کاهش مرگ وميرمادران درهرات | افغانستان | DW | 19.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کاهش مرگ وميرمادران درهرات

35 درصدمرگ وميرمادران واطفال درولايت هرات کاهش يافته است. افغانستان مقام دوم را درمرگ وميرمادران ونوزادان درسطح جهان ومقام اول را درآسياي ميانه داراست.

صحت عامه هرات، ايجاد کلينيک ها با امکانات رايگان وآموزش نرس قابله ها درهرات را يک گام مثبت درپايين آمدن مرگ ومير مادران واطفال مي داند.

صحت عامه هرات، ايجاد کلينيک ها با امکانات رايگان وآموزش نرس قابله ها درهرات را يک گام مثبت درپايين آمدن مرگ ومير مادران واطفال مي داند.

گفته مي شودازهرصدهزارمادر1600نفرآنها درهنگام ولادت جان خود راازدست مي دهند که اين رقم دربعضي ولايات به 6 هزارازهرصدهزارنفرمي رسد.

دربرنامه انکشافي هزاره سوم که بين افغانستان وجامعه بين الملل منعقد گرديده؛ آمده است که تا ختم سال2020رقم مرگ وميرمادران واطفال درافغانستان 50درصد کاهش يابد.

با توجه به اين مهم ، وزارت صحت عامه افغانستان براي جلوگيري ازافزايش تلفات مادران ونوزادان وکاهش آن درولايات مختلف کشورفعاليت هاي خوبي را روي دست گرفته است.

از برنامه هاي اين وزارت ترتيب برنامه هاي انکشافي سالانه درولايات مختلف،بنا برنيازمندي مردم است که معمولا دراين برنامه ها ساخت و افزايش کلينيک هاي صحي حتي دردوردست ترين مناطق کشور، آموزش نرس، قابله ها وهمچنين آگاهي دهي عامه و... در نظرگرفته مي شود.

جشن فارغان پنجمین دوره آموزش قابلگی درهرات

جشن فارغان پنجمین دوره آموزش قابلگی درهرات

داکترغلام سعيد راشدجمله موفقيت هاي صحت عامه هرات را دربرنامه ريزي دقيق ومنظم آن رياست دانسته، مي افزايد:ازچند سال به اينسو آن ها توانسته اند با تطبيق اين برنامه ها وبنا بردر ک نيازمندي واولويت ها درعرصه هاي مختلف ارايه خدمات صحي، پيشرفت هايي داشته باشند که از جمله کاهش مرگ وميرمادران ونوزادان دراين ولايت بوده است.

آقاي راشداضافه کرد: گرچه درهرات نسبت به سايرولايات اين رقم کاهش بيشترداشته است، اما اين کافي نبوده وما ازوزارت صحت عامه وازکشورهاي کمک کننده مي خواهيم که با سرمايه گذاري دربخش آموزش نرس قابله ها وتمويل هزينه مکتب قابلگي، محل ما را کمک نمايند.

داکتر قدريه افضل، مسوول صحت باروري رياست صحت عامه هرات ميگويد:" 35 درصد مرگ وميرمادران واطفال کاهش يافته است."

از سال 2003 تا حال 28 درصد دررقم مرگ ومير اطفال ومادران درسراسرکشور کاهش آمده است که خوشبختانه اين رقم درولايت هرات به35 صد رسيده است.

از سال 2003 تا حال 28 درصد دررقم مرگ ومير اطفال ومادران درسراسرکشور کاهش آمده است که خوشبختانه اين رقم درولايت هرات به35 صد رسيده است.

با آن که مرگ مادران ونوزدان درهرات کاهش يافته است، اما هنوزهم چالش هاي فراواني سر راه مادران قراردارد که آنها را باخطر مرگ روبه رو مي سازد.

داکترافضل مشکلات عمده فراروي مادران درهنگام ولادت راسه علت عمده بيان کرد که اين مشکلات عبارتند از: تاخيردرحمل ونقل يا نبود وسايط نقليه براي انتفال مادران به مراکز صحي درهنگام ولادت ، نبود مراکز صحي درقريه جات وولسوالي ها وسومين عامل دربه خطر افتادن حيات مادران ونوزادان، تاخيردرتصميم گيري خانواده ها را عنوان نمود.

معمولاً خانواده هاي افغان بين 6 تا 10 وياهم بيشترازآن فرزند دارند. خانم افضل يکي از دلايل تلف شدن مادران ونوزدان را ارزش ندادن به طفل، به دليل زياد بودن آن درخانواده ها مي داند.

مسوول صحت باروري در هرات مي گويد: نبود وسايل حمل ونقل ، نبود مراکز صحي وعدم تصميم گيري صحيح وعادلانه خانواده ها ازجمله مواردي است که رياست صحت عامه دراين ولايت برآن تاکيد نموده است.

همچنان درقسمت بالا بردن معلومات خانواده ها براي عواقب تنبلي آنان براي مراجعه به مراکزصحي، آگاهي همه جانبه ازطريق رسانه ها وبزرگان محل درقريه جات وولسوالي ها داده مي شود که اين امردرکاهش رقم مرگ ومير اطفال ومادران موثر بوده است.

داکتر غلام سعيد راشد، رييس صحت عامه هرات، ايجاد کلينيک ها با امکانات رايگان وآموزش نرس قابله ها درهرات را يک گام مثبت درپايين آمدن مرگ ومير مادران واطفال مي داند .

در گذشته هاي نه چندان دوراطفال اکثراً خانواده هاي افغان درخانه ها وتوسط دايه هاي محلي که زنان غيرمسلکي بودند به دنيا مي آمدند. برخي ازخانواده هاهنوزهم ازانتقال زنان هنگام ولادت به مراکزصحي خوداري مي کنند.

پزشکان شفاخانه حوزوي هرات براين باوراند که عدم رعايت فاصله بين ولادت ها ورجعت دهي به مراکز صحي ديگرمشکل عمده فراروي مادران ونوزادان است.

به طورعموم درافغانستان ولادت هاي پي درپي يکي از مشکلات زنان است که اين مشکل در داخل شهربه تناسب کمتر،اما درقريه جات وولسوالي ها بيشتر بوده وکمتر به آن توجه مي شود.

گفته مي شود از سال 2003 تا حال 28 درصد دررقم مرگ ومير اطفال ومادران درسراسرکشور کاهش آمده است که خوشبختانه اين رقم درولايت هرات به35 درصد رسيده است.

پروانه علی زاده، هرات

ویراستار: یاسر

آگهی