چرا خشونتها درشمال افغانستان نيز شدت يافته اند؟ | افغانستان | DW | 05.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

چرا خشونتها درشمال افغانستان نيز شدت يافته اند؟

درماه هاي اخير دامن نا امني ها از جنوب، غرب وشرق به شمال افغانستان کشانيده شده است.طي روز هاي اخير ولايت قندوزشاهد يک رشته خشونت هاي شديد ميان نيروهاي طالب ونيروهاي مسلح افغانستان ونيروهاي بين المللي بوده است.

یکی ازتانکرهای نفتی سوخته درقندوز که مورد معاینه هیئت تحقیق قرار دارد

یکی ازتانکرهای نفتی سوخته درقندوز که مورد معاینه هیئت تحقیق قرار دارد

گفته ميشود دراخرين برخورد ها ميان نيروهاي امنيتي افغانستان وطالبان بيش از ده ها تن جان خودرا ازدست داده اند.

آقاي اسدالله ولوالجي کارشناس مسايل نظامي افغانستان مهمترين عامل گسترش نا امني به شمال افغانستان را ضعف نيروهاي امنتي افغانستان، فساد ادري گسترده دولتي و محافظه کاري نيروهاي بين المللي ميداند.

به گفته ولوالجي عامل ديگري که درنا امني ولايت قندوز رول عمده دارد اخيرا ناتو با روسيه به توافق رسيدند که پس از انکه راه اکمالاتي نيروهاي ناتواز طريق پاکستان آسيب پذير گرديد، اکمالات اين نيرواز طريق اسياي ميانه صورت گيرد، به اين دليل ولايت هاي شمال وبه خصوص قندوز اهميت استراتيژيک نظامي کسب کرده است.

« اکنون شيرخان بندر يک بندر استراتيژيک بتديل شده به اين لحاظ طالبان والقاعده توجه شان را بيشتر به انجا مبذول داشته اند تا از ظريق ضربه وارد کردن به خطوط اکمالاتي قواي ناتوو امريکا، به دنيا نشان بدهند که اين ها يک نيروي قوي هستند ودر سراسر افغانستان ميتوانند عمل کنند، موضوع ديگر اينکه مواضع طالبان در صفحات وجنوب ضعيف شده است، بخاطريکه برتري نظامي خود را نشان بدهند عمليات خودرا به صفحات شمال کشانيدند».

به عقيده ولوالجي بيشترين خشونت ها درمناطقي وجود دارد که از لحاظ تقسيمات قومي به پشتون هاي افغانستان تعلق دارد بناء درخشونت هاي قندوز ملاحظه قومي وانتيکي نيز دخيل ميباشد.

اکمالات ناتو ازطریق آسیای میانه ، شیرخان بندر را به یک نقطه ستراتژیک برای طالبان تبدیل کرده است واین عامل شدت شورشها درقندوزمی باشد

اکمالات ناتو ازطریق آسیای میانه ، شیرخان بندر را به یک نقطه ستراتژیک برای طالبان تبدیل کرده است واین عامل شدت شورشها درقندوزمی باشد

ولوالجي ميگويد نبايد فراموش کرد که قندوز اخرين ولايتي بود که بيشترين مقاومت عليه نيروهاي مقاومت شمال افغانستان ونيروهاي بين المللي انجام داد، بنابراين بسترلازم براي فعاليت هاي مخالفان وطالبان درقندوز وجود دارد، به باور وي درولايت هاي مثل قندوز که جمعي از مردم طرفدار طالب هستند وعده ديگري مردم خلع سلاح شده اند؛ در شرايط که نيروهاي دولتي وبين المللي هم ضعيف ومحافظه کارانه عمل ميکنند، فقط مقدار اسلحه، رهبري نظامي وتحرک نظامي کافي ميباشد تا امني ها را گسترش دهد.

به باور اقاي والوالجي اکنون حکومت افغانستان ونيروهاي ايتلاف درموضع دفاعي قرار دارند درحاليکه طالب ها درموقعيت تعرضي عمل ميکنند، به اين اساس ابتکار نظامي دردست طالبان هستند وازجانبي هم طالبها با يک انديشه اميد به پيروزي وبرتر عمل ميکنند، درمقابل ارتش افغانستان عمل ميکنند، درحاليکه سربازان ارتش دربرابرپول ميجنگند واز لحاظ اموزش هاي نظامي ايده وانديشه پيروزمندانه ودفاع حق از وطن دربرابر متجاوزان را ندارند، وي ميگويد اگر وضعيت امنتي افغانستان به همين منوال ادامه يابد، تغييرات درارتش، دربرنامه هاي ارتش وتغييرات در برنامه هاي جنگي نيروهاي بين المللي نيايد به زورد ترين فرصت شاهد گسترش جدي نا امني خواهيم بود.

به نظراسدالله والوالجی درحالیکه نیروهای ناتو درشمال محافظه کاری می کند، طالبان موقعیت تعرضی بخود گرفته است

به نظراسدالله والوالجی درحالیکه نیروهای ناتو درشمال محافظه کاری می کند، طالبان موقعیت تعرضی بخود گرفته است

والوالجي نيروهاي بين المللي را عامل عمده در گسترش نا امني به قندوزميداند.

« المان ها درشمال درست عمل نتوانستند وموفق نبودند، بعضي گروهاي ترانسپورتي\{نيروهاي بين المللي\} به طالبان پول ميدهند، اين موضوع دررسانه ها انتشار يافته است؛ دادن پول روحيه طالبان را تقويت ميکند، اينکه ازاين طريق طالبان پول بدست بياروند وهم امتياز نظامي کسب کنند بسيار خطرناک است».

والوالجي پيشنهاد ميکند که نيروهاي امنيتي افغانستان ونيروهاي خارجي بايد مثل طالبان عمليات هاي پارتيزاني را به راه اندازند، به عقيده وي استفاده از نيروهاي عمليات سريع وspecial force راه ديگري است که اميد موفقيت بيشتر درمقابل طالبان را تقويت ميکند.

اقاي والولجي به بعضي مسايل منطه اي وبين المللي نيز درنا امن شدن قندوز اشاره کرد وگفت اخيرا روس ها ابراز نگراني کردند که امريکا تلاش دارد اسياي ميانه را نا امني سازد ممکن را ه پيدا کردن طالبان در قندوز جزو همين برنامه اي باشد که باعث نگراني روس ها شده است.

امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط