کشورهاي عضو اتحاديه اروپا عليه سفته بازان اعلام مبارزه کردند | آلمان و جهان | DW | 08.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کشورهاي عضو اتحاديه اروپا عليه سفته بازان اعلام مبارزه کردند

درکنفرانس سران اتحاديه اروپا دربروکسل يک نقطه عطف دراماتيک به وجود آمد. آنها نه تنها درمورد کمک به يونان توافق کردند، بلکه براي حفظ حوزهء واحد پولي يورو، عليه سفته بازان اعلام مبارزه کردند.

مرکل وسارکوزی درکنفرانس سران اتحادیه اروپا دربروکسل شام شنبه هشتم ماه می

مرکل وسارکوزی درکنفرانس سران اتحادیه اروپا دربروکسل شام شنبه هشتم ماه می

سران اتحاديه اروپا درکنفرانس عالي شان که شب شنبه هشتم ماه مي درپايتخت بلجيم برگزارشد بطورنهايي فيصله کردند تا يک بسته مالي 110 مليارد يورو اي به يونان کمک شود. ازاين مبلغ 80 مليارد يوروي آن را کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و 30 مليارد آن را صندوق بين المللي پول کارسازي مي کند. البته دراين کنفرانس تنها به يونان توجه نشد. ازگيورگوس پاپندريو نخست وزيريونان تقاضا شد که نه تنها « ثبات واحد پولي مشترک مارا ، بلکه همچنان ثبات خود اروپا را حراست کند».

چه مشکلي واقعاً براي « يورو» وجود دارد؟

ديده مي شود که بسته امدادي به تنهايي کافي نيست. درروزهاي گذشته نه تنها کشورهاي ديگر حوزه پولي يورو درمضيفه گرفتارشده اند، بلکه بورسها دربيرون ازاروپا نيز پايين آمده اند.حتا ايالات متحده امريکا، جاپان وآسترليا اروپاييان را به اقدامات بيشتري فراخوانده اند.

دراين ارتباط هرمان فان رامپويي رئيس شوراي اتحاديه اروپا ازيک « وضع جدي»، نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه ازيک « بحران سيستماتيک» واحد پولي يورو و سلويو برلوسکوني نخست وزيرايتاليا از« حالت اضطراري» سخن به ميان آورده اند. جين کلود جونيکر رئيس «گروه يورو» از « حمله جهاني سازمانيافته عليه يورو» سخن به ميان آورده است.

بدين ترتيب اجلاس سران اتحاديه اروپا يک نقطه عطف دراماتيک را نشان مي دهد و وبيشترازآنچه تا اکنون فکرمي شد، ايجاب تصاميم بيشتر را مي کند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال با جدي ترين لحن گفت:« براي ما معلوم شد که درتمام منطقه يک سفته بازي بسياربزرگ عليه يورو وجود دارد». بنابراين لازم است تا با سرعت بودجه را تحکيم بخشيد ومشترکاً ازخود « عليه سفته بازان دفاع » کرد و بازارمالي را بيشترنظم بخشيد. دراعلاميه نهايي اين نشست سران اتحاديه اروپا از يک « سازوکارمشترک ثبات بخش اروپايي» سخن به ميان آمده است.

تفصيل اين سازوکار يا ميکانيسم بايد ازجانب وزراي ماليه همه 27 کشور عضو اتحاديه اروپا که صرفاً عضو حوزه واحد پولي « يورو» نيستند ، به روز يکشنبه تدوين شود. همچنان اين موضوع حاکي ازجدي بودن اوضاع است.

اکنون بايد کمسيون تا روزيک شنبه پيشنهادهايش را براي يک صندوق کمکهاي عاجل براي سايرکشورهاي عضوي که احتمالاً درمضيقه قراربگيرند، ارائه بکند. براي چنين صندوقي سخن از اختصاص دادن 70 مليارد يوروگفته شده است. به طور متفاوت ازيونان، بايد اين پولها ازجانب اتحاديه اروپا اداره شود. خوسه مانويل باروزو رئيس کمسيون اتحاديه اروپا گفته است: « ما از واحد پولي يورو دفاع مي کنيم، به هرقميتي که تمام شود».

به نظرمي رسد که درجريان شب بين مرکل وسارکوزي درمورد اقدامات بعدي اي که صورت گيرند، برخورد لفظي اي صورت گرفته باشد. بصورت غيرمستقيم چنين چيزي ازکنفرانس مطبوعاتي پايان اجلاس نيز تاييد مي شود. سارکوزي گفته است:« اروپا به يک محور بسيارمصمم وباپايه مستحکم آلمان وفرانسه ضرورت دارد. اين چيزي است که ما درصدد آن نبوده ايم. اين يک مکلفيت است. کدام بديلي براي آن وجود ندارد».

سارکوزي عادتاً درمواجه با بحرانات کلمات مبارزه جويانه اي به کارمي برد. به طور مثال او« ازبسيج همگاني» براي نجات واحد پولي اتحاديه اروپا ياد کرده است ويا اينکه ضمن اشاره به مرکل گفته است که :« به روز دوشنبه، هنگامي که بازارها بازمي شوند، اروپا آماده مي باشد که از يورو دفاع کند.

کريستوف هازلباخ/ رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی