پيامدهاي حقوق بشري تقلبات انتخاباتي درافغانستان | مجله حقوق بشر | DW | 12.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

پيامدهاي حقوق بشري تقلبات انتخاباتي درافغانستان

تقلبات گسترده درانتخابات رياست جمهوري افغانستان نه تنها طبيعي ترين حق مردم افغانستان را پامال کرده است، بلکه زمينه پيامد هاي خطيرحقوق بشري را نيز فراهم مي سازد.

جهان مطمئن نیست که حامد کرزی با متحدان جنگسالارش بعد ازانتخابات چه می کند

جهان مطمئن نیست که حامد کرزی با متحدان جنگسالارش بعد ازانتخابات چه می کند

دلهره ازپامال شدن حقوق بشر درافغانستان

پس ازآنکه انتخابات افغانستان به پايان افتضاح آميز خود رسيد اکنون زمان آن است که رئيس جمهور اوباما بازبيني سياستهايش را پايان داده و اميدي درچشم انداز تيره افغانستان بدمد.

برخي از اعضاي کانگرس از اين انتخابات تقلب آميز چنان ترسيده اند که ارزش تداوم تعهدات امريکا را مورد سوال قرار مي دهند. اما هر سياستمداري که ازنزديک مسائل افغانستان را دنبال مي کند، درمورد بي قانوني وفسادي که درحکومت افغانستان معمول است معلومات دارد. مي بايست به اين گمان افتاده باشد که ايالات متحده امريکا به تقويت اين وضع کمک کرده است.

درهشت سال گذشته ايالات متحده امريکا با تجارشناخته شده مواد مخدر معامله کرده است، درسطح بسيار بلند با جنايتکاران رسوا مذاکره کرده است ومليشه هايي را که در دولت راجسترنشده اند ، براي حفاظت ازپايگاه هايش استخدام کرده است. اداره بوش با اين دليل که " دشمن دشمن ما ، دوست ماست" ، نخواست بسياري از سياستمداران وجنگسالاران ترسناک ومنفور را برکنار کند.

با اوج گيري شورشگري و حکومتي که بي اعتبار شده است، ديگر اين دليل که " امنيت مقدم برعدالت " است ، نمي تواند دقيق پنداشته شود. افغانها جداً مي خواهند شاهد تغييري باشند. آنها ازپست فطرتي رهبران شان منزجراند. با کشتارها ، تجاوزهاي ناموسي و آدمربايي هايي که بدون مجازات مي مانند به آنها تهوع دست مي دهد. مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار مي گيرند. فعالان زن کشته مي شوند. ژورناليستان را شقه شقه مي کنند. دراين ميان طالبان تقويت مي شوند ودربين مردم جا بازمي کنند.

با آنکه دبیرکل ملل متحد با بازدیدش ازکابل اطمینان داده است که آن موسسه افغانستان را ترک نمی گوید اما تغییرمحل کارمندان خارجی ملل متحد، تاثیر منفی ای برسایر موسسات غیردولتی به ویژه موسسات انجو افغانی داشته است

با آنکه دبیرکل ملل متحد با بازدیدش ازکابل اطمینان داده است که آن موسسه افغانستان را ترک نمی گوید اما تغییرمحل کارمندان خارجی ملل متحد، تاثیر منفی ای برسایر موسسات غیردولتی به ویژه موسسات انجو افغانی داشته است

من درکابل با افغانهاي زيادي ملاقات کردم که در راي دادن شرکت نکرده بودند. آنها بصورت خلص گفتند که کمترچيزي تغييرنخواهد کرد. آنوقت ممکن بود حامد کرزي برنده شود ، درغيرآن رقيبش عبدالله عبدالله به عين تعداد دوستان جنگسالار داشت. يک زن پيمان انتخاباتي کرزي را با جنگسالاران به خصوص جنرال دوستم تقبيح کرد. برادر او چند دهه پيش توسط افراد جنرال دوستم به قتل رسيده بود.اشکهاي او توقف نمي کرد ومي گفت:" برادرم سي سال است درقبرش خاک مي خورد ودوستم هنوز هم اداي پادشاهان را دارد". مرد جواني شاهد بوده است که همه اعضاي خانوده اش ، درجريان جنگهاي داخلي دهه ء 1990، هنگامي که او يازده سال داشته است گلوله باران شده اند. او مي گويد: " من راي نمي دهم . من به هرکه راي بدهم جنگسالاران برنده مي شوند".

پيش ازانتخابات کرزي حکومت خود را به جنگسالاران وکلاه برداران ديروز گرو گذاشته بود. تازماني که اوباما حکومتداري خوب را مسئله مرکزي سياست جديد خود نسازد، اين افراد دوباره به قدرت برمي گردند وبه ثروتمند شدن شان به کمک دالرهاي خارجي وپول مواد مخدر ادامه مي دهند.

اما پيش ازآنکه کرزي ترغيب شود تا اعمال خود را تصحيح کند، اوباما بايد اعلام کند که مناسباتش را با سياستمداران فاسد، جنگسالاران جنايتکارومليشه ها پايان مي دهد. واشنگتن بايد به حقوق زنان اولويت قايل شود.ولو آنکه چنين اقدامي مورد حمايت افراد نيرومندي در درون وبيرون حکومت نباشد.

راشل ريد/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

کارمندان موسسات امدادي اکنون احساس خطر بيشتر مي کنند

پس ازآنکه به صدها تن ازکارمندان خارجي ملل متحد بنابر دلايل امنيتي موقتاً در درون وبيرون افغانستان تغييرمکان داده شدند، "انجو" هاي محلي و کارمندان افغاني درمورد امنيت خود شان احساس نگراني مي کنند.

کارمندان افغانی انجوها به اتهام جاسوسی و همدستی با خارجیان بیشتر ازخارجیان مورد حمله وگروگانگیری قرارمی گیرند

کارمندان افغانی انجوها به اتهام جاسوسی و همدستی با خارجیان بیشتر ازخارجیان مورد حمله وگروگانگیری قرارمی گیرند

خليل شاه ، رئيس "اداره احياي مجدد وحفظ انرژي" به خبرگزاري "ايرين" يا "مرکز اطاعاتي منطقه اي ملل متحد" گفته است:

" پايين آوردن سطح حضور ملل متحد درنزد همه افغانها، به ويژه انجوها اين بيم را به وجود آورده است که هدف آسانتري براي مخالفان مسلح دولت مي شوند".

لارنت سيلارد، مديرموسسه " اکبر" که اجتماعي از 100 "انجو" افغاني وخارجي که درافغانستان کارمي کنند هست، مي گويد:" انجو ها بايد درروشنايي کاهش ظرفيت عملياتي ملل متحد ، امنيت ، برنامه ها وفعاليتهايش را مورد ارزيابي مجدد قرار بدهند".

"يونما " يا "هيئت معاونت ملل متحد براي افغانستان" گفته است که بنا بر خطرات امنيتي، برخي از کارمندان ملل متحد در درون وبيرون افغانستان بصورت موقتي تغيير محل داده مي شوند.

کاي آيده ، نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد براي افغانستان ، به روز پنجم ماه نومبر ضمن يک کنفرانس مطبوعاتي گفته است که " ما درمورد بيرون رفتن ملل متحد سخن نمي گوييم...ما ازبيرون کشيدن کارمندان مان سخن نمي گوييم " .

تغييرمحل کوتاه مدت کارمندان ملل متحد درافغانستان درست يک هفته پس ازآن صورت مي گيرد که يک مهمانخانه ملل متحد درکابل مورد حمله قرار گرفت وپنج تن ازکارمندان آن موسسه کشته شدند. طوري که گفته شده است شورشيان طالب مسووليت اين حمله را گرفته وگفته اند که حملات بيشتري را عليه کارمندان ملل متحدبه راه مي اندازند.

ملل متحد درافغانستان 1300 کارمند خارجي و 4000 کارمند افغان دارد.

کارمندان افغان ملل متحد

چندين کارمند افغان ملل متحد به " ايرين" نگراني شان را ازناحيه امنيت شخصي وآسيب پذير بودن شان بيان داشته اند.

يک کارمند افغان ملل متحد که ترجيح داده است از او نام برده نشود گفته است:" ما احساس مي کنيم اکنون درمعرض خطر بيشتر قرار گرفته ايم. ما اميدواريم که سازمان ملل متحد طرقي را جستجو کند که خطرات را براي کارمندان افغان نيز کاهش بدهد".

عبدالله عبدالله هم کمترازکرزی متحدان جنگسالار ندارد

عبدالله عبدالله هم کمترازکرزی متحدان جنگسالار ندارد

عليم صديق، سخنگوي ملل متحد خواسته است که به کارمندان افغان ملل متحد مجدداً اطمينان بدهد که " ما بصورت خاص متوجه امنيت کارمندان افغان ملل متحد مي باشيم ". صديقي ضمن اظهار اين مطلب به " ايرين" علاوه کرده است که سازمان ملل متحد حفاظت وامنيت همه کارمندان خود را درنظردارد.

بنا برمعلومات "دفترحفاظت انجوها" يا " انسو"، کارمندان افغان به تناسب کارمندان خارجي ملل متحد وانجوها بيشتر به قتل رسيده ، به گروگان گرفته شده ومورد بدرفتاري قرارگرفته اند.

"انسو" درماه اکتوبر گزارش کرده است که درنه ماه اول سال 2009 ميلادي 18 کارمند افغان انجوها کشته شده و 6 تن درحادثات امنيتي زخمي شده اند.

خليل شاه رئيس "اداره احياي مجدد وذخيره انرژي" مي گويد:" به غلط کارمندان افغان را متهم به جاسوسي وهمدستي با خارجيها مي سازند".خليل شاه علاوه کرده است کارمندان افغان به دليل ارتباط آنها با انجوها وسازمانهاي بين المللي ، درخانه ها ومجامعي که کارمي کنند، بيشتر درمعرض خطر قرار دارند.

تاثيراين خطرات برپروژه ها

هرچند "يونما" يا "اداره معاونت ملل متحد براي افغانستان" مي گويد که به هزاران تن ازکارمندان ضروري اش درکشورمي مانند وبرنامه ها را ادامه مي دهند، اما برخي از" انجو" ها نگران تاثير اين امر برپروژه هاي شان مي باشند.

عبدالستار صديقي، مديربرنامه هاي يک موسسه غيردولتي يا " انجو" موسوم به " همآهنگي کمکهاي خيريه به افغانستان " به " ايرين " گفته است:" ما کارهاي مان را درمشارکت نزديک با ادارات ملل متحد انجام مي دهيم . هرگاه آنها شمار کارمندان شان را کاهش دهند، تاثير بازدارنده اي برپروژه وفعاليتهاي ما مي کنند".

با اينهم ملل متحد ازتعهداتي که دربرابر مردم افغانستان دارد، اطمينان مي دهد. دريک اعلاميه " يونما" يا " هيئت معاونت ملل متحد براي افغانستان " به تاريخ 5 ام نومبر آمده است: " درحالي که اين اقدامات امنيتي علاوگي اتخاذ مي شوند ، همه کوششها به خرج داده مي شود تا اخلال فعاليتهاي ما را به حداقل برساند".

ايرين/ رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

آگهی