1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
7 عکس
۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه
https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3/g-55917934
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

زنان معترض در کابل در حال فرار از خشونت طالبان هستند.

یک سال حاکمیت طالبان و سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی