پس ازکنفرانس کشورهاي تمويل کننده نيز کمکها به برما ازکجراهه ها مي آيند | آلمان و جهان | DW | 26.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پس ازکنفرانس کشورهاي تمويل کننده نيز کمکها به برما ازکجراهه ها مي آيند

پس ازبرگزاري کنفرانس کشورهاي تمويل کننده کمکها به برما دررنگون ، برما ابرازآمادگي نموده است تا به کمک کنندگان اجازه ورود به اين کشور را بدهد.

ویرانی مادی وخسارات جانی توفان گردباد نرگس درتاریخ برما بیسابقه است

ویرانی مادی وخسارات جانی توفان گردباد نرگس درتاریخ برما بیسابقه است

حکومت نظامي دربرما به وعده اش وفا نمود و وسه هفته پس از توفان گردباد ويرانگر موسوم به نرگس ، به نخستين گروههاي امدادي غربي اجازه داد تا به مناطق مصيبت زده بروند. به روز يک شنبه در بوگاله پنج عضو موسسه کمکهاي فني آلمان يا " تي اچ دبليو"، دودستگاه آماده سازي آب آشاميدني را به کارانداختند. به روز دوشنبه يک تيم دوم براي به کارانداختن دو دستگاه ديگر عازم لابيوتا واقع در دلتاي ايرا وادي شدند. شتيفان ماک همراه با اين تيم است . وي درهفته هاي گذشته کارمندان برمايي را دررنگون دربخش تهيه آب آشاميدني با اين دستگاه ها آموزش داده است. شتيفان ماک پيش از عزيمت به جانب منطقه اي که فاجعه درآنجا اتفاق افتاده است، گفته است که اکنون به اين کمکها اشد ضرورت است. ماک خود مي گويد:

سازمان پزشکان بدون مرز کمکهای و ادویه را ازهواپیما پیاده می کنند

سازمان پزشکان بدون مرز کمکهای و ادویه را ازهواپیما پیاده می کنند

" من شخصاً دوروز قبل درمنطقه بودم. من دريک پروازهلي کوپترشرکت کردم تابتوانم تصويرکوچکي ازمنطقه برايم داشته باشم . من به اين ترتيب دريافتم که ضرورت بزرگ دراين منطقه به آب آشاميدني است . زيرا دستگاههاي تهيه آب آشاميدني درآنجا کارنمي کنند وشمار انسانها درآنجا نهايت زياد است. بنابرتخريبات زيادي که صورت گرفته است، شرايط رهايش خراب است."

ديروز دررنگون يک کنفرانس بين المللي پيرامون کمک به مناطق مصيبت زده دربرما دايرگرديد. بسياري کشورها دراين کنفرانس وعده نمودند که کمکهاي بيشتري به برما بنمايند. بنابه گزارش رسانه ها مي بايست وعده شده باشد که تا پنجاه مليون دالرامريکايي به اين مناطق فاجعه زده کمک مي شود. اينک واقعاً چه قدرپول کمک خواهد شد، چيزي يقيني نمي توان اظهارکرد.

مردمانی که خانه های شان را ازدست داده اند، پس ازآرامش توفان درخیمه جا به جا می شوند

مردمانی که خانه های شان را ازدست داده اند، پس ازآرامش توفان درخیمه جا به جا می شوند

به طورمثال مطابق به اظهارکساني که دراين کنفرانس شرکت نموده بودند، بريتانياي کبير مواد امدادي را به برما با يک کشتي جنگي آورده بود. مصارف لنگرانداختن اين کشتي درسواحل برما گزاف بوده وروزانه تا يک مليون دالرمي شود. حکومت نظامي برما به هيچ کشتي نظامي خارجي اجازه نمي دهد که دربندرآن کشورلنگر اندازد. بدين ترتيب مواد امدادي اي که توسط کشتيها آورده شده اند يا بايد به چيز ديگري متقل گردند ويا اينکه به مناطق مصيبت زده نرسند. سازمان ملل متحد گفته است که کشتيهاي جنگي بريتانياي کبير، فرانسه وايالات متحده امريکا دربرابرسواحل برما جهت فعاليتهاي امدادي بين المللي کمتر مفيد بوده اند.

برای دوملیون وچهارصد هزارمصیبت زده این توفان تهیه آب آشامیدنی اشد ضرورت است

برای دوملیون وچهارصد هزارمصیبت زده این توفان تهیه آب آشامیدنی اشد ضرورت است

بنابراين لازم است تا بعد ازاين ميدان هوايي بين المللي رنگون جهت تسليمدهي مواد امدادي مورد استفاده قرارگيرد. مسلماً اين ميدان هوايي اکنون داراي يک ترمينل بسيار مدرن مي باشدولي جاي شک وترديد فراوان وجود دارد که آيا زيرساخت لوژيستيکي آن براي تسليمدهي کالاهاي امدادي کفاف مي دهد ويانه . توني برن بري ازبرنامه غذايي جهان دراين مورد مي گويد:

" ميدان هوايي رنگون درموقعيتي نيست اين مقدارهنگفت کالاها را که بدانجا مواصلت خواهد کرد، کفاف بدهد".

بنابه تخمين سازمان ملل متحد عمليات امدادي بين المللي براي مناطق فاجعه زده دربرما دست کم بايد شش ماه ادامه يابد.

مطالب مرتبط

آگهی