پنج باب مکتب با حمایت ترکیه در ولایت تخار اعمار شد | گزارش های بازسازی | DW | 20.07.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

پنج باب مکتب با حمایت ترکیه در ولایت تخار اعمار شد

پنج باب مکتب جدید در ولایت تخار اعمار شد. این مکاتب در ولسوالی های "خواجه بهاوالدین" و"درقد" موقعیت دارند و ازطرف کشور ترکیه تمویل شده اند.

default

فعالیت های بازسازی ترکیه بیشتر در عرصه اعمار مکاتب و کلنیک ها متمرکز است


آقای اوزگون آرمان، جنرال قنسول ترکیه گفت، این پروژه ها بیش ازسه ملیون دالرآمریکایی هزینه برداشته اند که به این ترتیب برای شش هزاردانش آموز پسر ودخترمکانهای مناسب آموزشی فراهم شده است.
آقای اوزگون افزود:

"در ولایت تخار به دو عرصه اهمیت بیشترمی دهیم. عرصه معارف وصحت؛ درین عرصه ها پروژه هایی رانیز حمایت کرده ایم، چنانچه پنج مکتبی را که ساخته ایم، به ریاست معارف تسلیم داده ایم که هم اکنون مورد استفاده دانش آموزان قرارگرفته اند. ودوکلنیک صحی نیز در خواجه بهاوالدین ساخته ایم که عملاً فعالیت دارند."

جنرال قنسول ترکیه اظهار داشت، کشورش درپهلوی اینکه برای اعمار مکاتب همکاری می کند، درساختن کلنیک های صحی نیز فعالیت های موثردارد:

"کشورترکیه ازسال دو هزار بدینسو پروژه های زیادی را درافغانستان راه اندازی وحمایت کرده است. مخصوصاً درولایت کابل، ولایت وردک که تیم بازسازی ما درآنجا فعالیت دارد ودرولایت های شمال که این پروژه ها بیش از دوصد ملیون دالرهزینه برداشته اند."

درهمین حال شماری ازباشندگان تخار نیز کار پروژه هایی را که ازسوی کشورترکیه راه اندازی وحمایت شده اند، در راستای بازسازی این ولایت با اهمیت می دانند. آنان معتقدند که این پروژه ها نقش موثری را در فراهم آورن تسهیلات برای مردم ایفا می کنند. سمیع الله، باشنده تخارمی گوید:

"ما ازپروژه های ترکیه خوش هستیم. ما توقع داریم که کشور ترکیه کارهای موثری را در راستای بازسازی این ولایت انجام بدهد. ما به این پروژه ها ضرورت داریم و ازجامعه جهانی می خواهیم که پروژه های بیشتر را راه اندازی وحمایت کنند."

مقام های دولتی ولایت تخارنیز کارپروژه های بازسازی کشورترکیه را درراستای بازسازی این ولایت موثرمی دانند وخواهان ادامه کاراین نوع پروژه ها هستند. پیش ازین کشورترکیه درعرصه بازسازی ولایت های کابل، وردک، بلخ، سرپل وجوزجان حضور فعال داشته است وحالا به نظرمی رسد که این پروژه ها ولایت های شمالشرقی ومخصوصاً ولایت تخار را نیزتحت پوشش خود قرار بدهند.

محمد صابریوسفی، طالقان
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط