کنفرانس عالي اقليم اقدامي دربين اميد واضطراب | آلمان و جهان | DW | 07.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کنفرانس عالي اقليم اقدامي دربين اميد واضطراب

امروزدوشنبه کنفرانس ملل متحد درمورد اقليم درکوپنهاگن شروع مي شود. هدف عبارت ازقراردادي است تا بر آن اساس عليه تغييراقليم مبارزه کرد.

محل برگزاری کنفرانس عالي اقليم

محل برگزاری کنفرانس عالي اقليم

ممکن است يک معامله منصفانه اي صورت گيرد، اما يک توافق بي ريخت را نيز نمي توان به کلي ناديده گرفت.

امروز دوشنبه درکوپنهاگن کنفرانس ملل متحد درمورد اقليم شروع مي شود. نمايندگان 192 کشور دراين کنفرانس شرکت مي کنند تا يک قرارداد جديد را براي جلوگيري ازتغييراقليم به تصويب برسانند. يکي ازمسايل اساسي آن است که تاکجا کشورهاي صنعتي پيشرفته جهان به کشورهاي روبه انکشاف برايانطباق برنيازمندي جلوگيري ازتغييراقليم کمک مي کنند.

نکته اي که آشکاراست اين است که اين بزرگترين کنفرانس بين المللي مي باشد که تا کنون جهان ديده است. تاکنون 15000 نفرگفته اند که دراين کنفرانس شرکت مي کنند." بيلا سنتر" درکوپنهاگن پايتخت دنمارک براي دوهفته به اصطلاح ناف زمين است. نکته اي ديگري که اين کنفرانس را بي سابقه مي سازد اين است که تا کنون درهيچ کنفرانس ملل متحد درمورد اقليم بيش ازصد تن ازسران حکومتها ودولت هاي جهان شرکت نکرده اند.ازآنجايي که دراين کنفرانس مذاکرات جنبه نهايي به خود مي گيرند، يک کنفرانس عالي جهاني شمرده مي شود. جي 8 و جي 20 را ازياد ببريم. با جي 100 است که نجات جهان ممکن مي گردد.

تاماس ژابو/ رسول رحيم
ويراستار: حسين مبلغ


آگهی