کرزي مي خواهد بارديگر رئيس جمهور گردد | افغانستان | DW | 07.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي مي خواهد بارديگر رئيس جمهور گردد

حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان به روزيکشنبه گفته است ؛ درصورتي که راي دهندگان حمايتش بکنند، وي مي خواهد دوباره براي رياست جمهوري نامزد شود

حامد کرزی:مردم افغانستان با من خوش اند

حامد کرزی:مردم افغانستان با من خوش اند

تا اکنون اين قوي ترين اشاره کرزي جهت نامزد شدن براي رياست جمهوري مي باشد.

کرزي ازسال 2001 بدينسو؛ اندکي پس ازآنکه نيروهاي تحت رهبري ايالات متحده امريکا طالبان را سرنگون ساخت، زمام امور افغانستان را دردست دارد.

کرزي به روزيکشنبه دريک کنفرانس مطبوعاتي گفته است: وي ازاينکه دوباره خود رابراي رياست جمهوري افغانستان نامزد بسازد خوش نيست، اما وي برايش هدفهايي را تعيين نموده بود که تا اکنون بدانها نرسيده است. کرزي گفته است:" من بخشي ازاهدافي را که داشتم به دست آورده ام ، اما بخش بزرگ آن بايد برآورده شوند... بسياري ازمردم افغانستان با من خوش اند واين بمن اجازه مي دهد تا آنچه را آغاز نموده ام ، تکميل بکنم. ... ( البته ) درصورتي که آنها به من راي بدهند."

کرزی: بخش بزرگ اهدافم برآورده نشده اند

کرزی: بخش بزرگ اهدافم برآورده نشده اند

تا اکنون کدام نامزد ديگري خود را براي رياست جمهوري افغانستان معرفي نکرده است. بسياري ازافغانها کرزي را به خاطر افزايش بي امنيتي ، ناکامي درجنگ عليه طالبان وفساد اداري درافغانستان مورد انتقاد قرار مي دهند.همچنان بسياري ازآن شاکي اند که درطول اين چند سال شرايط زندگي بهبود نيافته و کشت وتجارت مواد مخدر رونق يافته است.

کرزي که ازجانب برخي حاميان غربي اش براي بهترساختن شيوه حکومتداري درافغانستان زيرفشارقراردارد؛ گفته مي شود که ازحمايت متحد عمده اش ، يعني ايالات متحده امريکا برخوردارمي باشد.

کرزي درهفته گذشته ، دراجلاس سران دول ناتو دربخارست وعده تازه حمايت دراز مدت ازجانب پيمان اتلانتيک شمالي به دست آورد.کرزي همچنان ازجانب نيروهاي محافظه کار مورد فشارقراردارد تا آن موج آزادي را که بعد ازسقوط رژيم متحجر طالبان تا کنون درافغانستان بيسابقه است، مهاربکند.

کرزي دررابطه با شکايت ومخالفت وزارت اطلاعات وفرهنگ وشوراي علماي اسلامي افغانستان که سريالهاي هندي نمايش داده نشوند گفته است که آزادي رسانه ها ادامه خواهند يافت اما مواد نامناسب نبايد انتشاريابند. کرزي به صورت خاص گفته است: " هرگز درآزادي رسانه ها مداخله صورت نخواهد گرفت اما آزادي رسانه ها بايد درانطباق با فرهنگ مردم افغانستان باشد."

کرزی: مواد نامناسب نبايد انتشاريابند

کرزی: مواد نامناسب نبايد انتشاريابند

دراين کنفرانس مطبوعاتي کرزي گرفته است:" ما آرزومنديم تلويزيون ( برنامه هايي راکه ) درتضاد با زندگي روزمره مردم اند، متوقف سازد."

وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان ازتلويزيونهاي خصوصي تقاضا نموده است تا برخي ازسريالهاي هندي وبرنامه هاي تفريحي موسيقي را متوقف سازد، لاکن رسماً اين وزرات ازسانسورکردن انکارمي کند.

کرزي گفته است که اميدوارست پارلمان بخواهد انتخابات را که درسال 2010 برگزاربايد گردد، پيش بياندازد. ازنظرکرزي اينکار هزينه سازماندهي انتخابات را کاهش مي دهد.

آگهی