کرزی:حکومت های موازی- جامعه جهانی مسوول فساد اداری درافغانستان است | افغانستان | DW | 15.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزی:حکومت های موازی- جامعه جهانی مسوول فساد اداری درافغانستان است

حامد کرزی، رییس جمهور کشور امروز در کنفرانس ملی مبارزه با فساد "حکومت موازی" خارجیها با حکومت افغانستان را، یکی از عوامل فساد در کشور خواند.

حامد کرزی

حامد کرزی

حامد کرزی گفت: "پس تازمانی که حکومت موازی را با حکومت افغانستان ازبین نبریم، [فساد محو نمیشود؟]. آن حکومت موازی را دوستان خارجی ما دانسته یا نادانسته، پیش کرده اند. تنها یک حکومت در کشور چلیده میتواند. هر مرجعی که با او یکجای بیاید و اعمال قدرت کند، آن حکومت، حکومت نمیشود".

حامد کرزی گفت از سوی خارجیها به ماموران و مقامهای دولتی موترهای زرهی و معاش داده میشود که دولت از آن خبر ندارد. به گفتهی وی، این "حقیقت" باعث عدم تبعیت مقامها از دولت و ضعف حکومت شده، به فساد منجر میشود.

کرزی افزود که در بعضی موارد مقامهای دولت افغانستان به دورغ به فساد متهم میشوند.

در همین حال، حامد کرزی با اشاره به این که خودش تنها پانزده هزار دالر یا یورو در بانکی در جرمنی دارد، گفت مقامهای دولتی صاحب خانهها حتا در بیرون از کشور شده و در رخصتیهای شان در کشورهای خارجی به سر میبرند، درحالی با معاش دولتی، این کارها ممکن نیست.

رییس جمهور، با اشاره به این مساله، شرکتهای خارجی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داد.

حامد کرزی گفت: "برای پول پیدا کردن، جای های بسیار زیاد است. برای پول پیدا کردن، تجارت است، شرکت باز کردن با خارجیها است، که قرارداد بگیرید، یک خروار قرارداد برای تان میدهند. خصوصاً اگر پاسپورت خارجی داشته باشید، بسیار قرارداد برای تان میدهد. پاسپورت افغانی را نمیدهند، افغانها را نمیدهند. خارجیها را میدهند. یا خارجیها را میدهند، یا افغان خارجی شده را".

رییس جمهور با بیان موارد فساد در لوایح، مقررات، طرزالعملها و قوانین، گفت: باید روند کارهای اداری در کشور ساده و بسیط گردد.

در همین حال، حامد کرزی به فساد و استفاده از زور توسط مقامهای دولتی به صراحت اشاره کرده گفت: "همین امروز در ادارهی افغانستان، مطمین هستم، که اگر کسی بخواهد شب به خانهی کسی برود، دروازهاش را تک تک کند، مردکه را از خانهاش بکشد و ببرد بیرون آزار بدهد، یا بندی کند یا رشوت بگیرد، میتواند. هم ادارات امنیتی ما میتواند، هم سارنوالی ما میتواند، هم قضات ما میتوانند".

از سوی دیگر، رییس جمهور از شهردار کابل که چند روز قبل به اتهام فساد به زندان محکوم شده بود، دفاع کرد. عبدالاحد صاحبی، شهردار کابل ابتدا به چهار سال حبس محکوم شد، اما بعد از سوی خود وی این مساله رد گردید و فعلا هم به کارش ادامه میدهد.

رییس جمهور کرزی گفت مقامهای دولتی و تاجران زمین از شهردار کابل طالب زمین بوده اند. به گفتهی رییس جمهور زمانی که افراد طالب زمین به هدف شان نرسیدند، چون در ادارات دولتی واسطه دارند، "به هر عنوان" میتوانند متهم کنند.

کرزی گفت: " مبارزه علیه فساد باید به ظلم علیه مردم با عزت و با شرف بدل نشود. نه یک پروسهی سیاسی شود، نه یک عملیهی سیاسی شود، نه یک کار انتقامجویی شود. کسی را صلاحیت میدهی که علیه فساد کار کن، او میرود انتقامجویی میکند".

این کنفرانس درحالی برگزار میشود که حامد کرزی در دوردوم ریاست جمهوریاش با فشارهای داخلی و خارجی مبنی بر مبارزه جدی با فساد روبرو است.

هرچند پیش از این نیز ادارات چندگانهای برای مبارزه با فساد تشکیل شده اند، اما کار این ادارات در عرصهی مبارزه با فساد، نتیجهای نداشته است. همچنان تحلیلگران به این باور اند که ادارات مسوول مبارزه با فساد، خود به فساد آغشته اند.

حامد کرزی نیز به این نکته اشاره میکند: "باید سخت مواظب باشیم، شدیداً مواظب باشیم، که مبارزه علیه فساد خودش به فساد بدل نشود".

همچنان، محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر مبارزه با فساد، با برشمردن موارد فساد، خواهان برخورد بیرحمانه با فساد پیشگان گردید.

عثمانی گفت: "در برابر فساد پیشگان بیرحمانه برخورد صورت گیرد. اجازه داده نشود شفاعتخواهیها پرده پوش جرم شده و مجرمین با خاطر آسوده به تکرار جرایم شان قانون را به تمسخر بگیرند".

تحلیلگران نیز به این نظر اند که فساد هم در نهادهای خارجی و هم در حکومت افغانستان، به شکل بسیار گسترده و جدی وجود دارد.

شاه حسین مرتضوی، روزنامهنگار در کابل میگوید: فساد در قراردادهای خارجی و شرکتهای خارجی وجود دارد، اما با ابتنا به این مساله نمیتوان فساد در دولت افغانستان را نادیده یا دست کم گرفت.

همچنان مرتضوی میگوید: حمایت حامد کرزی از شهردار کابل که متهم به فساد شده بود، افکار عمومی را نسبت به دولت و اقدامهایش در مبارزه با فساد بدبین میسازد.

مرتضوی میگوید: "محکمه ابتداییه افغانستان و همچنان سارنوالی افغانستان، ممنوع الخروج بودن شاروال را تایید کردند و متهم به فساد کردند، بنابراین اگر احیانا اینها دروغ میگویند و در واقع میخواهند چهرهی یک شخصیت را مخدوش کنند، باید مقامهای محکمه و سارنوالی مورد بازجویی و بازخواست و پیگیری قرار بگیرند".

اما این کنفرانس تا چه اندازه میتواند امیدوار کننده باشد؟

مرتضوی میگوید: "حکومت افغانستان تاهنوز یک عزم جدی در مبارزه با فساد ندارد. به خاطر این که همان اشخاصی که متهم به فساد اند، همان حکومتی که متهم به فساد است، خود شان آمده راهکاری برای مبارزه با فساد ارایه میکنند، و این، من فکر میکنم حد اقل در افکار عمومی زیاد قابل قبول نیست".

این کنفرانس که در آن برعلاوهی مقامهای دولتی، تعدادی از نمایندگان رسانهها و جامعه مدنی نیز اشتراک دارند، دو روز دیگر نیز ادامه مییابد.

عارف فرهمند

ویراستار: آهنگ

آگهی