کنفرانس ملل متحد براي تجارت وانکشاف دربرابر رکود ونزول اقتصادي هشدارداد | آلمان و جهان | DW | 04.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کنفرانس ملل متحد براي تجارت وانکشاف دربرابر رکود ونزول اقتصادي هشدارداد

سوپاچاي پانيچپاکدي منشي عمومي کنفرانس ملل متحد براي تجارت و انکشاف هنگام ارايۀ گزارش تازۀ تجارت و انکشاف جهاني از ابهام و عدم ثبات سخن رانده و از بحران و رکود اقتصادي هشدار داد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به هنگام افتتاح دوازدهمین دورکنفرانس ملل متحد برای تجارت وانکشاف درغنا

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد به هنگام افتتاح دوازدهمین دورکنفرانس ملل متحد برای تجارت وانکشاف درغنا

کنفرانس ملل متحد براي تجارت وانکشاف درسال 1964 همچون يک ارگان اساسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تاسيس گرديد.اين کنفرانس 193 عضو داشته ودبيرخانه دايمي اي درژنف دارد که ازسال 2005 بدينسو توسط سوپاچاي پانيچپا کدي شهروند تايلند رياست مي شود.

قبلاً کنفرانس تجارت وانکشاف ملل متحد قبلاً ابتکارات مهمي را به راه انداخته است که ازجمله منجربه تسهيلات تجارتي وبخشودن قروض کشورهاي روبه انکشاف شده اند.

دردهمين همايش اين کنفرانس درماه فبروري سال 2000 دربنگ کوک روبنس ريکوپيرو دبيرکل همان زمان اين کنفرانس ، اين کنفرانس را همچون " پارلمان جهاني براي جهاني شدن" خواند . ازآن به بعد کنفرانس ملل متحد براي تجارت وانکشاف ، دربرابر سازمان تجارت جهاني که درسال 1995 تاسيس شده بود ودرچهارچوب آن، قراردادهايي که ازنگاه حقوقي الزام آورمي باشند، منعقد مي گردد ، اهميت خود را ازدست داد. امروز پنجشنبه کنفرانس ملل متحد براي تجارت وانکشاف گزارش سالانه اش را بيرون داد.

سوپاچاي پانيچپاکدي منشي عمومي کنفرانس ملل متحد براي تجارت و انکشاف هنگام ارايۀ گزارش تازۀ تجارت و انکشاف جهاني از ابهام و عدم ثبات سخن رانده و از بحران و رکود اقتصادي هشدار داد.

ارقام خود گوياي حقايق اند: حد اوسط رشد اقتصاد جهاني در سال 2008 تنها 2.9 درصد بوده، که اين رقم براي آلمان 1.8 درصد و براي کشور هاي در آستانۀ انکشاف 7 درصد را نشان ميدهد.

هاينر فلاسبيک کارشناس اقتصادي کنفرانس ملل متحد براي تجارت و انکشاف، با درنظرداشت خطرات احتمالي، نميخواهد اين رشد را براي سال 2009 يکبار ديگر پيشبيني کند. اما او آينده را تاريک مي بيند وچنين مي گويد:

"رشد اقتصادي کشور هاي صنعتي بوضاحت به عقب خواهد رفت. اين يک امر پوشيده نيست. اين عقب رفت در همه ساحات ديده ميشود. در ابعاد وسيع يقيناً تنها يک درصد رشد را ميتوان احتمال داد. در حال حاضر اين وضع در کشور هاي رو به انکشاف هنوز بهتر است. در کشور هاي زيادي رشد قوي 6 تا 7 درصد را براي سال روان ميتوان ديد. اما در سال آينده در آنجا ها هم از قوت آن کاسته خواهد شد. لاکن ما آرزو داريم، و اين بيشتر يک آرزو است تا يک پيشبيني واقعي، که کشور هاي بزرگ رو به انکشاف از سقوط به رکود اقتصادي جلوگيري کنند."

نگارنده گان گزارش دليل يک دورنماي تاريک را پيامد هاي بحران املاک در ايالات متحدۀ امريکا، قيمت بلند مواد خام و همچنان نوسان شديد بازار هاي اقتصادي قلمداد ميکنند. فلاسبيک با درنظرداشت بحران روزافزون شرايط اساسي، کسادي و تنزل را ناممکن نميداند. او مي گويد:

"بلي، چنين تنزلي در سالهاي 1920 و 1930 ميلادي رخ داده بود. در حال حاضر تعداد زيادي وضعيت کنوني را با همان سالها مقايسه ميکنند. چرا؟ زيرا پيشرفت هاي مهيج، واقعاً مهيج در ايالات متحدۀ امريکا، مانند بحران کنوني، وجود دارند. اين بحران واقعاً هم بسيار متأثر کننده است، زيرا خطر رشد آن ميرود. و به خاطري که قيمت املاک در ايالات متحده پايين تر ميشود. اين تنزيل قيمت ها بالاخره به سقوط بيشتر منجر ميگردد. زيرا وضع اقتصادي کسانيکه شديداً قرضدار هستند طبعاً روزبروز خرابتر ميشود. ازينرو در ايالات متحدۀ امريکا بصورت جدي به مداخلۀ وسيع دولت درين زمينه فکر ميشود، تا از سقوط بيشتر قيمت املاک جلوگيري گردد. اين در صورتي ممکن است که در رهن ها و قرضه هاي بانکي يکبار ديگر سهولت هاي گسترده اي براي مردم ايجاد گردند."

کنفرانس ملل متحد براي تجارت و انکشاف از محتکران، که گويا قيمت مواد خام را بالا برده اند، هم شديداً انتقاد کرد. اما درين ارتباط نام مشخصي ذکر نشد. فلاسبک در مورد مبارزه عليه محتکران گفت: " ساده ترين راه اينست که حکومت ها با آنها مخالفت نشان داده و ذخيره گاه هاي خود را براي اين مواد خام ايجاد کنند. البته منع زياده ستاني از جانب محتکران به حمايت سياسي نياز دارد.

گزارش کنفرانس ملل متحد براي تجارت و انکشاف از يک مبالغه در تورم پولي هم هشدار داده است. اين يک اشارۀ ملاحظه کارانه به بانک مرکزي اروپاست که ربح يا بهرۀ پولي را از اين بيشتر بالا نبرد. در گزارش آمده است که چنين گامي به خطر رکود اقتصاد جهاني خواهد افزود، و از اين واضحتر نميشود گفت!

مطالب مرتبط

آگهی