پنتاگون : فکرنمي شود به زودي وضع امنيتي درافغانستان بهبود يابد | افغانستان | DW | 28.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پنتاگون : فکرنمي شود به زودي وضع امنيتي درافغانستان بهبود يابد

وزارت دفاع ايالات متحده امريکا هشدار داده است که : فکرمي شود طالبان درحالي که جنگ را درپايگاه هاي شان واقع درجنوب وشرق افغانستان ادامه مي دهند، مي خواهند حضورشان را درمناطق جديد افغانستان تقويت بکنند.

قرار است پنتاگون به عین ترتیب گزارشهای شش ماهه درمورد عراق نیز تهیه بکند

قرار است پنتاگون به عین ترتیب گزارشهای شش ماهه درمورد عراق نیز تهیه بکند

پنتاگون يا وزارت دفاع ايالات متحده امريکا درنخسيتن گزارش پيرامون امنيت درافغانستان به کانگرس نوشته است: "طالبان مي خواهند کنترول حکومت افغانستان برمناطق روستايي به ويژه درجنوب وشرق را به چالش بطلبند. درعين زمان احتمالاً طالبان مي کوشند تا حضورشان را درغرب وشمال گسترش بدهند"

اين مليشه هاي تندرو که درسال 2001 توسط ائتلاف بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا ازقدرت ساقط شده اند، دوباره متشکل شده اند.

افزايش پيهم نيروهاي طالبان منتج به افزايش خشونت درسال 2007 گرديده است که دراثرآن درحملات انتحاري، بمب گذاري درکنارسرکها وسايرانواع خشونت 6500 نفرکشته اند.

اين گزارش پنتاگون که حوادث را تا ماه اپريل دنبال کرده است مي گويد: نيروهاي بين المللي " موجب ضرباتي برشورشيان افغان شده اند که اين ضربات شامل ازدست دادن رهبران آنها و ازدست رفتن برخي از پناهگاه هاي مامون ايشان بوده اند".

ازجمله 106 سربازخارجی که ازآغاز سال تا کنون درافغانستان کشته شده اند، بیشترین آنها قربانیان بمبهای کنارسرک اند

ازجمله 106 سربازخارجی که ازآغاز سال تا کنون درافغانستان کشته شده اند، بیشترین آنها قربانیان بمبهای کنارسرک اند

گزارش مي افزايد:" با وجود اين ضربات، احتمال دارد طالبان درسال 2008 ميزان وشدت حملات تروريستي وبمب گذاري شان را حفظ نموده وافزايش بدهند".

به دنبال حمله تروريستي يازدهم سپتمبر سال 2001 درايالات متحده امريکا ، ائتلاف بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا رژيم طالبان درافغانستان رابه خاطر حمايت شان ازشبکه القاعده ازقدرت انداخت.

باوجود حضور 70000 سربازنيروهاي بين المللي درافغانستان ، به شمول سربازان زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا ( درعمليات آزادي پايدار) و بخش ديگر يعني آيساف، زيرفرماندهي ناتو ، دردوسال گذشته، خشونتها درافغانستان بصورت مستمر افزايش يافته اند.

اين گزارش که طي 72 صفحه زيرعنوان " گزارش درمورد پيشرفت به سوي امنيت وثبات درافغانستان " تهيه شده است، درنوع خود نخستين گزارش به کانگرس ايالات متحده امريکا مي باشد. پنتاگون درنظر دارد تا مشابه همين گزارش هرشش ماه درمورد اوضاع عراق نيز تهيه بکند.

طالبان درحالی که درجنوب وشرق افغانستان می جنگند، می کوشند درشمال وغرب نیز نفوذ شان را گسترش بدهند

طالبان درحالی که درجنوب وشرق افغانستان می جنگند، می کوشند درشمال وغرب نیز نفوذ شان را گسترش بدهند

مطابق به شمارشي که آژانس فرانس پرس برمبناي اين گزارش به عمل آورده است،ازجمله 106 سربازخارجي که ازماه جنوري بدينسو درافغانستان کشته شده اند، اکثرت ايشان با بمب کنارسرک به قتل رسيده اند.

مطابق به اين گزارش : " خطربسيارمهم براي ثبات " درمناطق غربي وشمالي افغانستان ازجانب " جنگسالاران ، جنايتکاران و قاچاقبران مواد مخدر متصوراست. قدرت اينها با افزايش قابليتهاي حکومت محلي وملي به چالش فراخوانده مي شود".

تجارت مواد مخدر دراين کشور براي حکومت ونيروهاي بين المللي " چالش مهمي باقي مي ماند" ." درحالي که دربرخي ساحات پيشرفتهايي حاصل شده اند، درکل تلاشهاي ضد مواد مخدر درافغانستان موفق نبوده اند".

گزارش دررابطه با ايران مي گويد:" دست کم ازسال 2006 بدينسو ، شواهدي وجود دارند که شورشگري با تجهيزات جنگي اي که منشاي آن درايران است، اکمال مي گردد".

روبرت گیتس ازطویل المدت پناهگاههای شورشیان را درطرف پاکستانی مرز خطربزرگی می داند

روبرت گیتس ازطویل المدت پناهگاههای شورشیان را درطرف پاکستانی مرز خطربزرگی می داند

گزارش يک افزايش بسيارزياد را درشماربمبهاي کنار سرک مي بيند که بدان بمبهايي که ازدورهدايت مي شوند گفته مي شود. شماراين بمبهارا پنتاگون درسال2007 تا 2615 دانه گفته است . اين درحالي است که درسال 2006 شمار اين بمبها 1931 دانه بوده است.

گزارش نتيجه مي گيرد که ازدرازمدت ، بزرگترين "چالش به امنيت افغانستان ازپناهگاه هاي شورشيان درآن مناطق مرزي پاکستان که به صورت فدرالي اداره مي شوند (فتا يا منطقه آزاد) ، به وجود مي آيد".

به روزپنجشنبه روبرت گيتس، وزيردفاع ايالات متحده امريکا از ناکامي پاکستان براي فشارآوردن برنيروهاي طالبان درمناطق مرزي اين کشور سخن به ميان آورد. گيتس دريک کنفرانس خبري گفته است: افزايش 40 درصد حملات درمناطق شرقي وجنوبي افغانستان درپنج ماه اول سال 2008" يک موجب نگراني ، يک موجب نگراني واقعي است... ومن فکرمي کنم يکي ازدلايلي که ما شاهد اين افزايش مي باشيم درآن است که کساني ازمرزمي گذرند... ازمنطقه مرزي".

پنتاگون يا وزارت دفاع ايالات متحده امريکا درحالي که از" مسووليت اخلاقي " ايالات متحده امريکا دربرابرافغانستان سخن به ميان مي آورد؛ براين نظراست که موفقيت " هرگز توسط وسايل نظامي به تنهايي حاصل نمي شود ، مگر اينکه چنان برخورد جامعي صورت بگيرد که درآن همه عناصر قدرت، به شمول عناصر نظامي ، دپلوماتيک واقتصادي مدنظرباشند".

آگهی