چهارچوب عام اروپایی مرجع زبان ها | Einstufung | DW | 02.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Einstufung

چهارچوب عام اروپایی مرجع زبان ها

چهارچوب اروپایی اساس متحد شده را برای آموزش زبان در سراسر اروپا تهیه میکند. در شش سطوح معیاری شده، این مهارت های را توضیح میدهد که متعلم در هر مرحله داشته میباشد.

"سطح A1 - آغاز نمودن
بیآموزید تا چگونه ارتباطات ابتدایی را برقرار میکنید، مانند کجا زنده گی میکنید و مصروفیت های تان چیست.

سطح A2 – برقراری رابطه معلومات اساسی
شما میتوانید در مورد موضوعات اساسی صحبت کنید و نیازمندی های خود را واضح سازید – مانند چی وقت شما خریداری میکنید.

سطح B1 – مدیریت وضعیت های روزمره
در زمان سفر در آلمان، میتوانید با اکثر وضعیت های که شما روبرو میشوید، میتوانید از عهده آن براید. میتوانید در مورد تجارب خود صحبت کنید و نظر خود را بطور واضح بیان کنید.

سطح B2 – متقاعد کننده باشید
شما میتوانید بطور فسیح و روان صحبت کنید – حتی در مکالمات طولانی با صحبت کننده گان زبان مادری صحبت کنید. شما میتوانید متن ها پیچیده و مباحثات را تعقیب کنید و نظر خود را روی موضوعات فشرده بیان کنید.

سطح C1 – برقراری ارتباط آزادانه
نیاز به جستجوی کلمات ندارید و میتوانید بطور آزاد و قابل انعطاف در هر وضعیت به لسان آلمانی صحبت کنید. متن ها دراز و پرچالش را میتوانید بفهمید.

سطح C2 – اظهار نظر درخواست
هرآن چیز را که میخوانید و میشنوید میفهمید و بطور فسیح و روان ارتباط برقرار میکنید که معلومات مفصل را ارایه میکنید.
"