پيروزي چشمگير احزاب راستي هاي افراطي در اروپا | آلمان و جهان | DW | 14.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پيروزي چشمگير احزاب راستي هاي افراطي در اروپا

در انتخابات پارلماني هنگري به تاريخ يازدهم اپريل، حزب راستي افراطي توانست به پارلمان راه يابد.

ويکتور اوربان، رهبر حزب راستي اتحاد شهروندان اخيراً در هنگري توانست با کاربرد شعار هاي ضد خارجي و اروپايي در انتخابات برنده شود

ويکتور اوربان، رهبر حزب راستي اتحاد شهروندان اخيراً در هنگري توانست با کاربرد شعار هاي ضد خارجي و اروپايي در انتخابات برنده شود

در همين اواخر در فرانسه، حزب راستي افراطي جبهه ي ملي به رهبري جان – مري لوپن در انتخابات محلي موفق به کسب آراي زيادي شد. در ايتاليا گروه عوام گرايي ضد خارجي به نام ليگاي شمال، موقعيت اش را تحکيم کرد و در هالند، محبويت گيرت ويلدرس، منتقد افراطي از اسلام رو به افزايش است. سوال اين است که شهروندان واجد راي دهي اروپا تا چه حدي در برابر شعار هاي عوام گرايانه ي اين گونه گروه ها ضربه پذير هستند، گروه هاي افراطي که راه حل هاي خيلي ساده به مسايل پيچيده ارايه مي کنند.

وا قعيت اين است که طرفداران احزاب راستي عوام گرا و ضد خارجي ها، در کشور هاي اروپايي رو به افزايش است. آنها در ماه هاي اخير در بسياري از کشور هاي اتحاديه اروپا، به موفقيت هاي چشمگيري دست يافتند. ويکتور اوربان، رهبر حزب راستي اتحاد شهروندان (FIDESZ) اخيراً در هنگري توانست با کاربرد شعار هاي ضد خارجي و اروپايي در انتخابات برنده شود، به همين ترتيب حزب راستي افراطي يوبيک (Jobbik) در هنگري پيروزي آشکاري کمايي کرد.

حرکت هاي مخالفان اسلام، در طيف عوام گرايان راستي اروپايي، جايگاه خاصي دارند. به طور نمونه گيرت ويلدرس، نماينده ي پارلمان هالند آشکارا از يهود ستيزي و يا برچسب هاي ضد مدرن دوري مي جويد، درست چيزي که احزاب افراطي راستي غالباًً به آن دست مي زنند. اما گيرت ويلدرس خويش را به حيث مد افع دموکراسي واقعي جا مي زند. باوجود آن، ولفگانگ کپوست، کارشناس امور گروه هاي راستي افراطي در آلمان همخواني هاي ميان اين حرکت هاي راستي هاي افراطي مي بيند:

"تحول در هالند به تمام معني در رابطه با منع مناره هاي مساجد در سويس و حرکت هايي موافق آنها در آلمان قرار دارد که آنها نيز شعار ضد اسلام گرايي را در پرچم هاي شان حمل مي کنند. در اين ميان رابطه اي ميان آنها وجود دارد و آنها به صورت تنگاتنگ با همديگر همکاري مي کنند. دانشمندان مدتي است که از يک "راسيسم ضد اسلامي" سخن مي گويند، زيرا به اين وسيله هدفمندانه ترس و هراس اشاعه مي شود و تلاش مي شود تا يک مخالف قابل شناسايي يا دشمن خلق شود."

از نظر ولفگانگ کپوست، کارشناس امور گروه هاي راستي افراطي در آلمان، تفاوت هاي بسياري نيز ميان حرکت هاي عوام گرا در کشور هاي مختلف اروپايي وجود دارد. اما آنچه عوام گرايان راستي با آن اشتراک دارند، اين است که آنها دقيقاً در زمان هاي بحران تلاش مي کنند تا ترس و هراس راي دهندگان را به نفع شان ابزار سازي کنند. کپوست در اين باره گفت:

"راستي هاي عوام گرا بر نارضايتي هاي طرفداران شان تکيه مي کنند. آنها جواب هاي ساده اي به مشکلات پيچيده ارايه مي دهند: در قسمت وضعيت اقتصادي، بيکاري يا عدم اطمينان در امور اجتماعي. آنها به خصوص مي خواهند از خارجي ها و آن "ديگران" دوري جويند، آنها را از کشور هالي شان بيرون کنند، يا آنها را "راهي وطن شان کنند"، قسمي که خود مي گويند."

از آنجا که اين حرکت هاي سياسي خويشتن را به وسيله ي مرزبندي با بيگانه ها تعريف مي کنند، به زحمت موفق به اين امر مي شوند تا فراسوي مرز هاي دولت هاي ملي شان، نيرو هاي شان را با همديگر متحد سازند. اين امر را مي توان در پارلمان اروپا نيز مشاهده کرد، چنانچه کپوست، کارشناس امور گروه هاي راستي افراطي در آلمان مي گويد:

"هم راستي هاي افراطي و هم عوام گرايان راستي با اروپا مشکل دارند. آنها عليه آن مبارزه مي کنند، آنها خواهان هيچ نهاد سياسي فراملي، مانند اتحاديه ملي نيستند. آنها خواهان اروپاي "سرزمين پدري" هستند."

شميت/مبلغ

ويراستار:انتظاري

آگهی