چهارمین اتحادیه ژورنالیستان چه خواهد کرد؟ | مصاحبه ها | DW | 09.08.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

چهارمین اتحادیه ژورنالیستان چه خواهد کرد؟

آزادى بيان كه يكى از پايه هاى عمده دموكراسى و ضرورت هاى هر جامعه است در افغانستان يك بار ديگر آزمون مي گردد . اما طوري كه ديده مى شود ژورناليستان اين كشور تا به حال موفق نگرديده اند تا با تشكيل يك اتحاديه سراسرى ژورناليستان به مفهوم واقعي آن ، به يكديگر و آزادى بيان كمك بيشترى كرده باشند .

ما منيحث يك رسانه آزاد و مستقل سخت در هراسيم واز اين مي ترسيم كه فردا به نام قانون حقوق حقه ما سلب شود.

"ما منيحث يك رسانه آزاد و مستقل سخت در هراسيم واز اين مي ترسيم كه فردا به نام قانون حقوق حقه ما سلب شود."

اما اخیراًجمعي ازژورناليستان سرشناس افغانستان درکابل بارديگربراي ايجاد يک اتحاديه سراسري ژورناليستان افغانستان، گردهم آمده اتحاديه اي را به نام اتحاديه ملي ژورناليستان بنيان نهاده اند . البته پيش ازاين هم سه اتحاديه ديگربه نام اتحاديه ژورناليستان ايجاد گرديده بودند. براي متحد ويکي ساختن اين اتحاديه ها تلاش هاي وجود داشت .ازسويي هم نابساماني هاي فراوان ديده مي شود . درمورد موثريت اتحاديه ژورناليستان براي دفاع ازحقوق روزنامه نگاران وخبرنگاران ونابساماني هاي موجود گفت وگويي داريم با آقاي طارق نبي مديرمسوول تلويزيون خصوصي ساقي درهرات :

دويچه ويله :آقاى نبى ! چهارمين اتحاديه ژورناليستان هم عرض وجود کرد .در ابتدا بفرماييد كه علت از هم پاشيدگى ميان ژورناليستان و ايجاد چندين اتحاديه را شما در چه مي دانيد؟

طارق نبي : بسم الله ... البته افغانستان در مجموع در حال پاشيدگى نه تنها جوانب ژورناليستكى يا ابعادى كه فعلأ ما مى بينيم بلكه از لحاظ مطبوعاتى و رسانوى دچار مشكلات است و از لحاظ نظامى ، امنيتى ، اقتصادى ، وضع اجتماعى در تمام سطوح مشكلات دامنگير مردم افغانستان است ، اينها هم علل و عواملى دارد كه فكر مىكنم برنامه شما اين قدر وقت نداشته باشد كه روي علل و عوامل آن صحبت شود . منتها مشخصاً در قسمت سوالى كه شما كرديد ؛ من علت آنرا در چند چيز مى بينم. اولأ اين تعدد همچو نهاد ها برمي گردد به مسايل زبانى ؛ مسايل زبانى در افغانستان با وجودى كه دولت ادعا مىكند ، با وجودى كه مسوولين ادعا مىكنند و با وجودى كه خود ما مردم ادعا مى كنيم كه ما هيچگاه مشكلات زبانى نداريم، تعصب زبانى نداريم ، اما سخت در اين لجن زار و در اين آتش مى سوزيم . سرا پاى ما تعصب است ؛ خصوصأ تعصبات زبانى ، لسانى و فرهنگى .

دويچه ويله : آقاى نبى! شما بر اين ادعاى تان مثال مشخصى داريد؟

طارق نبي : همين امروز ما در پارلمان از طريق تلويزيون آريانا شاهد اين بوديم كه بعضى از وكلا كه منيحث نماينده ملت در آنجا قرار دارند مى آيند ، مسايل تعصب آميز را مطرح مىكنند ؛ در قسمت زبان يا در قسمت اعلانات و جاى تعجب است كه ما مى بينيم كه به شكل فجيع كشور مورد تهاجم فرهنگى اجانب قرار گرفته ، اما يك عده از دوستان در پارلمان عنوان مىكنند كه اعلانات در كشور هاى مثل ايران درست مى شود و از طريق رسانه ها پخش مى شود ، البته ما هم مخالف اين هستيم كه اعلانات در ديگر جا ترتيب شود ، از طريق رسانه هاى ما پخش شود. منتها از اين بوى تعصب به مشام مي رسد كه آنها بيشتر روي واژه هاى فارسي تعصب دارند .

دويچه ويله : شما فكر مي كنيد كه اتحاديه هاى ژورناليستان هم به اساس تعصبات قومى بوجود آمده است ؟

طارق نبي : خود ايجاد همچو نهاد همين طور گفتم بر مىگردد به گرایش های زبانی ومسايل فرهنگى . علت دوم مسايل سياسى است. ما ديديم عملأ كه يك سلسله از اين نهاد هاى كه به نام حمايت از ژورناليستان افغانستان قدعلم كردند از يك جاى به اصطلاح تمويل مى شوند يا براى آنها خرچ داده مى شود يا از لحاظ ايديولوژيكى پيرو يك مكتب خاصي اند و مى خواهند از اين وسيله براى رسيدن به اهداف خود استفاده كنند . من فكر ميكنم که علت سومى مسايل اقتصادي ومالي باشد . بعضى ها براى فند گيري( دريافت پول کمکي) و بخاطر جلب و جذب يك سلسله از پول هاى بسيار كلان كه از طرف اروپا و امريكا دراين استقامت ها تخصيص داده مى شوند دست به ايجاد همچو تشکل هاي مي زنند ومقطعي فقط بخاطراستفاده هاي مالي، همچونهاد هاي را تاسيس مي کنند .

دويچه ويله : آقاى طارق نبى ! چه تضمينى وجود دارد كه اتحاديه چهارمى هم از اين نوع نباشد ؟

طارق نبي : البته من آرزو دارم اين چهارمى كه تأسيس شده از اين چيز ها مبرا باشد ، اما ما فعلأ ما مردم افغانستان غير از خدا ديگر به هيچ چيزى اعتماد نداريم ، نى به دولت ، نى به مسوولين ، نى به نهاد هاى خارجى و نى به موسسات خارجى . كساني كه ادعاى به اصطلاح متمدن بودن مىكنند و كسانيكه از اروپا آمدند كه ما از آنها تمدن را ياد بگيريم ، يا احيانأ اسلوب و رفتار مدرن را از آنها عملأ آموزش ببينيم يا ياد بگيريم ؛ مى بينيم كه سخت خود آنها غرق تظاهر ، ريا ، دوگانگى و از اين قبيل اعمال و اوصاف سوء مى باشند . اما من فكر مىكنم كه واقعأ نه تنها تجمعات ژورناليستكى افغانستان به همچو نهاد هاى ضرورت دارند كه از آنها دفاع كنند ، از حقوق حقه آنها ؛خصوصأ كه حال مى بينيم با تعيين وزير جديد اطلاعات و فرهنگ يك سرى تشبثات و يك سرى تداخلات و يك سرى فشار هاى به مشام ميرسد كه دولت مى خواهد در چوكات قانون بالاي رسانه ها آن را اعمال كند ، ما منيحث يك رسانه آزاد و مستقل سخت در هراسيم واز اين ميترسيم كه فردا به نام قانون حقوق حقه ما سلب شود . بنأ همچو نهاد ها مى توانند كه از حقوق حقه ژورناليست ها دفاع كنند.

دويچه ويله : آقاى طارق نبى! تا حال شاهد سه اتحاديه ديگرى بوديم ، شما خود هم يكى از فعالان رسانه و مطبوعات هستيد . چقدر به نياز هاى ژورناليست هاى اين اتحاديه ها پاسخگو بودند؟

طارق نبي : در مقاطع متعدد ما شاهد از اين بوديم، از اينها بعضى اعلاميه ها صادر شده و بعضى ژورناليست ها مورد لت و كوب ، مورد تهديد ، ضرب و شتم قرار گرفتند ، اينها حمايت كردند و اين واقعأ قابل قدر است ، اما بطور كل ما مى بينيم هر ژورناليستى كه در افغانستان قد علم كرده يا مى خواسته در سايه مطبوعات و اطلاع رسانى مصروف شود به نحوى مورد تهاجم قرار گرفته و يا به اثر فشار هاى بعضى از سياستمداران مجبور به اين شده كه كشور را ترك بگويد.

دويچه ويله : بسيارتشکرازشما .

طارق نبي : ازشما هم تشکر.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی