کوينيگ : کشورهاي ناتو نسبت به تعهدات شان درافغانستان متزلزل نيستند | افغانستان | DW | 16.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کوينيگ : کشورهاي ناتو نسبت به تعهدات شان درافغانستان متزلزل نيستند

تام کوينيگ نماينده عاليرتبه ملل متحد براي افغانستان به روزدوشنبته مدعي شده است که آن کشورهايي که براي ناتودرافغانستان سربازمي فرستند، درتعهدات شان براي مبارزه عليه طالبان وکمک به مهارکردن دهشت وارعاب ، آدم ربايي واعدامها توسط مخالفان حکومت افغانستان ؛ متزلزل نمي باشند.

کوینیگ براین نظراست که همآهنگی بین نیروهای بین المللی ، ارتش افغانستان وماموریت ملل متحد برای افغانستان نتایج خوبی بارآورده است

کوینیگ براین نظراست که همآهنگی بین نیروهای بین المللی ، ارتش افغانستان وماموریت ملل متحد برای افغانستان نتایج خوبی بارآورده است

کوينيگ افزوده است ؛ درحاليکه درپايان امسال ارتش افغانستان 47000 سربازخواهد داشت و شايد درپايان سال 2007 شمار سربازان افغانستان به 70000 نفربرسد؛ اين " تعداد نمي تواند معيار توانايي " باشد ازاينرو بازهم ناتو نيروي بسيارتوانايي باقي خواهد ماند تا ازحکومت عليه شورشگري حمايت بکند.

کوينيگ به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفته است : " نتيجه تاسف انگيز افزايش قابل ملاحظه تلفات افراد غيرنظامي مي باشد که دست کم ازماه جنوري سال جاري بدينسو 1200 نفرجان خود را ازدست داده اند".

به دنبال آن کوينيگ به خبرنگاران گفته است که : هماهنگي بهتربين نيروهاي بين المللي وافغانستان و ماموريت ملل متحد براي افغانستان که وي رياست آن را بردوش دارد، منجربه بهبود قواعد برخورد به مسئله شده و " ما اميدواريم که بتوانيم ازتلفات افراد غيرنظامي جلوگيري بکنيم ."

مطالب مرتبط