پاکستان وتاجیکستان از طریق تونلی وصل می شوند | آلمان و جهان | DW | 24.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پاکستان وتاجیکستان از طریق تونلی وصل می شوند

پاکستان نیزازجمله آن کشورهای آسیایی است که باآینده روابط خود درجمهوری های آسیایی مرکزی دلگرم میباشد.اخیراًوزارت ترانسپورت پاکستان طرح ایجاد یک تونل رامیان این کشوروجمهوری تاجیکستان به مقامات دولتی دوشنبه تقدیم نموده است.

این پروژه شامل یک تونل به طول قریب 82 کیلومتربوده که تاجیکستان رابه منطقه چترال پاکستان وصل مینماید

این پروژه شامل یک تونل به طول قریب 82 کیلومتربوده که تاجیکستان رابه منطقه چترال پاکستان وصل مینماید

خبرگزاری ها ازقول ارباب عالمگیرخان، وزیرترانسپورت پاکستان گفته اندکه این پروژه شامل یک تونل به طول قریب 82 کیلومتربوده که تاجیکستان رابه منطقه چترال پاکستان وصل مینماید.

عالمگیرخان بنیاداین تونل رایک گام مهم درعرصه رشداقتصادی این دوکشورعنوان کرده است زیراباانجام یافتن این پروژه همکاری های پاکستان وتاجیکستان بیشترخواهندشد.

منابع خبری همچنان می گویند، وزیرترانسپورت پاکستان هنگام دیداراز محلی که این تونل درآنجا ایجاد خواهد شد ، گفته است،ضمن آنکه این راه برای ترددکامیونهای بزرگ اکمالاتی ساخته می شود،احداث خط آهن نیزدر این تونل درنظر گرفته شده است.

بگفته این مقام پاکستانی بنیاداین تونل تاجیکستان رابه آبهای جنوب پیوند می دهد.

درهمین حال طبق اظهارات فرخ عمروف عضومرکزتحقیقات استراتیژی ریاست جمهوری تاجیکستان: اهداف دولت تاجیکستان روی سه پروژه اساسی، احداث شاهراه های تجارتی بخصوص بین کشورهای همسایه،تآمین امنیت انرژی درمنطقه وتهیه وتدارک موادخوراکی برای شهروندان تمرکزیافته است.

ازسوی دیگرآقای عمروف ضمن انکه ساختمان این پروژه راگام مهم برای عملی نمودن برنامه های ذکرشده دولتش ارزیابی مینماید،همچنان ایجاد این تونل رادرواقع امن ترین راه برای انتقال اموال غیرنظامی سربازان ناتومستقردرافغانستان میداند>

این درحالیست که برخی ازکارشناسان تاجیک،به انجام ساختمان این پروژه بزرگ در کوتاه مدت بی باوراند.

قاسم بیک محمدکارشناس امورسیاسی باین باوراست که: بدلایل مشکلات امنیتی پاکستان نمیتوان دریک مدت کوتاه بانجام چنین پروژه بزرگ دست یافت.

هرچند ایجاد این طرح گام مهم برای رشد اقتصادی وروابط این دو کشورارزیابی شده، امابه باوربرخی دیگراز آگاهان سیاسی ایجاداین تونل بخصوص برای تاجیکستان درآینده های نه چندان دورخطرسازخواهدبود.

گفته میشودهمزمان بابازشدن این شاهراه،زمینه ورود گروه های تندرو اسلامی نیزبه تاجیکستان وازاین طریق به جمهوری های آسیای مرکزی نیزفراهم خواهدشد.

حسیب دراوازی

ویراستار: یاسر

آگهی