کليساي پروتستانت : حزب چپ هاي آلمان بايد در مورد برخورد هاي گذشته اش نظر انتقادي بياندازد | آلمان و جهان | DW | 21.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کليساي پروتستانت : حزب چپ هاي آلمان بايد در مورد برخورد هاي گذشته اش نظر انتقادي بياندازد

براي ولفگنگ هوبر رييس شوراي کليساي مسحيان پروتستانت آلمان سهمگيري در انتخابات پر اهميت است. او اشتراک فعال در انتخابات را ازمهمترين اساسات دموکراسي ميخواند. هوبراظهار مينمايد:

بسیاری از رهبران حزب چپهای آلمان ریشه درسنتهای حزب حاکم سوسیالیست متحد آلمان دموکراتیک دارند

بسیاری از رهبران حزب چپهای آلمان ریشه درسنتهای حزب حاکم سوسیالیست متحد آلمان دموکراتیک دارند

" من روي مشارکت فعال در انتخابات تأکيد مينمايم ، اما من نيز احساس همدلي با آن عده از افرادي دارم که در گرفتن تصميم در مورد دادن راي شان درانتخابات اينبار با مشکل روبرو اند. زيرا شايد از يکطرف تفاوت زيادي در برنامه هاي سياسي احزاب برايشان آشکار نميگردد، چنانکه در سال گذشته نيز چنين بود و شايد هم در بعضي از نقاط خاص برنامه هاي يک حزب راي مثبت بدهند، اما شايد هم نقاط ديگر برنامه اي اين حزب را قبول نداشته باشند. به اين اساس گرفتن تصميم کاري مشکلي خواهد بود."

پريلت بيرن هارد فلمبرگ ، نماينده کليساي پروتستانت در پارلمان آلمان است، بهتر گفت: ارتباط دهنده کليساي پرتستانت با دنياي سياست در برلين است. او اشاره به اين موضوع مينمايد که انتخاب کننده گان در آلمان بايد در يک سيستم حزبي تغيير يافته با 5 حزب ثابت و پايدار فعال گردند. او اضافه مينمايد:

" ما بايد به اين عادت پيدا کنيم که سيستيم احزاب از هم قابل تمايز وتفکيک اند . ما نبايد ترس داشته باشيم. اگر 5 حزب وجود داشته باشد ، ميتواند در بين شان ائتلاف صورت بگيرد و نيز ميتوانند ائتلاف درستي ايجاد گردد. براي ائتلاف کنندگان يک چالش بزرگ است تا بتوانند خود را براي يک ائتلاف جديد تنظيم نمايند و در بازي رنگ ها چنان عمل نمايند که در آخر يک مخلوط خوبي بدست آيد."

بايد ياد آور شد که احزاب در آلمان با رنگ هاي ويژه خودشان شهرت دارند مثلاً مسحيان دموکرات با رنگ سياه، ليبرال ها با رنگ زرد ، سوسيال دموکراتان با رنگ سرخ و چپ ها با رنگ سرخ تيره و حزب سبز ها با رنگ سبز. براي بيرنهارد فليبرگ ائتلاف همه اين رنگ ها امکان پذير است. ولي او با ائتلاف سياه و سرخ تيره انديشه دارد.

اسقف ولفگنگ هوبر از برلين بحران اقتصادي و مالي را يکي از موضوعات کليدي انتخابات مييابد. به عقيده او، در اينجا مسحيان پروتستانت اعم از زن و مرد بايد فکرکنند که چگونه سياست اقتصادي و اجتماعي را ميخواهند پياده نمايند. او اضافه مينمايد:

" ما به حيث کليساي پرتستانت در آلمان جداً روي اين موضوع تاکيد داريم، که همين موقع زماني درستي براي کامل ساختن ديدگاه ما در قبال رابطه اقتصاد با سياست، است. ما نتنها طرفدار يک اقتصاد اجتماعي هستيم بلکه طرفدار يک اقتصاد بازار پايدار نيز هستيم. اين موضع فعلا داراي اهميت زياد است واين موضوع نيز بحيث سنگ محک در انتخابات ميتواند کافي باشد."

ولفگنگ هوبر اسقف برلین مسائل مالی واقتصادی را مسائل کلیدی انتخابات حاضر می داند

ولفگنگ هوبر اسقف برلین مسائل مالی واقتصادی را مسائل کلیدی انتخابات حاضر می داند

براي بيرنهارد فليمبرگ اين موضوع نيز واضح و روشن است که به حيث يک مسحيي ، احزاب بنيادگرا را نميتوان انتخاب کرد بلکه برايش تنها احزاب دموکرات مطرح است.

با توجه به انتخابات پارلماني در آلمان فليبرگ يک نوع آرامش اش را در قبال راستي هاي افراطي که قدرت زياد پيدا نکرده اند، دارد. ولي اين نميتواند اعلام رفع خطر از ناحيه راستي هاي افراطي باشد. فليمبرگ اضافه مينمايد:

" هر آنکسي که اوضاع را در براندن بورگ و زاکسن ميشناسد، به هيچ صورت به اين فکر نميافتد که در اينجاه همه خطرها از ميان برداشته شده اند. در اينجا هنوز هم يک قدرت احتمالي کينه جو موجود است. به همين دليل سياست و ما هم به حيث کليسا در قبال اين موضوع بايد ثابت قدم بمانيم."

فولفگنگ هوبر در قبال حزب چپ ها چنين تقاضاي دارد:

" اين انتظار وجود دارد تا حزبي که به حيث پيرو حزب سوسياليستي متحد در صحنه ظاهر ميگردد، بايد بصورت آشکارا، انتقادي و روشن در مورد تاريخچه اش برخورد نمايد. همچنان در قبال پيگرد مسحيان در دوران جمهوري دموکراتيک آلمان برخورد انتقادي کند. اين چيزي است تا حال کمتر مشاهده شده است."

اسقف هوبر و فليمبرگ هر دو به اين عقيده اند که کليسا جزئي از ستون هاي دموکراسي در جامعه است. و اين چنين درست هم است. با تاسف در جمهوري وايمار، در دوران قبل از به قدرت رسيدن نازي ها، طوري ديگري بود.

ميشاييل هولنباخ/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار رسول رحيمآگهی