کشيش فقيران رئيس جمهور آينده پاراگوای ميشود | آلمان و جهان | DW | 21.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کشيش فقيران رئيس جمهور آينده پاراگوای ميشود

يک کشيش سابق، احزاب چپی و اتحاديه های کارگری به سلطه شصت ساله حزب حاکم در کشور امريکاي جنوبی پاراگوای خاتمه دادند.

فرناندو لوگو 56 سال دارد بنام کشيش فقيران مهشور میباشد

فرناندو لوگو 56 سال دارد و بنام "کشيش فقيران" مهشور میباشد

فرناندو لوگو، در گذشته ها يکی از روحانيون نامدار امريکای جنوبی و حال رهبر "ائتلاف اتحاد مهينی برای تغيير" برندهء انتخابات رياست جمهوری اعلام گرديده است.

بر اساس شمارش آرا تا به حال، فرناندو لوگو بيش از 40 در صد آرا را بدست آورده است و به اين شکل رقيب خود، خانم بلانکا اولوار، از حزب حاکم کولورادو، را که تنها 31 در صد آرا را از آن خود کرده است، شکست داده است.

هواخواهان لوگو خواهان آوردن تغييرات و اصلاحات جدی در ساختار های سياسی-اقتصادی کشورشان ميباشند. تغييراتی که بتوانند فقر و فساد را که از دست کم نيم قرن به اين سو دامن گير پاراگوای ميباشد، تا حد زياد از بين ببرند. بنابر تحليل کارشناسان حزب تا هنوز بر سر اقتدار کولورادو، شصت سال تمام کمترين تلاش برای بهتر شدن وضع اقتصادی اقشار کم بغل جامعه انجام نداده است. در پهلوی آن زورگويي و فسادبه شکلی در دستگاهای دولتی رايج بوده اند که مردم ديگر و اعتماد خود را نسبت به هر چه از طرف مقامات رسمی مطرح می گردد، از دست داده اند.

هواخواهان لوگو خواهان آوردن تغييرات و اصلاحات جدی ميباشند

هواخواهان لوگو خواهان آوردن تغييرات و اصلاحات جدی ميباشند

به اين اساس کار شناسان به اين باور اند که فرناندو لوگو، برنده انتخابات رياست جمهوری، ولو که از جانبداری بخشهای بزرگ جامعه برخوردار هم است، با آنهم راه بس دور و دراز را در پيش دارد. لوگو؛ رهبری حکومتی را در دست می گيرد که از امکانات بسيار ناچيز مالی برخودار است. صنعت و زراعت در کشور به اندازه ای پيشرفت نکرده اند که بتوان با توزيع عادلانه تر محصولات شرايط اقتصادی اکثريت فقير را بهتر ساخت.

با اين حال هم، لوگو وعده داده است که با همکاری تمام احزاب در پاراگوای و ساير کشورهای چپگرای امريکا جنوبی، شرايط زندگی "فراموش شدگان" جامعه را، بزودی بهتر خواهد ساخت. برندهء انتخابات رياست جمهوری گفته است، هدف او اين است تا پاراگوايي بسازد که نه بخاطر فقر و فساد بلکه بدليل تلاش و راستکاری مردم اش در جهان شهرت داشته باشد.

فرناندو لوگو بيش از 40 در صد آرا را بدست آورده است

فرناندو لوگو بيش از 40 در صد آرا را بدست آورده است

فرناندو لوگو 56 سال دارد و از زمانی که به حيث کشيش کاتوليک کار می کرد بنام "کشيش فقيران" در امريکا جنوبی شهرت يافته است. لوگو بخاطر فعاليت های سياسی اش و به ويژه همکاری هايش با احزاب چپی پاراگوای، مورد سرزنش کليسای کاتوليک قرار گرفته و سه سال قبل بنابر تصميم "شورای اسقف ها" مقام روحانيت خود را از دست داد. اما فرناندو لوگو که از جمله پيروان جنبش "الهيات آزاديبخش" ميباشد، کرسی اسقفيت خود را بدون اعتراض ترک می گويد ولی از مبارزات سياسی اش دست نمی کشد. لوگو میگويد که او دايما ً به اين باور بوده است که دين برای بهتر شدن زندگی انسانها بوجود آمده و نه بخاطر " به زنجير" کشيدن آنها.

"کشيش فقيران" از آن به بعد، بيشترين تلاش خود را در بخش متفق ساختن احزاب چپی، اتحاديه های کارگری و گروه های بومی به خرچ ميد هد وبالاخره در دو سال گذشته در اين راستا موفق می گردد. ائتلافی که تحت رهبری او به وجود مييايد بنام "ائتلاف اتحاد مهينی برای تغيير" ياد می گردد که بزودی حکومت آيندهء پاراگوای را تشکيل خواهد داد.

اوضاع آرام و تحت کنترول ميباشند

اوضاع آرام و تحت کنترول ميباشند

حزب حاکم کولورادو، اعلام نموده است که شکست خود در انتخابات رياست جمهوری را قبول نموده و بدون "چون وچرا" قدرت حکومتی را ترک خواهد گفت. نامزد حزب حاکم گفته است که "مردم ما خواهان تحول بودند و ما به حيث دمکرات به خواست مردم احترام قائل هستيم". اين اظهارات در حالی صورت می گيرند که برخی از کارشناسان از احتمال بروز تشنج ها بعد از پايان انتخابات هشدار داده بودند. اما گزارش های رسيده از پاراگوای حاکی از اين اند که اوضاع آرام و تحت کنترول ميباشند.

حکومت جديد پاراگوای اولين حکومت چپگرای اين کشور خواهد بود.

آگهی