پليس آلمان ازتدابيرامنيتي درکنفرانس گروه -8 دفاع نمود | آلمان و جهان | DW | 04.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پليس آلمان ازتدابيرامنيتي درکنفرانس گروه -8 دفاع نمود

پليس آلمان ازاقداماتش که درجريان اعتراضات ضدگروه هشت به روزشنبه درشهر روستوک واقع درشمال ، دفاع نموده است.

درمظاهرات روزشنبه علیه همایش سران گروه - 8 تا 1000 نفرزخمی شده اند

درمظاهرات روزشنبه علیه همایش سران گروه - 8 تا 1000 نفرزخمی شده اند

به روزشنبه درشهرروستوک مخالفان جهاني شدن اقتصاد بازارکه شامل گروههاي مختلف اجتماعي بود، مظاهراتي را عليه همايش سران هشت صنعتي ترين کشورهاي جهان به روزهاي 6-8 ماه جون درشهرهايليگين دام واقع درشمال آلمان تشکيل دادند. دراين مظاهرات بيش از50000 نفرشرکت نموه بودند وبيش از 10000 پليس امنيت آن را بردوش داشتند.

دراين مظاهرات ازکليساها گرفته تا گروههاي گرين پيس ، طرفداران اتک ، جوانان اتحاديه هاي کارگري وچپهاي تندرو شرکت داشتند.

مقامات پليس گفته اند که که دراين اعتراضات حدود 1000 نفرزخمي شده اند. ازاين جمله بيش از400 نفرآنها مأموران پليس بوده اند.

انگيلا ميرکل صدراعظم آلمان فدرال طي يک مصاحبه تلويزيوني گفته است : ظهورخشونتها نشان داد که ما به امنيت اکيد ضرورت داريم .

سازماندهندگان اين اعتراضات که به روزشنبه به طورصلح آميز آغازگرديد؛ بروزخشونتها را تقبيح کرده اند.

پليس گفته است که دراين مظاهرات حدود 2000 پيکارجو با پرتاب سنگ و بمبهاي نفتي مظاهرات را دچاراختلال ساختند.

به روزيکشنبه 5000 نفربه طورصلح آميزي درروستوک عليه اسلوبهاي زراعتي وماهيگري گروه – هشت اعتراض نموده وگفته اند که قايل شدن يارانه ها به کشاورزان خودي درکشورهاي بزرگ صنعتي ، صادارات مواد زراعتي و تخمهاي زراعتي پتنت ( يعني آن تخمهايي که بايد هرباربراي کشت کردن خريداري شوند) ؛ زراعت خرده پا را درافريقا نابود مي کند.