کنفرانس خبري وزيرداخله فدرال آلمان دربلخ | افغانستان | DW | 30.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کنفرانس خبري وزيرداخله فدرال آلمان دربلخ

کشورآلمان متعهد گرديده است که سالانه 5هزار نيروهاي پليس افغان را آموزش بدهد وقسماً تجهيز کند.

توماس دیمیزیر امروز بازهم به تعهد آلمان درقسمت آموزش دادن وتجهیز پلیس ملی افغانستان تاکید کرد

توماس دیمیزیر امروز بازهم به تعهد آلمان درقسمت آموزش دادن وتجهیز پلیس ملی افغانستان تاکید کرد

وزيرامورداخله آلمان توماس دميزير درسفري که به افغانستان داشت بعد از ديدارش با نيروهاي نظامي کشورش مستقر درولايت قندز،امروزبامقامات ولايت بلخ و قوماندان زون 303پاميرپليس ملاقات نمود.

اين مقام آلماني بعد ازملاقات بامقامات ولايت بلخ ، دريک کنفرانس خبري درمورد هدف سفرش به افغانستان بو يژه درشمال به خبرنگاران معلومات داد.

آقاي توماس دميزير گفت هدف سفرش صحبت با مقامات افغان روي رشد وانکشاف کميت وکيفيت مراکزتعليمي پليس ملي افغانستان بوده است ،تا افغانستان داراي يک پليس حرفه اي گردد.

وزيرداخله آلمان گفت :" من بانماينده هاي مختلف افغاني صحبت کردم ، در کابل و درخارج از افغانستان بسياري ها به اين نظر هستند که به رشد وانکشاف مناطق ناامن توجه بيشترصورت گيرد

اين يک اشتباه استراتيژيک خواهد بود اگربه جا هاي که امنيت نيست توجه زياد صورت گيرد ومناطقي که آرام و امنيت است به آن توجه وکمک صورت نگيرد"

آقاي دميزير گفت کشورآلمان در راستاي آموزش پليس افغان متعهد است وبه کاردر اين راستا ادامه ميدهد

وتا اکنون تعداد 12 هزارنيروي پليس را آموزش داده است واين کار آلمان رضايت مردم افغانستان را فراهم کرده است واين براي کشور آلمان يک افتخار است.

فعلاً نيروهاي پليس افغان براي مدت 4هفته ازسوي پليس آلمان آموزش داده ميشوند .وزير داخله آلمان گفت اين يک آموزش ابتدايي است ، براي افسران پليس آموزش هاي درازمدت لازم است .

وزير داخله آلمان گفت تنها آموزش براي پليس افغان کافي نيست در کنار آموزش، نيروهاي پليس به تجهيزات نيزنياز دارد .

اوافزود:کشورآلمان پس ازاموزش، نيروهاي پليس را تجهيز مي کند ،البته تجهيز پليس امسال چهل ولسوالي را دربرخواهد گرفت.

وزير داخله آلمان درمورد فساد اداري در افغانستان که کشور هاي کمک کننده به دولت افغانستان مدت 6 ماه وقت داده اند تا فساد اداري را دراين کشور ريشه کن نمايد گفت: " اين يک پروسه است

ودولت افغانستان کمسيوني دراين رابطه تشکيل داده است واز قبل نميتوان زمان عملي شدن آنرا مشخص کرد".

آقاي دميزير درمورد طرح مصالحه با مخالفان دولت افغانستان گفت :"بايد براي آوردن صلح کارشود

واين يک پروسه افغاني است ونمي توان آنرا از خارج وارد کرد.اوگفت ما بايد با کشور پاکستان نيز در اين رابطه صحبت کنيم " .

گفتني است که کشورآلمان 4500سرباز درافغانستان دارد که عمده ترين بخش آن درشمال مستقراست وقراراست اين کشور850سربازديگرنيز به افغانستان اعزام کند.

گزارشگر: نبي اسير

ويراستار: رسول رحيم

آگهی