کارشناس خاور نزدیک: «داعش گسترش خیالی ای به راه انداخته است» | آلمان و جهان | DW | 11.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کارشناس خاور نزدیک: «داعش گسترش خیالی ای به راه انداخته است»

تراوش اطلاعات در مورد گروه "دولت اسلامی" پیامد های سنگینی برای اعضای این سازمان خواهد داشت. به نظر شتیفن روزنی کارشناس امور خاور میانه در مؤسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه، این امر همچنان سبب همجوشی بیشتر آنها خواهد شد.

دویچه وله: آقای روزنی، به فرستنده تلویزیونی سکای نیوز، ذخیره داده ها یا اطلاعات حدود 22 هزار جنگجوی به اصطلاح "دولت اسلامی" یا داعش فرستاده شده است. این امر چه پیامدی برای این جهاد گرایان خواهد داشت.

شیتفن روزنی: برای این امر می توان سه نتیجه گیری کرد. شرایطی که یک جنگجوی داعش این ذخیره اطلاعات را به جیب زده و آنجا را ترک گفته است، حاکی از یک پروسه انقراض داخلی می باشد، زیرا اخیراً افشاگری هایی در مورد فرار های دیگر بوده است. در ماه های اخیر گزارش های متعددی در مورد عدم انسجام درونی مانند فرارها، بی انضباطی ها و رقابت ها در آنجا بوده است.

دوم اینکه مفقود شدن این ذخیره اطلاعات، به اجرا در آمدن ادعای جهانی شدن داعش را با مشکلات مواجه می سازد. در حال حاضر این جنگجویان هنگامی که می خواهند برای انجام دادن حمله ای از قلمرو "دولت اسلامی" یا داعش به جای دیگری بروند، با سادگی بیشتر می توانند دستگیر شوند. آن ها دیگر نمی توانند در بین مهاجران خود را پنهان کنند. این کار قبلاً در برخی موارد ممکن بود.

اما سوم اینکه این از دست دادن ذخیره اطلاعات از برخی جهات حتا می تواند "دولت اسلامی" یا داعش را تقویت کند. زیرا این 22 هزار جنگجوی افشا شده دیگر نمی توانند بدون کشف شدن توسط "دولت اسلامی" یا داعش در کشورهای زادگاه شان بروند و در آنجا همچون افرادملکی زندگی کنند، زیرا هویت آن ها برای مقامات روشن می باشد. این امر جدایی و انفصال شان را از "دولت اسلامی" یا داعش مشکل می گرداند، زیرا اگر آن ها بخواهند از تعقیب جزایی بگریزند، کم وبیش در چنگ (داعش) می باشند.

به طور غیر مستقیم "دولت اسلامی" یا داعش حتا از این انتشار ذخیره اطلاعات سود می برد، زیرا این امر روحیات افراد افشا شده را تقویت می کند، چون که چیزی ندارند تا از دست دهند. بنا براین من فکر می کنم مهم آنست که از این ذخیره اطلاعات طوری استفاده گردد که منجر به خروج جنگجویان از داعش گردد.

دویچه وله: از چندین ماه به اینسو نیروی هوایی روسیه بر "دولت اسلامی" یا داعش حمله می کند. این امر بر ساختارها و همچنان به عین ترتیب اراده جنگی این جهاد گرایان چه تاثیری دارد؟

شتیفن روزنی: ارزیابی این مسأله که نیروی هوایی روسیه اساساً چه اهدافی را بمباردمان می کند، برای کسی که در بیرون قرار دارد دشوار می باشد. اطلاعات مختلف و متناقضی در این ارتباط وجود دارند. مطمئناً این حملات بر اهداف "دولت اسلامی" یا داعش نیز اصابت کرده اند. روسیه تنها نیروی عاملی نیست که در حال حاضر بر "دولت اسلامی" یا داعش حمله می کند. از مدت ها پیش به اینسو در شمال سوریه ملیشه های کُردی آن ها را مورد حمله قرار می دهند. همچنان اتحاد غربی ها، اردوی عراق، جنگجویان قبایلی سنی و ملیشه های شیعه نیز بر آن ها می تازند.

بنا براین در ماه های اخیر "دولت اسلامی" یا داعش تحت فشار شدید تر قرار گرفته است و قبلاً چندین شهر و قلمروهای عایداتی و راه های تامیناتی مهمش را از دست داده است. این امر منجر به آن گردیده است که استراتژی خشونت بارش تغییر بخورد و موجب شده است که با سایر ملیشه های جهادگرا متحد شود و حملاتی را در سایر کشورها نیز به راه اندازد. داعش می کوشد از این طریق در بین رزمندگانش این احساس را برانگیزد که مانند گذشته موفق است و می تواند گسترش یابد. سرانجام یک جنگ با عقب نشینی را انجام می دهد و قلمروهایش را از دست می دهد.

Dr. Stephan Rosiny

شتیفن روزنی کارشناس امور خاور میانه در مؤسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه در شهر هامبورگ

دویچه وله: "دولت اسلامی" یا داعش به طور فزاینده ای به سوی شمال افریقا به ویژه لیبیا گسترش می یابد که دیگر در آنجا دولتی وجود ندارد. برای اروپا این به چه معنا است؟ جهاد گرایان قریب به دم دروازه خانه رسیده اند.

شتیفن روزنی: حضور داعش در شمال افریقا، پی آمد ناکامی اش در سوریه و عراق است. پس از آن که این گروه کوشید سایر گروه ها و سازمان های جهادگرا را برای منظورش بسیج کند، به این کار نیز موفق گردید. بیش از سی جماعت جهادی قبلاً در سطح جهانی به وی پیوسته اند.

"دولت اسلامی" یا داعش با لیبیا پیوسته روابط خوبی داشته است، بسیاری لیبیایی ها در ایجاد داعش کمک کرده اند. هم در لیبیا و هم در یمن، آنچه در عراق و سوریه صورت گرفت، تکرار شده است. یعنی یک قلمرو بدون دولت پیش شرط مطلوب و آرمانی برای توسعه داعش می باشد.

حزن انگیز اینست که در مورد یمن، متحدان غرب، به طور مشخص عربستان سعودی، چنین خلای قدرت را به وجود می آورد. در هردو کشور ملیشه های مرتبط با "دولت اسلامی" یا داعش گسترش می یابند. اما من این را تقویت قلمرو اصلی خودش نمی دانم، زیرا جنگجویانش در آنجا دچار عدم انسجام شده اند و شکست "دولت اسلامی" یا داعش به مثابه یک دولت مبنتی برقلمرو در سوریه و عراق را نمی توان متوقف گردانید. من فکر می کنم که در یک آینده قابل پیش بینی "دولت اسلامی" یا داعش در آنجا سقوط می کند.

دویچه وله : وقتی آدم به جاسوس یا تروریست غیر فعال و ناشناخته فکر می کند، برای اروپا چه معنا می دهد؟

شتیفن روزنی: درحال حاضر "دولت اسلامی" یا داعش می کوشد تا یک توسعه خیالی را به اجرا در آورد. این کار را از یک سو با اتحاد با سازمان های جهادی دیگر انجام می دهد. از جانب دیگر شعاع عملیاتی اش را توسعه می دهد. در این جمله حملات تروریستی در سایر کشورهای شرق میانه می باشد. اما در اروپا نیز این کار را می کند. این تاحد معینی یک فرار به جلو است. قرار است وی این احساس را برانگیزد که "دولت اسلامی" یا داعش هنوز صاحب قدرت ضربتی است و در کل ضربت وارد کرده می تواند.

"دولت اسلامی" یا داعش می خواهد تا به پیروانش تفهیم کند که هنوز بربینش آخر زمانی اش دایر به اسلامی ساختن همه جهان استوار است و آن ها هنوز به وی می پیوندند. انگیزه دیگر این استراتزی همچنان برانگخیتن نفرت علیه مسلمانان در اروپا بوده می تواند تا مسلمانان آنجا را ترغیب کند که به "دولت اسلامی" داعش برگردند. داعش پناهجویانی دارد که از حاکمیتش به اروپا فرار کرده بودند، و آن ها را به عنوان مرتد و بی دین محکوم می کند. در عین زمان همچنان می کوشد دوباره در برابر شان نرمش نشان بدهد.

DW.COM

آگهی