کاهش در ۱۲۰ پروژه، افزايش دربخش نظامي درطرح بودجه امريکا | آلمان و جهان | DW | 03.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

کاهش در ۱۲۰ پروژه، افزايش دربخش نظامي درطرح بودجه امريکا

اوباما رييس جمهور ايالات متحده امريكا در طرح بودجه ي سالانه براي سال ۲۰۱۱ به استثناي امور نظامي، كاهش هاي زيادي را به عمل آورده است. حتي امور فضانوردي كه مايه ي غرور امريكايي ها است، از اين كاهش ها در امان نمانده است.

بارک اوباما، رییس جمهورامریکا

بارک اوباما، رییس جمهورامریکا

براساس اين طرح پيشنهادي براي بودجه سال ۲۰۱۱ قرار است ۱۲۰ برنامه و پرو‌ژه كاهش و يا از آن ها صرف نظر شود، از آن جمله برنامه ي در نظر گرفته شده ي پرواز به سوي ماه نيز. باوجود آن همه، اندازه ي طرح پيشنهادي بودجه با ۳۸۰۰ (۸ .۳بليون) ميليارد دالر، سه درصد بيشتر از بودجه ي طرح شده براي سال جاري است.

براساس محاسبات۲۰۱۰ قصر سفيد، كمبودي بودجه با ۵۶۰ ميليارد دالر (۱،۵۶ بليون) به يك ركارد بلند جديد خواهد رسيد. سپس اوباما مي خواهد اين مبلغ را كاهش دهد: در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۷۰ ميليارد دالر (1,27 Billionen) و ۸۲۸ ميليارد دالر در سال ۲۰۱۲. اوباما مي خواهد به وسيله ي صرفه جويي ها و محدود كردن مصارف ديگر به اين هف دست يابد.

اوباما مي خواهد طرح اش را به روز دوشنبه آينده به كانگرس پيش كش كند. براين اساس هزينه ي هاي اضافي سال ۲۰۱۱ در خدمت حمايت از انكشاف، به وجود آوردن جا هاي اشتغال و بخش هاي آموزشي قرار مي گيرند. اوباما در برابر خبرنگاران به دوجنبه ي متناقض، ميان جبر صرفه جويي و تدابير جهت بهبودي وضعيت اقتصادي تصدي هاي كوچك و خانواده هاي طبقه متوسط اشاره كرد. او تاكيد كرد كه در اين ميان در بسياري از زمينه ها بهبودي هاي به عمل آمده است، اما باوجود آن به نتيجه گيري هاي درازمدتي از بحران كنوني نيازاست. او اظهار داشت:

”ما بايد در برابر بي مسووليتي ها كه باعث به وجود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمدن اين بحران شده اند، برخورد كنيم و اين برخورد شامل تلافي اين غفلت نيز است تا مخارج و وابستگي كريدت ها را متوقف كرد.”

طرح بودجه ي اوباما اين دريافت را منعكس مي سازد. او گفت:

”ما بايد كاري كنيم كه خانواده ها همه جا در امريكا به آن اقدام مي كنند: يعني صرفه جويي كردن تا آنجا كه مي توانيم. تا ما به اين وسيله بتوانيم آنچه را كمايي كنيم كه به آن ضرورت داريم.”

طرح بودجه در جزييات آن ۱۰۰ ميليارد دالر را براي تدابير فوري مثلاً در شكل به وجود آوردن سهولت ها در زمينه ماليات دهي براي تصدي هاي خورد و سرمايه گذاري ها در بخش هاي زيرساخت ها و انرژي هاي پاك در نظر گرفته است. اين تدابير بايد باعث به وجود آوردن زمينه هاي جديد اشتغال شوند. خانواده هاي طبقه متوسط بايست بار ديگر از سهولت ها در قسمت ماليه دهي بهره برند، اما آناني كه داراي درآمد سالانه ي خوب بيش از ۲۵۰۰۰۰

دالر هستند، بايد ماليات بيشتر بپردازند.

اما در طرح بودجه ي پيشنهادي اوباما در قسمت مصارف نظامي بخش هاي دفاعي و امنيتي نه تنها كاهشي به عمل نيامده است، بلكه در مقايسه با سال جاري دو در صد افزايش نيز يافته است. نقطه ثقل در اين قسمت مبارزه عليه شورشيان و تروريسم نهفته است. در اين ميان حدود ۱۶۰ ميليارد دالر در عمليات در افغانستان و عراق در نظر گرفته شده است.

DPA/ مبلغ

ویراستار: یاسر

آگهی