کرزي خواهان کمکهاي طولاني به افغانستان شد | افغانستان | DW | 12.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزي خواهان کمکهاي طولاني به افغانستان شد

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به روزپنجشنبه ازجامعه بين المللي تقاضا نمود تا کشورش را درمبارزه اش براي مدت طولاني کمک کنند.

سارکوزی وعده نموده است که تا سه سال کمکهای کشورش به افغانستان را بیش ازدوچند بسازد

سارکوزی وعده نموده است که تا سه سال کمکهای کشورش به افغانستان را بیش ازدوچند بسازد

مهمترين نيازهاي افغانستان انرژي وزراعت خوانده شده اند. کرزي ازنمايندگان 67 کشور و 17 سازمان بين المللي تقاضا کرد تا حکومتش را ازلحاظ سياسي و مالي حمايت نمايند.

کرزي همچنان ازکشورهايي که کمک مالي مي کنند تقاضا نمود تا فعاليتهاي شان را با حکومت افغانستان بهترهمآهنگ سازند. کرزي افزوده است:

" ساختارهاي موازي اي که اکنون وجود دارند، مانع تاسيس نهادهاي افغاني مي گردند".

رئيس جمهور افغانستان همچنان گفته است که تامين امنيت يک چالش بسيارمهم را براي حکومتش تشکيل مي دهد. وي به کنفرانس پاريس يک برنامه پنجساله را تقديم نمود که درآن بازسازي اقتصادي وزيرساختهاي افغانستان مطرح مي باشد وتحقق آن به 50 مليارد دالرنيازمنداست.

واشنگتن اميدواراست که بتواند براي کابل 15 مليارد دالررا تدارک ببيند که ازاين جمله انتظار مي ورد 10 مليارد دالرش را خودش فراهم سازد.

نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه به کنفرانس وعده نمود که کمکهاي فرانسه به افغانستان را بيشترازدوچند بسازد. درجريان سه سال اين کمکها به 107 مليون يورو ( 166 مليون دالر) خواهد رسيد که اين کمکها براي صحت عامه وزراعت مصرف خواهند شد.

درجمله شرکت کنندگان کنفرانس پاريس، برعلاوه حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان ازشخصيتهاي برجسته ديگر بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد، ژاپ دوهوپ سيخفر دبيرکل پيمان اتلانتيک شمالي يا ناتو، لورا بوش بانوي اول ايالات متحده امريکا ، کوندوليزا رايس وزيرخارجه ايالات متحده امريکا شرکت دارند.

کرزی گفته است : ساختارهای موازی که اکنون وجود دارند مانع تاسیس نهاد های افغانی می گردند

کرزی گفته است : ساختارهای موازی که اکنون وجود دارند مانع تاسیس نهاد های افغانی می گردند

كنفرانس پاريس در واقع پى آمد كنفرانس ماه جون سال ۲۰۰۶ لندن ميباشد، كه طى آن پرداخت مبلغ ۲۵ مليارد دالر براى بازسازى افغانستان به تصويب رسيد۰

حكومت كابل در پاريس "ستراتيژى انكشافى ملى" خود را معرفى مينمايد، كه روى نظريه تقويهء صلح داخلى بوسيلهء ديموكراسى و اقتصاد بازار آزاد قرار دارد۰ بدين ترتيب

اقتصاد افغانستان بايد طي يک روند ۵ ساله ( ۲۰۰۸ — ۲۰۱۳ ﴾ بهدف

كاهش فقر و تهداب گذارى امنيت و تامين ثبات تمويل گردد۰

رييس جمهور، حامد كرزى، از ذكر پيهم دست آوردهاى حكومت خود خسته نميشود۰

او، حين بازديد سال گذشته اش از آلمان در شهر بوخوم انكشاف مثبت را در افغانستان

چنين استدلال كرد:

"اين واقعيت، كه مليونها طفل ما دوباره بمكتب ميروند، اينكه، اقتصاد ملى ما درطول ۵ سال اخير شاهد رشد قابل ملاحظه اى بوده است،اينكه ما بيشتر ازسه هزار كيلومتر سرك اسفلت شده را ساخته ايم، اينكه ما براى ۸۰ درصد مردم خودزمينه خدمات صحي اساسي را مهيا ساخته ايم، در مقايسه با ۹ ٪ در گذشته، اين همه كارها به اين خاطر انجام داده شده توانست، كه ما در تمام جهان دوستان داريم، كه از ما جانبدارى مينمايند۰"

و حالا، براى تحقق اين همه كارها، حكومت كرزى مبلغ ۵۰ مليارد دالر ديگر را از جامعهء بين المللى تقاضاء دارد۰ در واقع، همه اشتراك كنندگان مجلس كشورهاى پول دهنده با هم توافق دارند، اما تنها روى طرز پرداخت و صورت مصرف پول اختلاف نظر وجود دارد۰

حكومت افغانستان آرزو دارد، تا قسمت اعظم كمكهاى پولى داخل بودجهء دولتى ساخته شود۰ چون افغانستان قادر به تامين بودجه خود از منابع داخلى نميباشد، كمكهاى بين المللى تقريبا" تمام تهداب تمويل معيشت كشور را ميسازد۰ اما جامعهء بين المللى تعيين پيمانهء كمكهاى پولى را به افغانستان واگذار نميكند، چنانيكه در گذشته نيز كمكهاى پولى به آن اندازه اى كه حكومت كابل ميخواست، داده نشده بود۰ بعد از كنفرانس لند ن، به افغانستان، از ۲۵ مليارد قبول شده، تنها ۱۵ مليارد دالر پرداخت گرديد، كه از اين مبلغ، فقط ۳۰ ٪ آن به بودجهء دولت داده شد، در حاليكه بدوا" پرداخت نيم آن وعده داده شده بود۰

زیرساختهای اندکی که درافغانستان وجود داشتند درجریان سی سال جنگ فرسوده شده ومانع عمده را در راه یک تحول سریع به وجود می آورند

زیرساختهای اندکی که درافغانستان وجود داشتند درجریان سی سال جنگ فرسوده شده ومانع عمده را در راه یک تحول سریع به وجود می آورند

جامعهء بين المللى در مقابل خواست حكومت در پرداخت مستقيم پول بنظر شك مينيگرد۰در برنامه هاى بازسازى افغانستان، جامعهء بين المللى اصول خود را دارد،كه شعار آن " ليد نيشن پرنسيپ"، توجه و بذل مساعى كشورهاى پول دهنده، در ساحات معين مورد نظر خود شان ميباشد۰انتقاد گران اما عقيده دارند، اين روش در خلال سالهاى گذشته باعث ايجاد بى توازنى در تقسيم كمكها گرديده است. آنها خواهان اين اند که دربرنامه کمکها همآهنگي اي به وجود بيايد به همه مناطق به نظر برابرنگريسته شود ؛ نه اينکه برخي مناطق ترجيح داده شوند.

ازين گذشته، خرابى اوضاع امنيتى برنامه هاى باز سازى را به اختلال مواجه ساخته است۰

۶ سال بعد از آغاز روند ديموكراسى ، افغانستان هنوز هم از جمله ۵ نادارترين كشور هاى جهان ميباشد۰ ۴۲ ٪ مردم كمتر از ۱۴ دالر در ماه عايد دارند۰همچنان قوس بيكارى ۴۲ ٪ ميباشد۰براى حكومت كرزى اختلاس روزافزون دواير دولتى، نفوذ هرچند بيشتر شوندهء مافياى مواد مخدر و تفاوت در حال افزايش، بين يك كتلهء كوچك و ممتاز،و اقشار نادار و بينوا، مشكلات عمده را

تشكيل ميدهد۰

"جبهه ء متحد ملى"، يك مجموعهء احزاب مخالف كرزى، شخص رئيس جمهور را مسوول نابسامانيها در كشور ميداند۰فاضل سان چاركى، سخنگوى "جبهه ء متحد ملى"، از جامعهء بين المللى تقاضاء

ميكند، طور يكجايى يك طرح معقول و مناسب برنامه هاى باز سازى را بسازد:"كنفرانس پاريس بايد وظايف حكومت كابل را از نگاه سياسى،اجتماعى، سياست امنيتى، فرهنگى و اقتصادى، زير بررسى قرار داده،علل آنرا پيدا كرده و متناسب به آن سترتيژى يى را بريزد"۰

قدر مسلم اينست، افغانستان به مبارزهء پيگير عليه تروريزم و يك آغاز مساعى مشترك و جدى در راه بازسازى نياز مند ميباشد، كه در آن به همه ابعاد سياسى، اقتصادى نظامى غرض تامين ثبات اوضاع توجه مساوى مبذول گردد و البته، رئيس جمهوركرزى بايد ثابت بسازد، كه قادر به انجام آن ميباشد۰

آگهی