کوندوليزا رايس : دشمنان افغانستان هرگزپيروز نمي شوند | مصاحبه ها | DW | 28.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کوندوليزا رايس : دشمنان افغانستان هرگزپيروز نمي شوند

کوندوليزا رايس وزيرخارجه ايالات متحده امريکا مجدداً ازحمايت ايالات متحده امريکا ازکشورجنگ زده افغانستان اطمينان داده وگفته است که نخواهند گذاشت طالبان اين دشمنان "بيرحم " افغانستان پيروزشوند.

رایس کرزی را به خاطراستقامت ، خردگرایی وشجاعتش محبوب ترین ومحترم ترین شخصت درجامعه بین المللی خواند

رایس کرزی را به خاطراستقامت ، خردگرایی وشجاعتش محبوب ترین ومحترم ترین شخصت درجامعه بین المللی خواند

رايس براي اقامت کوتاهي وارد افغانستان شده است تا درمورد" جنگ ضد ترور"، زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا که پس ازپنج سال وارد مرحله ء بسيارشديد خود گرديده است ، مذاکره نمايد.

اين دپلومات بلندپايه امريکايي همراه با حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان دريک کنفرانس مطبوعاتي گفته است که جامعه بين المللي درمبارزه عليه " دشمن مشترک " که درسرتاسرجهان دست به حمله مي زند، به حمايت ازافغانستان ايستاده است.

طالبان والقاعده ممکن است تاکتيکهاي خود را تغييرداده باشند، کابل ومتحدان آن نيز مي کوشند تا مشترکاً ستراتژيهاي جديدي را عليه آنان تدوين نمايند.

رايس پس ازمذاکره با کرزي درکاخ رياست جمهوري افغانستان گفته است:

" افغانستان دشمنان قاطعي دارد، آنها بيرحم اند، اما پيروزنمي شوند.. آنها نمي توانند برنده شوند... ما نمي گذاريم تا آنها موفق گردند."

رايس افزوده است:

" ما پيشرفت بزرگي نموده ايم ، ما افکارمان را درمورد تغييراتي که درتاکتيکها ويا حتا ستراتژي رونما گردند يکي مي کنيم ."

بازديد رائس ازافغانستان درحقيقت نوعي حمايت ازحامد کرزي رئيس جمهورافغانستان نيزمي باشد . رايس درمورد کرزي گفته است:

" من درجامعه بين المللي کسي را نمي شناسم که بيشتراز رئيس جمهورکرزي به خاطر استواري ، خردگرايي و شجاعتش مورد تحسين واحترام باشد."

رايس گفته است:

" من کاملاً متيقنم که نهادهاي دموکراتيک و آينده دموکراتيک افغانستان ، روزتا روزنيرومند ترمي گردند."

رايس درسفربه افغانستان با فرماندهان ائتلاف بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا ونيروهاي ناتو نيز مذاکراتي داشته است.

آگهی