید معماریان و روزبه میرابراهیمی نیز دربرابرکمیسیون گواهی دادند . بنابه گفته محمد علی ابطحی عضو کمیسیون اینها نیز بکاربرد شکنجه را مورد تصدیق قرار دادند.

پس از آنکه اینها دربرابرکمیسسون ظاهرشده وگواهی داده اند، سعید مرتضوی دادستان کل تهران ایشان را تهدید به جبس های طولانی نموده است. تهدید های تلفونی افراد مرتضوی ، به عملکرد معمولی علیه این ژورنالیستان تبدیل شده است.

بتاریخ 3 جنوری مرتضوی مجبور گردید تا کنفرانس مطبوعاتی ای برگزار نموده وگواهی ژورنالیستان شکنجه شده را ادعای محض علیه نیروهای امنتی خواند وآنرا ناشی از انگیزه های ساسیی قلمدادنماید.

وایت سن مدیرعمومی بخش خاورمیانه وشمال افریقای سازمان دیده بان حقوق بشر میگوید:

« گواهی شجاعانه ی ژورنالیستان جوان نقش اصلی مرتضوی را درشکنجه ی زندانیان برملا ساخت، وحال بهترین وقت آن می باشد تاحکومت ایران درمورد خلاف رفتاریهای مرتضوی تحقیق نموده وویرا به دادگاه بکشاند»

********************

رویداد های حقوق بشر

- تصمیم کمبودیا برای مسدود ساختن مرزهایش درناحیه شمال شرق با ویتنام بخاطر جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان مسیحی اهل مونتاگ نارد ؛ براد ادام مدیراجرائیه بخش آسیای سازمان دیده بان حقوق بشررا برآن داشته است، تا ازحکومت کمبودیا تقاضا نماید که بجای بستن مرزهایش ، برای این مردمی که از ترس شکنجه وبازداشتهای غیرقانونی فرار می کنند، با سازمان مهاجران ملل متحد همکاری نماید.

- سازمان دیده بان حقوق بشر بروز نهم ماه جنوری درآستانه ی امضای معاهده صلح دردارفورگفته است :

« حتا اگر موافقتنامه ی صلح نیواشا درجنوب تحلیل هم گردد، د ردارفورمردم موردتجاوزقرارگرفته وخانه های شان سوختانده میشود. بنابراین لازم است تاشورای امنیت ملل متحد به سودان پیام واضحی بفرستد که مجال ارتکاب به جنایات چنین بزرگی داده نخواهدشد.»

- بنابه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر ، این سازمان به امریکا هشدارداده است تا دست به تشکیل چوخه های آدمکشی که هدف آن کشتار سران شورشی سنی عراق باشد نزند.

کنت روت مدیراجراییه ی سازمان دیده بان حقوق بشرگفته است:

« آنهاغولی را بوجود می آورند که یکروز دموکراسی عراق یعنی همان چیزی را که میگویند بوجود می آونرند، نابود می سازد»

********************

- بروز 4 ماه جنوری داد گاه عالی چیلی درخواست وکیل مدافع اگوستو پنوچیت دیکتاتور آن کشوررا که به علت کبرسن باید از بازجویی ومحاکمه ی وی منصرف شوند ، رد نموده است. خوزه میگول ویوانچو مدیراجراییه بخش امریکای سازمان دیده بان حقوق بشرگفته است:

« بدین ترتیب مانع دیگری از سرراه عدا لت برطرف گردید.»

- یک محکمه در عمان پایتخت اردن علی عطار فعال سیاسی را به اتهام افترا بستن به مقامات حکومتی ، شامل تخطی ازمادهء 191 قانون جزای اردن دانسته است. سارا لیا ویتسون متصدی سازمان دیده بان حقوق بشر برای خاورمیانه وشمال افریقا دراین مورد گفته است که:

«بازهم حکومت اردن عبارات مبهم قانون جزایش را برای ممنوع قراردادن آزادی بیان بکارمیگیرد.این اتهامات هنگامی به میان می آیند که حکومت اردن مدعی آوردن اصلاحات درنظام سیاسی اش وحراست از آزادیهای اساسی شهروندان اردن می باشد.»

مطالب مرتبط

آگهی