کرزي عضويت خارجيها را درکميسيون نظارت انتخابات قبول کرد | افغانستان | DW | 13.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کرزي عضويت خارجيها را درکميسيون نظارت انتخابات قبول کرد

به گزارش آژانس فرانس پرس ، يک سخنگوي کرزي گفته است که است که رئيس جمهور افغانستان زيرفشار حاميان غربي اش قبول کرده است درکميسيون نظارت انتخابات پارلماني غيرافغانها هم حضور داشته باشند.

وحید عمر گفته است که این تصمیم کرزی برای انتخابات پارلمانیی که درپیشرو است اعتبار دارد

وحید عمر گفته است که این تصمیم کرزی برای انتخابات پارلمانیی که درپیشرو است اعتبار دارد

درماه گذشته حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ضمن فرماني داير برآوردن تغييرات درقانون انتخابات، کنترول کامل خود را برکميسيون سمع شکايات انتخاباتي مسجل ساخت واداره ملل متحد را درموقعيتي قرار داد تا ارجمله پنج تن اعضاي اين کمسيون سه تن آن را بيرون بکشد.

اين تصميم کرزي با انتقادهاي شديد جامعه بين المللي به ويژه ملل متحد روبه رو شد. کميسيون سمع شکايات، درانتخابات رياست جمهوري سال گذشته که با تقلبات توام بود، نقش مهمي درحذف اين تقلبات داشت.

وحيد عمر سخنگوي ارشد کرزي دريک کنفرانس مطبوعاتي گفته است:"قانوني که به تصويب رسيده است حاکي ازآن است که کميسيون متشکل ازپنج عضو افغان مي باشد".

عمر افزوده است:" اما حکومت افغانستان آمادگي اش را براي قبول اعضاي غير افغان ابراز داشته بود".

وحيد عمر درادامه گفتارش علاوه کرده است:" ما دريک مرحله انتقالي افغانستان دراين پروسه قرار داريم ... چنين چيزي ( يعني قبول اعضاي غيرافغاني درکميسيون ) بطور خاص براي انتخابات پارلمانيي است که درپيش رو قرار دارد".

افغانستان دومين انتخابات پارلماني اش را بعد از سقوط حکومت طالبان درماه سپتمبر سال جاري عيسوي به راه مي اندازد که مصادف با تابستان مي باشد. اصولاً قرار بود که اين انتخابات درفصل بهار صورت گيرد. اين تاخير بنابر ملاحظات امنيتي ونبود پول به ميان آمده است.

درسال گذشته انتخابات رياست جمهوري با تقلبات گسترده اي توام بود. گفته مي شد که بيشتر اين تقلب درجناح کرزي صورت گرفته است. کرزي فقط هنگامي برنده انتخابات اعلام شد که رقيب عمده اش ازشرکت در دور دوم انتخابات خود داري کرد.

مطابق به قانون انتخابات قبلي، کمسيون سمع شکايات انتخاباتي پنج عضو داشت که سه تن آنها توسط اداره ملل متحد انتخاب مي شدند. درانتخابات رياست جمهوري که درماه آگست سال گذشته عيسوي صورت گرفت، حدود يک مليون راي کرزي باطل اعلام شد.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی