کميسيون شکايات انتخاباتي نتايج کنوني شمارش آرا را مورد ترديد قرار داده است | افغانستان | DW | 09.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کميسيون شکايات انتخاباتي نتايج کنوني شمارش آرا را مورد ترديد قرار داده است

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان ضمن ارائه گزارشي از نتايج شمارش قسمي آراي کانديداهاي مقام رياست جمهوري افغانستان، حامد کرزي را درموقعيت پيشتاز قرار داده وآراي بدست آمده توسط او را بيشتراز50% خوانده است.

یکی از پوستر های حامد کرزي در مبارزات انتخاباتی

یکی از پوستر های حامد کرزي در مبارزات انتخاباتی

به روز سه شنبه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان ضمن ارائه گزارشي از نتايج شمارش قسمي آراي کانديداهاي مقام رياست جمهوري افغانستان ، حامد کرزي رئيس جمهور برسراقتدار کشور را درموقعيت پيشتاز قرار داده وآراي بدست آمده توسط او را بيشتراز50% خوانده است.

اين درحالي است که کميسيون شکايات انتخاباتي که درحقيقت يک نهاد ديده بان انتخابات با حمايت سازمان ملل متحد مي باشد از" شواهد تقلبات اشکار " سخن به ميان آورده است ودستور داده است تا آرا به صورت قسمي دوباره شمارش شوند.

کميسيون مستقل انتخابات پس از شمارش، آراي 91.6% آرا اعلام کرده است که حامد کرزي 54.1% آرا را به دست آورده است. داکتر عبدالله عبدالله، رقيب عمده کرزي ووزير خارجه پيشين 28.3% آرا را به خود اختصاص داده است.

اين نخستين بار است که کمسيون مستقل انتخابات اعلام مي دارد، کرزي مرز50 % را که مي تواند از برگزاري دور دوم انتخابات جلوگيري کند، عبور کرده است .

اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري هنگامي جنبه نهايي به خود مي گيرند که مورد تاييد کميسيون شکايات انتخابات قرار بگيرد. کميسيون شکايات انتخابات يک نهاد عليحده مي باشد که درراس آن کانادايي هايي قرار دارند که توسط سازمان ملل متحد مقرر شده اند. درطي اين مدت براي نخستين بار کميسيون شکايات انتخابات علناً از وجود تقلبات درانتخابات رياست جمهوري افغانستان سخن به ميان آورده است.

دراعلاميه کميسيون آمده است که :" درجريان تحقيقات ، کميسيون شکايات انتخاباتي شواهد آشکار داير برتقلبات درچندين مرکز راي دهي يافته است".

کمسيون شکايات انتخاباتي دستور داده است تا درهر مرکز رايدهي اي که يک نفرکانديدا بيش از 95% آرا را برده باشد، آرا درآن مرکز راي دهي دوباره شمارش شود.همچنان اين شمارش آرا درآن مراکز رايدهي اي نيز صورت بگيرد که درآنجا تعداد آراي اضافي بيش از 600 راي باشد.

دربسياري ازمراکز رايدهي، وقتي فکرمي شود تقلبي صورت گرفته است که يا بيشترازآنچه پيش بيني مي شده است، درآنجا راي داده شده باشد ويا اينکه يک کانديدا فيصدي بسيار زياد آرا را بخود اختصاص داده باشد. کميسيون مستقل انتخابات گفته است که اين نهاد پيشا پيش با تقلبات مبارزه کرده است ونتايج بيش از 600 مرکز انتخاباتي ازجمله 25000 مرکز انتخاباتي را به دليل نگراني از بي نظيمي ها به کناري گذاشته است.

قبلاً اين کميسيون يک سلسله نتايج مشکوک را تذکرداده است.داوود علي نجفي عضو کميسيون انتخابات گفته است که براي به اجرا درآوردن دستورهاي کمسيون شکايات انتخاباتي 2-3 ماه وقت لازم است.اين امر دوران انتقال را که از ماه گذشته با آغاز انتخابات به وجود آمده است، طولاني ترمي سازد.

به گفته داود علي نجفي، هرگاه دور دوم انتخابات ضرورت باشد، به دليل مشکلات آب وهوا فراتر از پايان ماه اکتوبر نمي توان اين انتخابات را برگزار کرد.

رويتر/ رسول رحيمويراستار: حسين مبلغ

آگهی