کنترول ژورناليستان آلماني درافغانستان توسط دستگاه استخبارات خارجي آلمان | افغانستان | DW | 24.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کنترول ژورناليستان آلماني درافغانستان توسط دستگاه استخبارات خارجي آلمان

در پی رسوايي - تحت نظارت گرفتن يک خبرنگار" شپيگل " در افغانستان- توسط دستگاه استخبارات خارجی آلمان، ديتر ويفل شپيوتز کارشناس حزب سوسيال دموکرات آلمان هشدارداده است که تقاضاي شتابزده اي براي استعفاء مسوولين صورت نگيرد.

ارنست اوهرلاو، رئيس دستگاه استخبارات آلمان، به شدت مورد انتقاد قراردارد

ارنست اوهرلاو، رئيس دستگاه استخبارات آلمان، به شدت مورد انتقاد قراردارد

سوالات بيشتري کمسيون کنترول پارلمان ازارنست اوهرلاو؛ رئيس دستگاه استخبارات خارجي آلمان يا " بي ان دي "، نشان مي دهد که اين موضوع هنوز به قدرکافي روشن نمي باشد. ويفل شپيوتز به روزپنجشنبه به راديوي "اراربي" گفته است " ازاين سبب من پيشاپيش مطرح ساختن تقاضاي استعفا وپيامدهاي شخصي وهمچو مسائل را ، بسيارجدي نمي دانم ".

کمسيون کنترول پارلمان دراجلاس غيرعلني اش درجلسه قبل ازظهر پنجشنبه که برهم خورد، مي خواست سوالات بيشتري ازاوهرلاو به عمل آورد.

اتحاديه ژورناليستهاي حرفوي جمهوري فدرالي آلمان ازکمسيون کنترول پارلمان تقاضا به عمل آورده است تا موضوع تحت نظارت گرفتن خبرنگاران را توسط " بي ان دي " يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان فدرال ، به صورت غيرجانبدارانه اي روشن گرداند. توماس دريزن ازاتحاديه ژورناليستهاي حرفوي المان گفته است :" بايد کاملاً روشن گردد که چطور اين حمله جديد عليه آزادي مطبوعات صورت گرفته توانسته است . ظن قوي وجود دارد که پس ازرسوايي کنترول ژورناليستان درسال 2006 ، اين وعده اي که " بي ان دي " يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان که ديگر ژورناليستان را تحت نظارت قرار نمي دهد، صرفاً يک حرف مفت بوده است ".

الریش تیلگنر ازقول یک دپلومات آلمانی درافغانستان گفته است که ژورنالیستان مورد شنود بی ان دی قرار می گیرند

الریش تیلگنر ازقول یک دپلومات آلمانی درافغانستان گفته است که ژورنالیستان مورد شنود بی ان دی قرار می گیرند

دستگاه استخبارات خارجي جمهوري فدرالي آلمان يا "بي ان دي " ؛ ايميل خانم سوزانه کويبل گزارشگر 42 ساله را عنواني يک سياستمدارافغانستان ، ازاوايل ماه جون تا پايان ماه نومبر سال 2006 مي خوانده است. مطابق به گزارش روزنامه " ولت " فکرمي شود که براي اين منظورازيک برنامه کامپيوتري براي جاسوسي به نام " ترويانر" استفاده شده باشد. . علاوه براين اطلاعات شخصي وي نيز مورد جاسوسي قرارگرفته اند. فکرمي شود که اوهرلاو، ازاين اقدام دوماه پيش اطلاع يافته باشد. وي به روزجمعه گذشته به ژورناليست نامبرده ازاين موضوع اطلاع داده وازاين اقدام " بي ان دي" يا دستگاه استخبارات خارجي آلمان فدرال معذرت خواسته است .

هانس کريستين شترويبله ، معاون رئيس جناح پارلماني سبزها به روزچهارشنبه پس ازنشست کميسيون کنترول پارلمان گفته است: اين کارنمي تواند بدون پيامدهاي شخصي باشد.

آنچه تاهنوزمعلوم نيست که آيا درسال 2007 خبرنگاران ديگر آلماني نيز درافغانستان مورد نظارت " بي ان دي " يا دستگاه استخبارات آلمان فدرال قرار گرفته اند ويانه؟ الريش تيلگنر ، خبرنگار پيشين کانال دوم تلويزيون آلمان به روزپنجشنبه به روزنامه " برلينرتسايتونگ " گفته است: يک دپلومات بلند رتبه آلماني درسال 2007 به وي گفته است که" شما بايد بدانيد که مورد شنود قرار مي گيريد".

دیترویفل شپیوتز، مخالف مطرح ساختن پیشاپیش استعفای مقامات استخبارات خارجی آلمان است

دیترویفل شپیوتز، مخالف مطرح ساختن پیشاپیش استعفای مقامات استخبارات خارجی آلمان است

ماکس شتادلر، کارشناس امور داخلي حزب لبرال آلمان به رسانه تلويزيوني " ان تي فاو" گفته است که اين قضيه " نهايت نگراني برانگيزبوده است. انسان واقعاً اعتماد خود را ازدست مي دهد که مقامات رهبري " بي ان دي " هنوز درپستهاي شان مي باشند". بااينهم شتادلرنيز ازاين هشدارداده است که تازماني که تحقيقات هنوز ادامه دارد،سخن از پيامدهاي فردي اين حادثه به ميان آيد. ازنظرشتادلر " حقوق اساسي تنها درمرزهاي آلمان محدود نمي شوند، بلکه همچنان اين حقوق زماني که آلمانيها با شرکاي خارجي شان ازطريق تلفون ويا ارسال ايميل تماس مي گيرند ، ازاعتبار برخوردارمي باشد".

آگهی