کاريتاس : تقدم فعاليتهاي نظامي به بي امنيتي گسترده منجرشده است | افغانستان | DW | 02.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کاريتاس : تقدم فعاليتهاي نظامي به بي امنيتي گسترده منجرشده است

"تقدم فعاليت هاي نظامي به بي امنيتي بخش هاي وسيع کشور و از دست دادن اعتماد ميان مردم منجر ميشود. ازينرو ما با مشکل عظيمي روبرو هستيم. "

خانواده فقیرافغان در روشنایی گازسفره ء گرسنگی را پهن کرده است

خانواده فقیرافغان در روشنایی گازسفره ء گرسنگی را پهن کرده است

با توجه به اهميت فقرزدايي درافغانستان واذعان بسياري ازسازمانهاي امدادي به تعهد نسبت به اين وظيفه ، داکترسيد موسي صميمي سردبيربخش افغانستان راديودويچه وله - صداي آلمان - مصاحبه اي پيرامون رابطه انکشاف وايجاد ساختارهاي پايدار وستراتژي فقرزدايي با داکتر تورستن هینس مسوول بخش افغانستان کريتاس انجام داده است که اين متن آن گزارش مي يابد:

دويچه وله :آقاي داکتر تورستن هينس، سازمان شما در سند ارايه شدۀ خود در رابطه با يک تغيير ستراتيژيک براي افغانستان خواسته است که مبارزه عليه فقر و تحقق عدالت اجتماعي بايد در صدر تلاش هاي انکشافي قرار داده شوند. اگر از مبارزه عليه فقر آغاز کنيم، به نظر شما جزئيات يک مبارزه مؤثر عليه فقر چگونه اند؟

جنگ ناامنیهای گسترده ای خلق کرده است که مانع پروژه های انکشافی می گردد

جنگ ناامنیهای گسترده ای خلق کرده است که مانع پروژه های انکشافی می گردد

داکترتورستن هینس:اين طبعاً يک ساحه پيچيده و وسيع است. شما ميدانيد که افغانستان از فقير ترين کشور هاي جهان بشمار ميرود و در آسيا در سطوح پايين قرار دارد. افغانستان با چنان فقري مواجه است که طي يکي دو سال نميتوان آنرا به شکل مؤثر از بين برد. ازينرو مبارزه عليه فقر بايد در برنامه هاي طويل المدت گنجانيده شود و سازمان هاي جهاني هم بايد مطابق با آن موضعگيري و عمل کنند. مهمترين وسايل مبارزه عليه فقر را يقيناً در عرصه هاي تعليم و تربيه و امور صحي ميتوان يافت. چه تعليم و تربيه سبب ميگردد تا مردم راه هاي فايق آمدن بر مشکلات را خود جستجو کنند. درين عرصه هم ما منسوبين کاريتاس تلاش ميکنيم کار هاي زيادي را انجام بدهيم تا فقر شديد در افغانستان به تدريج کاهش يافته و مردم به يک آيندۀ بهتر اطمينان پيدا کنند.

دويچه وله :انکشاف به معناي ايجاد ساختار هاي پايدار اجتماعي و اقتصادي در بخش هاي جمعي و خصوصي است. چگونه ميتوان اين استراتيژي را در موجوديت برخورد هاي نظامي، بخصوص در جنوب و شرق افغانستان جامۀ عمل پوشاند؟

داکتر تورستن هینس :اين سؤال هم بسيار مغلق و دشوار است. براي به تحرک درآوردن انکشاف ها جهت مبارزه عليه فقر و ايجاد امنيت اجتماعي، مردم به يک محيط با ثبات نياز دارند، و چنين محيطي تا زمانيکه جنگ ادامه دارد، بدست نخواهد آمد. سؤال اينست که ساختار هاي اجتماعي يا مطمئن را در کشوري که چند دهه درگير جنگ بوده است، چگونه ميتوان بدست آورد؟ جواب ما اينست که وسايل ملکي يا راه هاي غير نظامي بايد نسبت به راهبرد هاي نظامي، که همين اکنون بشدت عملي ميگردند، در اولويت قرار داده شوند.

مادری به طفل فاقه کشیده اش از روزنه یکی ازاتاقهای شفاخانه اندیراگاندی نگاه می کند

مادری به طفل فاقه کشیده اش از روزنه یکی ازاتاقهای شفاخانه اندیراگاندی نگاه می کند

دويچه وله :منظور شما اينست که در افغانستان نبايد فعاليت هاي نظامي در برابر بازسازي اقتصاد کشور در اولويت قرار داده شود. آيا اين مغاير عملکردي نيست که تاکنون صورت ميگيرد؟

داکتر تورستن هینس :تقدم فعاليت هاي نظامي به بي امنيتي بخش هاي وسيع کشور و از دست دادن اعتماد ميان مردم منجر ميشود. ازينرو ما با مشکل عظيمي روبرو هستيم. طبعاً دهشت افگنان و واحد هاي طالبان در افغانستان موجود اند و ميخواهند روند صلح و بازسازي را متزلزل سازند. اما از ديدگاه ما در وضع موجود عمليات وسيع نظامي نيرو هاي خارجي تأثير منفي گذاشته و از اعتماد مردم کاسته و بالاخره به بي ثباتي کشور منجر ميشوند. پس يک استراتيژي ديگر در اولويت قرار داده شود.

دويچه وله:شما در سند تان در رابطه با استراتيژي جديد خواستار يک برنامۀ مثمر، طويل المدت و ساختار ساز انکشافي شده ايد.

اين خواست با کاهش احتياج مبرم مردم در چه تناسبي قرار دارد؟

داکترتورستن هینس :اين چند جانبه است. اگر بتوانيم اينرا جنگ بگوييم، پس اين جنگيست عليه فقر، عليه اوضاع وخيم که با آن مواجه هستيم. مثلاً در نزاع موجود ميان قبايل هزاره و کوچي ها، طبعاً بايد در رفع احتياجات مبرم اين مردم کمک صورت گيرد. اما همزمان با آن به فکر پايه گذاري يک آيندۀ مطمئن و پايدار براي اين مردم هم بايد بود و مطابق به آن تدابيري را بايد اتخاذ کرد. اما همه اين جوانب را بايد جداگانه بررسي کرد، و اين کار سهلي نيست. کاريتاس، که از ده ها سال در افغانستان فعاليت داشته و سهم کوچکي را درين راستا ايفا ميکند، نيز طرفدار چنين روشي است.ليکن يک استراتيژي بزرگ و مشترک، که به نظر ما سياستمداران به آن توجه زيادي ندارند، طبعاً تا هنوز وجود ندارد.

آگهی