چهره شهرکابل تغييرکرده است | آلمان و جهان | DW | 06.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چهره شهرکابل تغييرکرده است

دريک ديدي کلي اگرشهر کابل با شش سال قبل مقايسه گردد، بدون ترديد تفاوت هاي اساسي رامي توان دراين شهرمشاهده کرد، شهرکابليکه شش

default

سال پيش ساحات ويران شده اش بيشتر ازقسمت هاي آبادش بود، اکنون مضاف برمرمت بيشترين قسمت هاي ويران اين شهر، ساختمان هاي بلند منزل خوش رنگ وروغن ، مارکيت هاي چند طبقه سراپا از شيشه هاي رنگي ؛ مجهز به آسانسور(لفت) وسيستم هاي عصري، تابلوهاي بزرگ اعلانات واشتهارات تجارتي، لوحه هاي رهنماي ترافي

� وپل هاي پياده رو هوايي توجه هر بيننده را بخود جلب مي کنند.

از اين جمع؛ هفت پل پياده رو هوايي که پوشيده ازتابلوهاي بزرگ اعلانات واشتهارات تجارتي مي باشند، بيشتر از هر چيزي ديگرخودنمايي مي کنند.

اين پل هاي پياده رو هوايي که به طور کامل از مصالح فلزي ساخته شده اند. عزيز احمد يزداني معاون رياست فرهنگي شهرداري کابل مي گويد:"کاراحداث اين پل هاي پياده رو هوايي براساس يک قرارداد رسمي تجارتي ميان شهرداري کابل ويک شرکت ايراني به نام چشم شيشه يي از زمستان 1384خورشيدي آغاز گرديد.

به گفته ي آقاي يزداني اين پل هاي پياده رو هوايي درمقابل پنج سال عايد کامل اعلانات که دراطراف شان نصب مي شود توسط شرکت چشم شيشه يي احداث گرديده اند. آقاي يزداني علت اعمار اين پل هاي پياده رو هوايي راتراکم بيش ازحد ترافيک وعابران پياده درچند نقطه ي مزدحم شهر کابل دانست.

يزداني درحالي ازاستاندارد بودن اين پل ها سخن مي گفت ،ادعا مي کند که حفظ ومراقبت اين پل هاي پياده رو هوايي الي مدت موعود به عهده شرکت مجري(چشم شيشه يي) مي باشد .اين درحاليست که يکي از اين پل هاي پياده رو هوايي در نوآباد دهمزنگ در برخورد با يک لاري حامل کانتينرآسيب جدي ديده است.

آقاي يزداني درمورد گفت:«ما اين واقعه راديده ايم؛ مابه همين ارتباط براي شان \{شرکت چشم شيشه يي\}مکتوب روان کرده ايم ؛ که اين پل را\{دوباره\}بسازد وبلند کند، پيش از اين که شما به ما گفتيد؛ مابراي شان مکتوب فرستاديم». ولي به گفته معاون رياست فرهنگي شهرداري کابل جواب آن مکتوب را اين رياست هنوز دريافت نکرده است.

رسول بخش شخص که هميشه در کناراين پل ها که درمقابل وزارت مخابرات ساخته شده است دست فروشي مي کند ضمن آنکه آنها رابراي عابران پياده خوب مي داند درخصوص مشکلات ترافيکي که گاهي از موجوديت اين پل ها بوحود مي آيد، گفت:«يک ماه پيش؛ يک موتربار دار از هر چهار راهي که خواست گذشته نتوانست، به همين پل ها بند ماند».

فردي که اسمش راحميدي گفته خودش را دانشجوي دانشگاه کابل معرفي کرد حين عبور ازيکي از اين پل هاي پياده رو هوايي گفت:«پل هاي هوايي که در شهرکابل بالاي سرک ها اعمار شده است؛ يک ضرورت مبرم ومهم براي مردم ما است». آقاي حميدي علاوه از آن که خودش هميشه از اين پل ها استفاده مي کند از ساير عابران ومردم نيز توقع داردکه در موقع عبور ازاين نقاط از اين پل هاي پياده رو هوايي استفاده کنند.

مردي مسن که اسمش را ملک محمد حنيف گفت؛ درحالي که از زينه هاي يکي از اين پل هاي پياده رو هوايي بالا مي رفت ،گفت:«من فکرکردم که اگرازآنجا(خيابان) بروم موتر\{مرا\}نزند، ضعيف هستم وسرم دور مي خورد واگر به اين\{پياده روهاي هوايي\} هم بالامي شوم بسيارمشکل تمام مي شود».

به قول ملک محمد حنيف زينه هاي اين پل هاي پياده رو هوايي بلند تر از آن ساخته شده است که افراد مسن ومريض به تنهايي بتوانند عبور کنند.

آگهی