پایان اجلاس جاری کمیسیون حقوق بشرملل متحد | مجله حقوق بشر | DW | 28.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

پایان اجلاس جاری کمیسیون حقوق بشرملل متحد

آنچه دراین هفته خواهید خواند:بطوربسیارفشرده آخرین گزارش کمیسیون حقوق بشرملل متحد منعقده ی ژنف ، گزارش سازمان دیده بان حقوق بشرو دیدگاه های روشنفکران جهان وافغانستان را درمورد شکنجه ها درزندانهای ابوغریب عراق ، گوانتانامو وزندانهای امریکا درافغانستان.

default

پایان اجلاس جاری کمیسیون حقوق بشرملل متحد

منعقده ی ژنف

کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد بروزجمعه 22 ماه اپریل اجلاس 6 هفته ای سال جاری اش را دریک فضای یأس انگیز پایان داد. خانم لویزه آربور کمیسارعالی حقوق بشرملل متحد گفت:

کمیسیون نامبرده جداً دچار "کمبود مشروعیت " است . اعتباراین کمیسیون بخاطرشانه خالی کردن مدام ازوظیفه ی اصلی اش یعنی حراست ازحقوق بشر، سال به سال پایین می آید.

دلیل این امر روشن است: مدتهاست که درکمیسیون حقوق بشرکسانی قراردارند که خود حقوق بشر را پامال می نمایندومیکوشند خودرا ازمحکومیت نگه دارند . دفاعی ازحقوق بشربطورضعیفی سازماندهی گردیده است. ازمدتها بدینسو کمیسیون حقوق بشردستخوش یک سیاست یک بام ودو هوااست؛ خردها محکوم میگردند وکلانها بازهم آرام گداشته میشوند. پیشنهاد های کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک شورای دایمی بجای کمیسیون کنونی که فقط سال یک باربرای شش هفته نشستهایش را دایرمیسازد، احتمالاً پیشتیبانی بزرگی بدست نخواهد آورد. عنان درنظردارد تا حقوق بشرمانند امنیت وانکشاف درمرکزفکروعمل ملل متحد قرارگیرد. علایق اقتصادی وستراتژیکی اکثراً مانع برآورده شدن این مامول میگردد.

سازمان دیده بان حقوق بشرتقاضانموده است

رامسفلد وزیردفاع ایالات متحده ی امریکا وجورج تینت

رییس پیشین استخبارات مرکزی امریکا ( سیا)

بخاطرشکنجه زندانیان مورد بازجویی قرارگیرند

سازمان امریکایی دیده بان حقوق بشرمعتقد است که

سربازانی که درپایین رتبه بخاطر شکنجه های ابوغریب وسایر نقاط جهان زیرفشارقرارداده میشوند ولی آنانیکه دربالا قراردارند وسیاستها را تدوین میکنند بحال خودشان گذاشته میشوند.

رید برودی میگوید: شکنجه های نوع زندان ابوغریب درچندین کشورنتیجه ی کارچند سرباز منفردنیست، بلکه نتیجه ی تصامیم مقامات بلندرتبه ی امریکایی میباشد.

دراین رابطه سازمان دیده بان حقوق بشراین تقاضاها را مطرح میسازد:

- دونالد رامسفلد وزیردفاع ایالات متحده امریکا بخاطرمسوولیت بالقوه اش درجنایات جنگی وشکنجه هایی که عساکرامریکایی درافغانستان ، عراق وگوانتانامو به عمل آورده اند ، مطابق به اصل "مسوولیت فرماندهی " که مقامات مافوق نظامی مسوول جرایم افراد زیردست میباشند، باید مورد بازجویی قرارگیرد.

- بنابه هدایت و طوریکه گفته میشود بنابه مجوزخاص جورج تینت ، رییس پیشین سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا (سیا) زندانیان به کشورهایی فرستاده شده اند که درآنجا شکنجه گردیده اند. بدین ترتیب جورج تینت بطوربالقوه دستیارشکنجه گربوده است.

- جنرال ریکاردو سانچز، فرمانده کل نیروهای امریکایی شیوه های بازجویی غیرقانونی را مجاز شمرده است

- جنرال میلرز ، فرمانده زندان خلیج گوانتانامومسوول جرایم جنگی وشکنجه درآنجا پنداشته میشود.

رقص تمدنها

به نمایش درآمدن تصاویرزندانیان درمحبس ابوغریب عراق جامعه ی امریکا را نیزتکان داده است. اجساد خونینی که برفرش کانکریتی افتاده اند، تشکیل هرمهای انسانی اززندانیان، مجبورگردانیدن زندانیان به تمثیل اعمال قبیح جنسی ، شکستن اعضا ودرراس اینهمه عکسبرداری ازاینها توسط کمره ی دیجیتال ، چیزی نیست که بتوان ازکنارآن به سهولت گذرنمود. سوزی لین فلد معاون رییس بخش گزارش فرهنگی وبرنامه ی نقد وسنجش دانشگاه نیویارک زیرعنوان "رقص تمدنها" دراین رابطه تحقیق مفصلی را درباره ی اسباب این شکنجه ها توسط عساکرامریکایی انتشارداده است که ما دراینجا فقط برخی ازفرازهای آنرا ، همراه با دیدگاه های روشنفکران افغانستان پیرامون عین موضوع به خدمت شما تقدیم میداریم :

درمطبوعات امریکا درباره ی عکسهای ابوغریب دونظروجوددارد:

نخست اینکه تبین موضوع جنبه ی سیاسی دارد . درراس کسانیکه چنین استدلال می نمایند، هرش ، مارک دینر و انتونی لوییس قراردارند.اینها شکنجه هارا ناشی ازیک سلسله اقدامات غیرقانونی اداره ی بوش میدانندکه بعد ازیازدهم سپتمربه شکل تاکتیکهای بازجویی مورد اجازت وتشویق قرارگرفته اند.اشارت آنان بیشترمتوجه تصمیم پرزیدنت بوش است که که نخواسته است کنوانسیون ژنف درمورد اسیران جنگی ، درمورد کسانیکه درجنگ ضد تروردستگیرمیشوند رعایت گردد. هرش معتقد است که این عکسها برای آن گرفته شده اندتا اززندانی یک باج خواهی شود . یعنی وی ازترس آنکه مبادا عکسهایش به دوستان وهمفکرانش نشان داده شود، تن به جاسوسی وهرعمل دیگربدهد.

دومین نظر " فساد فرهنگی" را متهم میسازد. یعنی فرهنگی که همه چیزرا مجازمی شمارد. ازآنجمله فرهنگ موسیقی پاپ که توام باخشونت است. وعساکرجوان درزندانها نیز اعمال خشونت را امرمعمولی میدانند.دراین جمله پاول ویتزپروفیسورالهیات کاتولیکی وریچارد ماو یک الهیات شناس پروتستان به این نظرمیباشند.

خانم سوزانه زونتگ نویسنده ی سرشناس وضد جنگ امریکایی برعلاوه ی " فساد فرهنگی" ، ضمن مقاله ای درنیویارک تایمز این شکنجه ها را " فساد اساسی هراشغال خارجی همراه با سیاستهای خود ویژه ء اداره ی بوش میداند.

هدا شکرالنویمی یک دانشمند علوم سیاسی عراقی همکارعفوبین المللی معتقد است ، این زندانیان اگرآزاد هم گردند، دیگرمرده اند.

شاه حسین مرتضوی نویسنده ازافغانستان، براین نظراست که :

"پشت این شکنجه ها یکنوع هدف روانی نهفته است تابه هواداران این زندانیان نشان داده شود که اگردست ازاقدامات شان نکشند، دچارچنین سرنوشتی می شوند. به نظرمن این یکنوع عمل روانی تبلیغی است."

حکیمی روزنامه نگارافغانستان دوعامل را دراین نوع شکنجه ها دست اندرکارمیداند:

یکی اینکه برخی ازعساکرشاید دچارسادیسم باشند وعقده های خودکم بینی شانرا برزندانیان خالی کنند. دیگراینکه درعراق مقاومتی صورت گرفته بود وامریکاییان اعمالی را که درزندان ابوغریب مرتکب می شدند، یک ترس تلویحی بود که به بقیه مسلمانان پند میدادند که دست ازمقاومت بکشند."

مطالب مرتبط

آگهی