پوهنوال اکرم : بيش از2600 نفربه پروسه تحکيم صلح پيوسته اند. | مصاحبه ها | DW | 19.12.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

پوهنوال اکرم : بيش از2600 نفربه پروسه تحکيم صلح پيوسته اند.

": اين ها همه اي شان درمخالفت با دولت قرارداشتند وتقريباً بيشترآنها مسلح بودند که به پروگرام صلح پيوسته اند. دربين آنها افراد بسيارعالي رتبه هم بوده اند که درمخالفت با دولت قرارداشتند. يعني به سويه وزيران ، معينان و واليان وقت طالبان که درمخالفت قرارداشتند . "

بيش از509 نفرزندانی ازگوانتانامووبگرام رها شده اند.

بيش از509 نفرزندانی ازگوانتانامووبگرام رها شده اند.

گفتگوبا پوهنوال اکرم رييس اداري کميسيون تحکيم صلح وآشتي ملي افغانستان:

دويچه ويله :آقاي اکرم ؛ کميسيون تحکيم صلح وآشتي ملي درمدت يکسال وهشت ماه فعاليتش چه دستاوردهاي داشته است؟

اکرم" تشکر؛ درجريان بيست ماه که کميسيون تاسيس شده تا به اکنون بيش از2600 نفرازمخالفين ،ازجمله "برادران ناراضي حکميتار" وطالبان که ازولايات مختلف افغانستان بودند به پروگرام (برنامه ) تحکيم صلح پيوسته اند.

بيشتراز509 نفرمحبوسين ازگوانتانامووبگرام توسط عرايض مختلف که ازولايات به مارسيده بودند وفاميلهاي شان عارض شده بودند رها شده اند. ورق هاي عرض آنها که توسط مشران (بزرگان)اقوام تصديق شده بودند وآنها تعهد سپرده بودند که درآينده کساني که رهامي شوند هيچ نوع مخالفت با دولت نخواهند کرد. اين عريضه هاي شان بعدازتصديق وتضمين ولايات ، مشران(بزرگان) اقوام ولايات به مارسيدند وما رسماً به مراجع مربوطه شان ارسال کرديم . تقريباً 1200 نفرورق عرض ديگربرادران که محبوس اند براي ما رسيده اند که آنها را هم دنبال مي کنيم ودرطي مراحل اند. يک تعداد محبوسين تا روزهاي عيد هم رها مي شوند . درعين زمان جناب حضرت صاحب (آقاي مجددي ) ازتمام ولايات افغانستان بزرگان اقوام را دعوت کردند تا با کميسيون ازنزديک ملاقات وگفتگوداشته باشند. درجريان بيست ماه، بيش ازده هزارنفرازبزرگان اقوام به کميسيون صلح آمدند که به آنها وظيفه داده شد تا به مناطق خود برگردند وآنجابا کساني که با دولت درمخالفت قراردارند ونظربه عوامل گوناگون ناراض شده اند ؛با آنها صحبت کنند که درمقابل دولت ازمقاومت دست بکشند.

دويچه ويله :آيا تعدادي را که شما گفتيد درميان آنها افراد مسلح که درجنگ با دولت بوده هم شامل است؟

اکرم : اين ها همه اي شان درمخالفت با دولت قرارداشتند وتقريباً بيشترآنها مسلح بودند که به پروگرام صلح پيوسته اند. دربين آنها افراد بسيارعالي رتبه هم بوده اند که درمخالفت با دولت قرارداشتند. يعني به سويه وزيران ، معينان و واليان وقت طالبان که درمخالفت قرارداشتند . به سويه ولسوال وقوماندان تقريباً بي حساب بوده اند که درمخالفت با دولت قرارداشتند . ما ايشان را دعوت کرديم فعلاً دربرنامه صلح با ماکارمي کنند.

دويچه ويله :شرايط پذيرش ويا مصالحه ازطرف دولت وشرايط آناني که به دولت پيوسته اند چه بوده اند؟

اکرم : ما صرف به بزرگان اقوام وظيفه داديم وگفتيم که اين برادراني که درمخالفت با دولت قراردارند وبه پروسه تحکيم صلح دعوت مي شوند ازطرف شما بايد تضمين شوند. وقتي که اين برادران با دولت يکجا مي شوند بزرگان اقوام به نمايندگي هاي که درولايات قراردارند آنجا مراجعه مي کنند و يک مقدارمراحل اصول اداري دارد که پس ازطي مراحل ازطرف مشران(بزرگان ) اقوام تضمين مي شوند که اين برادرکه فعلاً ازمخالفت دست کشيده اند ودرآينده با دولت هيچ نوع مخالفت نمي کنند. اگرمخالفت کردند همين مشران اقوام تعهد سپرده اند که دوباره به دولت خبربدهند.

بعدازآن ازولايات به مرکزارسال مي شوند . وقتي که به مرکز آمدند به امضاي جناب حضرت صاحب(آقاي مجددي) که در رأس کميسيون است مکتوب تامين امنيت براي آنها داده مي شود درآن مکتوب ذکراست که اين برادربه اين تاريخ به برنامه تحکيم صلح پيوسته وازمخالفت دست کشيده است. بناءً ازتمام حقوق مشروع خود برخوردارمي باشد.

دويچه ويله : گفتگوها ومذاکرات شما درچه سطح با مخالفين دولت بوده وبا چه کساني مذاکره صورت گرفته است؟

اکرم : مذاکره هرازگاهي درداخل افغانستان حتا درمرزبا براردران مخالفين صورت گرفته است . تقريباً با اکثرآنها درتماس هستيم.

ممکن عالي رتبه هاي آنها يک تعداد شرايطي داشته باشند؛ باشرايط شان بحث مي شود . برادراني که مي آيند ازحزب اسلامي وطالبان اند.

دويچه ويله : گفته مي شود که مذاکرات با طالبان که درحال جنگ اند جريان دارد وآنها خواهان سهم دردولت وسپردن کنترول برخي ولايات وبرخي کرسي هاي وزارتها اند ؛ چقدراين موضوع صحت دارد؟

اکرم : ني ، درپروگرام صلح اين مطرح نشده است . با دولت اگراين مطلب را مطرح کرده باشند ، آن کاردولت است . با کميسيون فقط درارتباط صلح با ايشان حرف زده مي شود وبراي شان گفته مي شود که شمارا به پروگرام تحکيم صلح دعوت مي کنيم .

ممکن بعضي پيشنهادهاي آنها داشته باشند . پيشنهادها ازطريق کميسيون با دولت و جاهاي ديگرمطرح مي شود . فعلاً پيش ازوقت است که من درباره ي آن چيزي بگويم.

دويچه ويله : شرايط ويژه اي آنها چيست؛ کساني که درحال جنگ اند چه شرايطي گذاشته اند؟

اکرم : دراين مورد من فعلاً چيزي گفته نمي توانم . ممکن درآينده معلوم شود . کساني که پيشنهادي هاي شان خرد ريزبوده اند به پروگرام صلح آمده اند وبا ما يکجا شده اند. ممکن يک تعداد برادران ديگرقناعت شان فراهم شوند درآينده صحبتهايي با ايشان صورت بگيرد . درآينده ممکن اين مسايل گفته شود که چه مي خواهند وچه پيشنهادهاي دارند.

دويچه ويله : يک جهان تشکر.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی