کرشنرادعاي پيروز درانتخابات رياست جمهورنمود | آلمان و جهان | DW | 29.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کرشنرادعاي پيروز درانتخابات رياست جمهورنمود

"کريستينافرناندزدکِرشنر" نخستين زن آرژانتيني که درانتخابات رياست جمهورشرکت کرده، ادعاي پيروزي نموده است. انتخابات رياست جمهورآرژانتين روزيک شنبه برگزارشد.

کرشنرتاکنون دربخشي ازآراي شمارش شده 44 درصد آراء را بدست آورد ه است که ازرقباي خود باتفاوت زياد پيشي گرفته است.

کرشنرتاکنون دربخشي ازآراي شمارش شده 44 درصد آراء را بدست آورد ه است که ازرقباي خود باتفاوت زياد پيشي گرفته است.

کرشنربانوي اول يعني همسررييس جمهور فعلي آرژانتين مي باشد. کرشنرتاکنون دربخشي ازآراي شمارش شده 44 درصد آراء را بدست آورد ه است که ازرقباي خود باتفاوت زياد پيشي گرفته است.

نزديکترين رقيب انتخاباتي وي از13 نامزد انتخاباتي ،تنها موفق به کسب 22 درصد آرا شده است.

طرفداران کرشنرکه پيروزي وي را پيشاپيش جشن گرفته اند.

فرناندزدکرشنرگفته است که سياستهاي فقرزدايي را که درجريان انتخابات مطرح کرده است ادامه خواهد داد.

مقامات رسمي گفته اند ،دربوينس آيرس بخاطرهجوم مراجعه کنندگان وراي دهندگان دردقايق آخر، يک ساعت بيشترمراکزراي دهي را بازگذاشتند. درآرژانتين 27.1 ميليون واجد شرايط راي دهي ثبت گرديده بود.

مطالب مرتبط

آگهی