کارتعمير تربيه معلم سيد جمال الدين روبه پايان است | مصاحبه ها | DW | 26.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کارتعمير تربيه معلم سيد جمال الدين روبه پايان است

بعد از نشست تاريخي بن سعي وتلاش هاي زيادي از طرف جامعه جهاني ودولت افغانستان صورت گرفته است تا اين کشور درحوزه هاي مختلف توانمند گردد. افغانستان دربعد آموزش وپرورش ازلحاظ کمي وکيفي درجريان سالهاي حاکميت نظام جديد رشد قابل ملاحظه اي داشته است.

این پروژه درمساحت 10هزارمتر مربع در زمين ملکيت وزارت معارف احداث شده است که ظرفيت بيش ازيکهزاردانشجو را دريک زمان داراست.

این پروژه درمساحت 10هزارمتر مربع در زمين ملکيت وزارت معارف احداث شده است که ظرفيت بيش ازيکهزاردانشجو را دريک زمان داراست.

مجتمع آموزشي تربيه معلم سيد جمال الدين افغاني که درکناردارالمعلمين سابقه سيد جمال الدين افغاني موقعيت دارد، کارهاي ساختماني آن بطوراساسي با داشتن امکانات عصري روبه پايان است.

آقاي انجنيريونس يوسفزي رييس تعميرات وزارت معارف افغانستان هدف ازساختن اين تعميرجديد راايجاد فضاي سالم ومناسب اکادميک براي تربيه معلمان اين کشور خوانده افزود:«تمويل کننده اين پروژه کشور ايران است که هزينه اين پروژه 1.5ميليون دالرمي باشد، کار اين پروژه درحدود دونيم سال پيش شروع شده که فعلا 95%کارآن انجام شده است».

به گفته آقاي يوسفزي اين پروژه درمساحت 10هزارمتر مربع در زمين ملکيت وزارت معارف احداث شده است که ظرفيت بيش ازيکهزارتن دانشجو را دريک زمان داراست.

بنابر اظهارات آقاي يوسفزي پروژه جديد مجتمع آموزشي سيدجمال الدين افغاني که توسط مهندسان وانجنيران ايراني طراحي شده است، دراين پروژه تمام شرايط اقليمي وضرورت هاي عصري يک مرکزآموزشي سطح عالي درنظر گرفته شده است.

به گفته آقاي يوسفزي دراين پروژه روزانه به طور اوسط يکصد تن افراد ماهر وغير ماهرمشغول کارهستند.

دراين پروژه جديد تربيه معلم سيد جمال الدين افغاني بنابه اظهارات رييس تعميرات وزارت معارف افغانستان، تمام نيازمندي هاي اکادميک از قبيل اتاق هاي درسي، اتاق هاي اداري، سالن کنفرانس واديتوريم درنظر گرفته شده است.

عبدالخالق يکتن از کارگران اين پروژه که مسووليتش نظارت کارگران ووظيفه وي ورقه اندازي(ورقه هاي فلزي)مي باشد مي گويد:" اکنون که کار کم شده است." وي سرکارگربوده و 28 نفرزيردستش کارمي کنند. به گفته وي زماني که کار زياد تربود، حدود 50 تا 60 نفر زيرنظرش کارمي کردند. آقاي عبدالخالق که جزو کارگران ماهر محسوب مي شود، از شرايط کاري خود وهمکارانش رضايت نشان مي دهد. عبدالخالق مي گويد:«چون در وطن ما کار نيست خود ما (درکشورخود) کدام دستگاه ياکارخانه نداريم. اين کارهارا مي کنيم و دراينجا کارگر را 200 افغاني وگلکار را 500 افغاني در روز (معاش) مي دهيم. من خودم اجاره کار هستم و متر100 افغاني کار مي کنم ».

اين گونه پروژه ها درکنارآباداني، ايجاد شغل نيزمي نمايند. کارگران دراين پروژه نيزازکارشان واين که حداقل کاري دردست دارند، تاحدودي راضي اند.

بايد گفت که وزارت معارف افغانستان درجريان سال گذشته (1386) خورشيدي چندين پروژه ي تربيه معلم ودارالعلوم (علوم ديني درچوکات وزارت معارف) را درچندين ولايت افغانستان ساخته است.

آگهی